The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
17337 Управління фінансово-економічною діяльністю підприємства (за матеріалами ДП «ДГ «Саливонківське») Мельник А.І. Дрп 2018 3
17332 Формування стратегії розвитку біоенергетичного потенціалу Вінницької області Мрясова Е.А. Дрп 2018 4
17320 Вдосконалення мотивації праці персоналу підприємства (за матеріалами ДП «ДГ «Саливонківське») Громова А.С. Дрп 2018 2
17307 «Формування ефективного стилю управління персоналом підприємства (за матеріалами ВК «АКПП «Золота нива»)» Березюк Т.В. Дрп 2018 2
17272 Стан та основні перспективи підготовки висококваліфікованих інженерних та наукових кадрів в галузі агроінженерії Калетнік Г.М., Адамчук В.В., Булгаков В. М. С 2017 9
17244 Ensuring the sustainable development of the Ukrainian agrarian sector in conditions of globalization Kolesnyk T., Samborska O., Talavyria M., Nikolenko L. С 2018 9
17209 Activities of united territorial communities as a body of local government in the conditions of power decentralization in Ukraine Pronko L., Kolesnik T., Samborska O. С 2018 15
16774 Сучасний стан та проблеми оптимального технічного забезпечення фермерських господарств Вінниччини Зубар І.В. С 2018 31
16766 Зайнятість сільського населення та диверсифікація сільської економіки як шлях до покращення її стану Токарчук Д.М. С 2017 25
16737 Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва Пк 2018 33
16732 Механізми реструктуризації аграрних підприємств в умовах транзитивної економіки Колесник Т.В., Мазур C.А. С 2017 37
16730 Інституційне забезпечення організації сталого землекористування: світовий досвід та перспективи в Україні Зубар І.В. С 2017 100
16729 Прогноз ринкових цін на землі сільськогосподарського призначення в Україні Зубар І.В. С 2017 32
16695 Вектори підвищення ефективності управління прибутком підприємства Фурман І.В. С 2017 44
16679 Проведення вартісної оцінки ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств Вінницької області Скорук О.П., Майданик І.С. С 2017 36
16657 Экономико-организационные основы разработки севооборотов для формирования сырьевой базы при производстве биотоплива Климчук А.В. С 2016 29
16656 Стратегічні передумови збільшення використання біопалив у структурі енергоспоживання України Климчук О.В. С 2016 22
16655 Методологічні засади кластеризації та інноваційності у формуванні конкурентоспроможного виробництва біопалив Климчук О.В. С 2016 18
16654 Принципи формування енергетичної політики України на засадах конкурентоспроможності в умовах економічного розвитку Климчук О.В. С 2016 40
16653 Конкурентоспроможне виробництво біопалив як пріоритетний напрям зростання енергоефективності національної економіки Климчук О. В. С 2016 20
16652 Концептуальні принципи розробки та регулювання енергетичної політики України на конкурентоспроможному рівні Климчук О. В. С 2016 30
16651 Оцінка нововведень до Податкового кодексу України Мараховська Т.М., Вдовенко Л.О., Фурман І.В., С 2015 25
16650 Теоретичні засади дослідження системи формування та використання джерел фінансування сільськогосподарських товаровиробників Фурман І. В. С 2015 24
16647 Нормативно-правове регулювання виробництва біопалива: світовий досвід та проблемні аспекти в Україні Климчук О.В. С 2015 58
16646 Специфіка формування та механізми регулювання ринку біопалива Климчук О.В. С 2015 65
16645 Економічне значення та оптимізація використання енергетичних ресурсів Климчук О.В. С 2015 23
16640 Економічна сутність розвитку інноваційних процесів у виробництві біопалива Климчук О.В. С 2014 34
16636 Біоетанольна індустрія: світовий досвід та перспективи виробництва для України Климчук О.В. С 2013 23
16635 Екологічна енергетика – основа розвитку економіки держави Калетнік Г.М., Климчук О.В. С 2013 45
16634 Ефективність комплексного використання кукурудзи в біоенергетиці Климчук О.В. С 2013 13
16632 Перспективні напрямки вирощування кукурудзи для використання на енергетичні потреби Климчук О.В., Скорук О.П. С 2011 13
16624 Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України Колесник Т.В. Пк 2017 44
16623 Проблеми становлення та розвитку ринку землі в аграрній економіці Колесник Т.В., Мазур C.А. С 2018 24
16618 Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю молокопереробних підприємств Кафлевська С.Г. С 2016 50
16610 Регулювання земельних відносин в сільському господарстві Колесник Т.В. Тд 2017 42
16609 Становлення та розвиток кадрової політики в аграрних підприємствах Колесник Т.В. Тд 2017 14
16608 Фактори впливу на соціально-психологічні умови діяльності колективу Колесник Т.В. Тд 2017 53
16607 Інституційне забезпечення розвитку та оптимізації міжрегіональних економічних відносин Колесник Т.В. Тд 2017 36
16606 Ефективність використання власності в сільськогосподарських підприємствах Пронько Л.М., Колесник Т.В. С 2017 52
16605 Методологія дослідження змісту та сутності малих форм господарювання в сільській місцевості Мазур А.Г., Колесник Т.В. С 2017 44
16604 Виробництво та перспективи використання біопалива у Вінницькій області Скорук О.П. С 2017 42
16603 Соціальні та споживчі стандарти та гарантії в Україні: сучасні структурно-динамічні характеристики Колесов О. С., Березюк С. В. С 2017 30
16576 Регулювання зайнятості як фактор розвиткуи економіки країни в контексті європейської інтеграції Онищук Ю.В. С 2018 34
16572 Виробництво та сертифікація органічної продукції: досвід США Калетнік Г.М., Пришляк Н.В. С 2017 40
16566 Сучасний стан безробіття та шляхи його подолання Самборська О. Ю. С 2017 39
16528 «Підвищення ефективності управлінської праці (за матеріалами АП НВП «Візит»)» Панаскевич А.Ю. Дрп 2018 1
16489 Трудовий потенціал сільськогосподарських підприємств та ефективність його використання (за матеріалами СТОВ «Лан») Базюк А.В Дрп 2018 2
16475 Удосконалення системи мотивації праці працівників апарату управління (за матеріалами тов «агротехцентр») Кушнерчук С.А. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2018 0
16468 Продовольча безпека та економічні засади виробництва біопалива Фурман І.В., Токарчук Д.М. С 2018 89
16466 Управлінські заходи щодо підвищення ефективності виробництва ріпаку Токарчук Д.М. С 2018 61
16447 Управління трудовими ресурсами підприємства АПК Іщенко Олександра Анатоліївна Дрп 2018 1
16444 Впровадження гармонійного співвідношення методів управління кадрами (за матеріалами тов «Україна-т») Куліченко І.О. (Керівник дипломної роботи, д.е.н., проф. Шпикуляк О.Г.) Дрп 2018 0
16440 Аналіз ринку біопалива Вінницької області Форостян Олександр Олександрович Дрп 2018 4
16439 Управління виробничими ресурсами аграрних підприємств (за матеріалами ПП «Валентина») Ткаченко Д.А. Дрп 2018 1
16438 Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна ( за матеріалами ТОВ «Агрофірма Ободівська») Бурдейна О.В. Дрп 2018 3
16427 Ефективність діючих методів управління установою та напрями їх підвищення Боровик Вікторія Сергіївна Дрп 2018 3
16426 Управління фінансовими ресурсами підприємства (за матеріалами свк «прогрес») Оськіна І.С. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2018 2
16394 «Використання соціально-психологічних методів управління в аграрних підприємствах (за матеріалами АП НВП «Візит»)» Дмитренко Інні Анатоліївні Дрп 2018 1
16382 Сучасний стан та шляхи удосконалення оплати праці в сільськогосподарських підприємствах ( за матеріалами СТОВ «Колос») Арсень К.О. Дрп 2018 1
16381 Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі підприємства (за матеріалами свк «прогрес») Рогожук О.Є. (Керівник дипломної роботи, к.н.держ.упр., доц. Семененко В.В.) Дрп 2018 1
16362 Економіко-технологічні процеси регіонального виробництва рідких біопалив в Україні Климчук О.В. С 2017 70
16361 Специфіка розвитку галузі рослинництва та особливості формування сировинної бази для виробництва біопалив в Україні Климчук О.В. С 2017 64
16360 Стратегічні принципи становлення та розвитку біопаливної індустрії в Україні Климчук О.В. С 2017 29
16359 Економіко-технологічні процеси ефективного регіонального виробництва біогазу в Україні Климчук О.В. С 2017 52
16349 Пріоритетні напрями ефективного виробництва твердого біопалива в Україні: регіональні аспекти Климчук О.В. С 2016 53
16348 Розвиток інноваційних процесів у агропромисловому виробництві (за матеріалами СТОВ “Прогрес”) Красуляк Марія Петрівна Дрп 2018 2
16316 Напрями диверсифікації розвитку сільських територій» (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку Вінницької Меклич Н.О. Дрп 2018 1
16288 Управління та організація використання відходів сільського господарства на виробництво біопалива в аграрних підприємствах Комар І.О. Дрп 2018 1
16254 Розвиток агропромислового комплексу – основа становлення конкурентоспроможного виробництва біопалива в Україні Климчук О.В. С 2015 22
16253 Економічні принципи інноваційного забезпечення біопаливного виробництва Климчук О.В. С 2014 53
16252 Виробництво біоетанолу – перспективна галузь в Україні Климчук О.В., Висоцька В.В. С 2012 136
16250 Удосконалення управління підприємством на засадах ефективного використання персоналу ( за матеріалами ТОВ «Україна -Т») Ровний В.О. Дрп 2018 2
16186 Біопалива: ефективність виробництва та споживання в апк України. Методичні вказівки до виконання практичних та семінарських занять для підготовки студентів денної форми навчання 6.100202 «процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», 6. Гунько І.В., Зубар І.В. Мв 2018 6
16185 Біопалива: ефективність виробництва та споживання в апк України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи для підготовки студентів денної форми навчання 6.051701 «харчові технології та інженерія» Гунько І.В., Пришляк Н.В.,Зубар І.В. Мв 2018 6
16184 Біопалива: ефективність виробництва та споживання в апк України. Методичні вказівки до виконання практичних та семінарських занять для підготовки студентів денної форми навчання 6.051701 «харчові технології та інженерія» Гунько І.В., Пришляк Н.В.,Зубар І.В. Мв 2018 6
16183 Біопалива: ефективність виробництва та споживання в апк України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи для підготовки студентів денної форми навчання 6.100202 «процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», 6.100101 «енергети Гунько І.В., Зубар І.В. Мв 2018 3
16180 Комунікації в публічному адмініструванні. Програма з навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування». Онищук Ю.В. Нп 2018 23
16179 Комунікації в публічному адмініструванні Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування». Онищук Ю.В. Мв 2018 25
16178 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського освітнього ступеня спеціальності 074 «публічне уп Пронько Л.М., Онищук Ю.В. Мв 2018 8
16149 Регіональна економіка. Типова навчальна програма вивчення дисципліни для спеціальності 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування",073 "Публічнеу правління та адміністрування", 074 "Менеджмент організацій та адмініструван Тодосійчук В.Л., Алескерова Ю.В. Нп 2018 14
16148 Офісний менеджмент. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент", 073 "Менеджмент організацій та адміністрування" 281 "Публічне управління та адміністрування" Тодосійчук В.Л., Алескерова Ю. В. Мв 2018 1
16117 Програма комплексної виробничої практики з фаху першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування" за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Березюк С.В., Фурман І.В., Самборська О.Ю., Колесник Т.В. Нп 2018 13
16116 Програма комплексної виробничої практики з фаху другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування" за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Березюк С.В., Фурман І.В., Самборська О.Ю., Колесник Т.В. Нп 2018 10
16115 Програма переддипломної практики другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування" за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Березюк С.В., Фурман І.В., Самборська О.Ю., Колесник Т.В. Нп 2018 11
16114 Наскрізна програма практик першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування" за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Березюк С.В., Фурман І.В., Самборська О.Ю., Колесник Т.В. Нп 2018 13
16113 Наскрізна програма практик другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування" за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Березюк С.В., Фурман І.В., Самборська О.Ю., Колесник Т.В. Нп 2018 11
15592 Регулювання розвитку конкурентоспроможного виробництва біопалив в Україні. Климчук О.В. С 2018 67
15378 Передумови становлення та розвитку біопаливного виробництва у світі та Україні Климчук О.В. Тд 2015 115
15377 Пріоритетність розвитку спиртової галузі у виробництві біоетанолу в Україні. Климчук О.В. Тд 2013 31
15376 Трансформаційні процеси в управлінні енергозабезпеченням агропромислового виробництва. Климчук О.В. Тд 2016 56
15375 Розвиток системи мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств Марченко А.В. Дрп 2018 19
15372 Альтернативна енергетика України: особливості функціонування і перспективи розвитку Г.М. Калетнік, С.Т. Олійнічук, О.П. Скорук, О.В. Климчук, В.І. Яцковський, Д.М. Токарчук, І.А. Здор М 2012 4
15371 Виробництво біологічних видів палива з біомаси сільськогосподарських культур. Климчук О.В. С 2012 25
15370 Стратегічні напрями ефективного використання біомаси сільськогосподарських культур у виробництві відновлюваних джерел енергії. Климчук О.В. Тд 2012 36
15369 Інноваційний розвиток біопаливного виробництва: проблемні аспекти та подальші перспективи. Климчук О.В. Тд 2014 106
15365 Функція управлінських працівників по інформаційному забезпеченню Нідзельський Б.Ю. Дрп 2018 7
15353 «Управління відтворенням основних засобів аграрних підприємств» (за матеріалами АП НВП «Візит») Войнаревич О. М. Дрп 2018 8
15316 Удосконалення кадрової політики у контексті підвищення ефективності діяльності підприємства (за матеріалами тов «агротехцентр») Русавський О.М. (Керівник дипломної роботи, д.е.н., проф. Шпикуляк О.Г.) Дрп 2018 6
15315 Організаційно-економічні засади місцевого самоврядування в Україні з врахуванням досвіду зарубіжних країн (за матеріалами об’єднаної територіальної громади с. джулинка) Здорик В.В. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2018 5
15297 Формування та розвиток організаційної культури підприємства ( за матеріалами ТОВ «Подільський край») Мельник В.В. Дрп 2018 9
15290 Менеджмент еколого-економічної ефективності використання відходів сільського господарства на виробництво біогазу Кучерявий М.М. Дрп 2018 7
15268 Управління фінансово-економічним розвитком підприємства в ринкових умовах ( за матеріалами СТОВ «Авангард») Ковальчук О.В Дрп 2018 12
15267 Забезпечення соціального захисту працівників підприємства (за матеріалами тов «агротехцентр») Пшонка О.С. (Керівник дипломної роботи, к.п.н., доц. Тодосійчук В.Л.) Дрп 2018 3
15239 «Удосконалення системи перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників адміністративної служби підприємства» (за матеріалами АП НВП «Візит») Осадчук О.О. Дрп 2018 4
14997 Удосконалення системи управління персоналом підприємства (за матеріалами СВК «Прогрес») Коваль І.О. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2018 5
14996 Формування стратегії управління витратами в сільськогосподарських підприємствах (за матеріалами апнвп «візит») Шалавінська О.П. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2018 23
14791 Державне регулювання економіки. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни студентами денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки Чорнопищук Т.І. Мв 2017 6
14785 Техніка адміністративної діяльності. Методичні вказівки для організації та написання курсової роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 281 (074) "Публічне управління та адміністрування" Самборська О.Ю.,Пронько Л.М. Мв 2017 5
14784 Навчально-методичний комплекс з офісного менеджменту для студентів напряму підготовки 073 «Менеджент», 28 «Публічне управління та адміністрування». Тодосійчук В.Л., Алескерова Ю.В. Мв 2017 1
14783 Управління персоналом. Методичні вказівки для підготовки та написання курсової роботи з дисципліни студентам денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" Самборська О.Ю., Пронько Л.М., Колесник Т.В. Мв 2017 55
14776 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної. Програма з навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського освітнього ступеня спеціальності 074 "Публічне управління та адміністрування" Онищук Ю.В. Нп 2017 6
14753 Техніка адміністративної діяльності. Програма навчальної дисципліни для студентів другого магістерського освітнього ступеня за спеціальністю 281 (074) "Публічне управління та адміністрування" Самборська О. Ю. Нп 2017 2
14749 Діловий етикет ресторанного обслуговування. Програма навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 242" Готельно-ресторанна справа" Самборська О. Ю. Нп 2017 0
14748 Публічне адміністрування. Програма навчальної дисципліни Галузь знань 07 «Менеджмент і адміністрування» Спеціальність 073 «Менеджмент» Освітній ступінь «Магістр» Факультет «Менеджменту та права» Березюк С.В. Нп 2017 5
14747 Вступ до фаху. (Публічне управління та адміністрування) Програма навчальної дисципліни Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування Освітній ступінь Бакалавр Факультет Менеджменту та пра Березюк С.В. Нп 2017 1
14728 Ситуаційний менеджмент. Програма з навчальної дисципліни Галузь зна нь 28 Публічне управління та адміністрування Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування Освітній ступінь Магістр Колесник Т.В. Нп 2017 5
14727 Ситуаційний менеджмент. Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять з дисципліни «Ситуаційний менеджмент» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» факультету мене Колесник Т.В. Мв 2017 3
14726 Комунікативний менеджмент. Програма з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», освітнього ступеня «Бакалавр» факультету менеджменту та права Колесник Т.В. Нп 2017 2
14725 Комунікативний менеджмент. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів першого (бакалаврського) рівня, галузі знань 07 «Менеджмент і адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент» для денної та заочної форми навчання Колесник Т.В. Мв 2017 5
14724 Місцеве самоврядування. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого ( магістерського ) освітнього ступеня за спеціальн і ст ю 074 «Публічне управління та адміністрування» в аграрних вищих навчальни х закладах IV рівня акредитаці Пронько Л.М. Нп 2017 4
14496 Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива. Програма для підготовки студентів ОКР «Бакалавр» за галузями знань: 0306 «Менеджмент і адміністрування», напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»; 0304 «Право», напрям підготовки: 6.030 Калетнік Г.М., Токарчук Д.М., Зубар І.В. Нп 2017 29
14495 Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива. Програма для підготовки студентів ОКР «Бакалавр» за галузями знань: 0505 «Машинобудування та матеріалообробка», напрям підготовки 6.050503 «Машинобудування»; 1001 «Техніка та енергетик Калетнік Г.М., Токарчук Д.М., Зубар І.В. Нп 2017 5
14494 Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива. Програма для підготовки студентів ОКР «Бакалавр» за галуззю знань: 0305 «Економіка та підприємництво», напрями підготовки: 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030509 «Облік і аудит» Калетнік Г.М., Токарчук Д.М., Зубар І.В. Нп 2017 6
14493 Організація і економіка використання біоресурсів. Програма для підготовки студентів ОКР «Бакалавр» за галуззю знань: 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва» напрям підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва Калетнік Г.М., Токарчук Д.М., Скорук О.П. Нп 2017 5
14431 "Діловий етикет ресторанного обслуговування". Методичні рекомендації до підготовки для практичних занять з дисципліни для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" напряму підготовку 242"Готельно-ресторанна справа" Самборська О. Ю. Мв 2017 6
14430 Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт здобувачами другого освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальності 074/281 «Публічне управління та адміністрування» Калетнік Г.М., Самборська О.Ю., Пронько Л.М., Чорнопищук Т.І., Березюк С.В. Мв 2017 28
14419 Адміністративний менеджмент. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни для студентів факультету менеджменту освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки 6.030601 «менеджмент» Пронько Л.М., Колесник Т.В., Онищук Ю.В. Мв 2017 14
14417 Інженерний менеджмент. Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів факультету механізації сільського господарства другого освітнього рівня «магістр» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 «Агроінженерія» Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв 2017 9
14304 Формування ефективної системи трудових відносин у сільськогосподарському підприємстві (за матеріалами ПСП «Перемога») Черняк О.І. Дрп 2017 6
14302 Управління оборотним капіталом підприємства (за матеріалами ФГ «Золотий колос») Ряба А.Ю. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2017 9
14293 «Корпоративна етика як інструмент сучасного менеджменту» (за матеріалами СФГ «Ескіт») Севостьянова І.І. Дрп 2017 2
14284 «Формування кадрової культури організації (підприємства, установи (за матеріалами Вінницької обласної державної адміністрації)»_ Томчук О.В. Дрп 2017 5
14282 «Система адміністративних та економічних методів в управлінській діяльності (за матеріалами ТОВ ім.. Б. Хмельницького) Криворука А.В. Дрп 2017 4
14255 Регулювання земельних відносин у сільському господарстві (за матеріалами ТОВ «Комінтерн - ВВ» Козак . А.В. Дрп 2017 2
14208 Удосконалення управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства (за матеріалами свк «прогрес») Кирпичов В.А. Дрп 2017 586
14197 Адміністративне управління інноваціями на підприємстві (за матеріалами СТОВ «Прогрес») Пляцок Ганна Валентинівна Дрп 2017 7
14189 Система адміністративних та економічних методів управлінській діяльності підприємства (за матеріалами ФГ «Фавор ВГВ») Бабенко Надія Володимирівна Дрп 2017 2
14138 Управлінське спілкування як засіб взаємодії керівника і підлеглого в процесі господарської діяльності підприємства» (за матеріалами ПСП «Вікторія») Вартанян А.В. Дрп 2017 4
14131 «Управління капіталом в аграрних підприємствах» Дмитренко В.В. Дрп 2017 2
14043 Організаційно-економічні засади виробництва біопалив підприємствами АПК (за матеріалами ПП Агрофірма «Батьківщина») Горбунова Аліна Віталіївна Дрп 2017 1
14031 Формування професійної компетентності посадової особи адміністративно-державного управління (за матеріалами Жмеринської міської Ради) Шевчук А.В. Дрп 2017 2
14024 Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі організації (за матеріалами ТОВ «Глобал Енерджи») Коняга Р. М. Дрп 2017 2
14023 Конкурентоспроможність виробництва біопалива з біосировини рослинного походження Дрп 2017 2
14017 Ефективність економічних і адміністративних методів керівництва у підприємстві та напрями її підвищення (за матеріалами ТОВ «Агро-Астра» с.Рачки Немирівського р-ну Бондарук С. Дрп 2017 4
13949 Мотивація та стимулювання праці як засіб підвищення ефективності роботи підприємства (організації, установи) Федоровська В.О. Дрп 2017 3
13948 Ефективність комунікаційної взаємодії структурних підрозділів підприємства (за матеріалами ТОВ ПК «Зоря Поділля») Могила В.М. Дрп 2017 2
13947 «Корпоративна етика як інструмент сучасного менеджменту (за матеріалами СТОВ «Україна»)» Вишневська І.В. Дрп 2017 2
13946 «Регулювання оборотним капіталом у сільському господарстві (за матеріалами СВК «Прогрес»)» Трач Ю.Р. Дрп 2017 3
13945 Управління конкурентоспроможністю підприємства (за матеріалами Управління агропромислового розвитку Тростянецької районної адміністрації) Мазур Я.Л. Дрп 2017 3
13944 Вдосконалення кадрової політики підприємства (за матеріалами АКПП «Перемога») Корнієнко В.О. Дрп 2017 2
13935 Особливості управління фінансовою діяльністю підприємства (за матеріалами фг «золотий колос») Христик В. І. (Керівник дипломної роботи, к.н.держ.упр.,доц. Семененко В.В.) Дрп 2017 3
13931 «Управління персоналом підприємства (за матеріалами ПСП «Савенецьке»)» Ковальова Л.А. Дрп 2017 4
13907 Формування іміджу підприємства (матеріалами ТОВ «Подільський край») Довгань Ю.Л. Дрп 2017 2
13897 Удосконалення системи мотивації праці на підприємстві (за матеріалами СТОВ «Урожай-С») Мамалига А.І. (Керівник магістерської роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2017 4
13896 Управління енергозбереженням на підприємствах АПК (за матеріалами ТОВ “Агро-Еталон”) Комишова Людмила Дмитрівна Дрп 2017 3
13837 Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства (на матеріалах тов «агротехцентр») Казноха В.І. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2017 6
13826 Виробництво та споживання твердого біопалива у вінницькій області О.А. Лабутіна Дрп 2017 5
13770 Менеджмент інноваційно-інвестиційної моделі виробництва біопалива Курнос Ю.М. Дрп 2017 3
13768 «Менеджмент оновлення та відтворення основних фондів підприємства (за матеріалами ПП «Валентина»)» Старжинський М.Ю. Дрп 2017 3
13764 «Економічна ефективність виробництва продукції молочного скотарства (за матеріалами АПНВП «Візит») Мартинюк А.С. Дрп 2017 4
13763 Управління кадровим потенціалом підприємства (на матеріалах тов «агротехцентр») Куклич О.В. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Семененко В.В.) Дрп 2017 4
13752 Управління прибутком підприємства (за матеріалами СВК «Прогрес») Корніюк С.О. (Науковий керівник: к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2017 6
13751 Розвиток та регулювання конкурентоспроможного виробництва біопалив Климчук О.В. М 2017 3
13741 Основні напрями дослідження ринку продукції підприємств апк (за матеріалами пат "козятинхліб") Охременко Д.В. Дрп 2017 2
13729 Формування стратегії розвитку підприємства Ю.П. Євтухівська Дрп 2017 3
13723 Економічна ефективність використання земельних ресурсів (за матеріалами СТОВ «Дружба») Манжос А.Г. Дрп 2017 9
13722 Шляхи підвищення економічної ефективності використання земельних ресурсів у ПП «Агрофірма Батьківщина Сандул О.П. Дрп 2017 4
13721 Напрямки вдосконалення організації і підвищення ефективності бурякоцукрового комплексу (за матеріалами ФГ «Дружба») Зайченко М.П. Дрп 2017 3
13720 Основні напрямки відтворення трудового потенціалу (за матеріалами СТОВ «Надія») Дробаха Д.І. Дрп 2017 5
13719 «Управління кадровою політикою підприємства (за матеріалами ПОП «Зоря»)» Федорченко І.В. Дрп 2017 2
13699 Формування конкурентних переваг в сучасних підприємствах галузі АПК (за матеріалами АКПП «Перемога») Нестерук Л.С. Дрп 2017 2
13579 Перспективи використання біоенергетичного потенціалу вінницької області В. В. Борисенко Дрп 2017 2
13559 «Основи управлінського консультування». Методичні рекомендаці ї для організації, виконання практичної та самостійної роботи студентів ІІ - го освітнього ступеня «Магістр » галузі знань 0306 «Менеджмент та адміністрування спец іальності: 8.03060101 «Мен Самборська О.Ю. Мв 2017 3
13558 "Основи управлінського консультування". Методичні рекомендаці ї для організації, виконання практичної та самостійної роботи студентів ІІ - го освітнього ступеня «Магістр » галузі знань 0306 «Менеджмент та адміністрування спец іальності: 8.03060101 «Мен Самборська О. Ю. Мв 2017 2
13557 "Управління персоналом". Методичні вказівки для організації та написання курсової роботи для студентів денної та заочної форми навчання освітньо - кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент організацій та а Самборська О. Ю., Пронько Л. М., Колесник Т. В. Мв 2017 6
13529 "Місцеве самоврядування" Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів другого освітнього рівня «магістр» спеціальності 074 публічне управління та адміністрування в аграрних вищих навчальних закладах Пронько Л.М. Мв 2017 5
13522 Вступ до фаху. Програма навчальної практики. Галузь знань 07 «Управління та адміністрування». Спеціальність 074 «Публічне управління та адміністрування». СВО «Бакалавр» Березюк С.В.. Колесник Т.В. Нп 2017 11
13511 Розробка конструкції змішувача поливної системи двигуна Д-240 на базі «ТзОВ Козятин ПАК» Саюк Сергій Юрієвич Дрп 2017 3
13313 Управління персоналом підприємства (на матеріалах пат «хмільницький елеватор») О. В. Слободянюк Дрп 2017 3
13274 Конкурентоспроможність виробництва біопалива з біосировини рослинного походження в умовах АП НВП “Візит” Попадюк Марина Володимирівна Дрп 2017 1
13242 Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства Іваніщев В.О. Дрп 2017 3
13241 Ефективність системи управління та управлінської діяльності підприємства Німіровський Ю.О. Дрп 2017 3
13199 «Ефективність діючих економічних та адміністративних методів в управлінській діяльності підприємства» (ПОП «Зоря» Патлюк С.О. Дрп 2017 3
13192 «Ефективність діючих економічних та адміністративних методів в управлінській діяльності підприємства» (ПОП «Зоря» Патлюк С.О. Дрп 2017 4
13180 Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства (за матеріалами ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат») Бернада В.С. (Керівник дипломної роботи: д.е.н., проф. Калетнік Г.М.) Дрп 2017 8
13179 Управління маркетинговою діяльністю підприємства (за матеріалами ТОВ «Агротехцентр») Каправа Д.В. (Науковий керівник: к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2017 4
13117 Управління державними інституціями. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 07 управління та адміністрування спеціальності 074 публічне управління та адмініс Фурман І.В. Мв 2017 8
13116 Управління державними інституціями. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки фахівців денної та заочної форм навчання галузі знань 07 управління та адміністрування спеціальності 074 публічне управління та адміністрування окр «магістр» фак Фурман І.В. Нп 2017 87
13075 Efficiency of state support as the basis of sustainable agriculture Kaletnik G., Prishliak N. С 2016 51
13074 Теоретичне дослідження збурених гармонійних коливань у вібраційних приводах машин Адамчук В.В., Калетнік Г.М., Булгаков В.М., Черниш О.М. С 2016 113
13072 Дослідження та розробка методів діагностування гідравлічних приводів зернозбиральних комбайнів Калетнік Г.М., Адамчук В.В., Булгаков В.М., Яременко В.В. С 2016 191
13070 Поняття альтернативних джерел енергії та їх місце в реалізації політики енергоефективності України Калетнік Г.М., Пиндик М.В. С 2016 225
13069 Практична реалізація державної політики у сфері вищої освіти та положень нового закону "про вищу освіту" в концептуальних засадах підготовки фахівців на базі ннвк "всеукраїнський науково-навчальний консорціум" Калетнік Г.М., Гунько І.В., Кірєєва Е.А. С 2016 143
13068 Перспективи використання стічних каналізаційних вод м. вінниці для підживлення польових культур: вітчизняний та зарубіжний досвід Калетнік Г. М., Гончарук Т.В. С 2016 228
13067 Науково-теоретичні засади формування та розвитку людського капіталу в сільських територіях Калетнік Г.М., Мазур А.Г. С 2016 126
13066 Зелений бізнес – перспектива підприємництва Калетнік Г.М., Козак К.В. С 2016 158
13064 Процес управління фінансовою стійкістю підприємства та шляхи його вдосконалення Фурман І.В. С 2017 185
13063 Обгрунтування режимних та конструктивних параметрів гіраційного млина для виробництва високоактивних преміксів Калетнік Г.М., Янович В.П. С 2016 163
13062 Інвестиційно-інноваційне забезпечення вирощування біоенергетичних культур та виробництва біопалив Калетнік Г.М. , Гончарук Г.С., Довгань Ю.В. С 2016 145
13061 Использование прямого метода граничных элементов при исследовании стационарных колебаний пластин Адамчук В.В., Булгаков В.М., Калетник Г.Н., Куценко А.Г. С 2016 82
13055 Аграрна політика. Програма для підготовки студентів окр «бакалавр», денної форми навчання за галузями знань: 0305 «економіка та підприємництво», напрями підготовки: 6.030502 економічна кібернетика, 6.030503 міжнародна економіка, 6.030508 фінанси і кред Г.М. Калетнік, І.В. Фурман, Е.А. Кірєєва, Н.В. Пришляк, І.В. Зубар. Нп 2017 36
13054 Аграрна політика. Програма для підготовки студентів окр «бакалавр», денної форми навчання за галузями знань: 0401 «природничі науки», напрям підготовки 6.040106 «екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»; 0505 «маши Г.М. Калетнік, І.В. Фурман, Е.А. Кірєєва, Н.В. Пришляк, І.В. Зубар Нп 2017 27
13033 Інноваційні платформи організації науково- дискусійних молодіжних майданчиків у контексті євроінтеграційного розвитку аграрної економіки Калетнік Г.М., Гунько І.В. С 2017 61
13032 Система фінансового регулювання аграрного сектору україни: оцінка сучасного стану та активізація функціонування Фурман І.В. С 2017 185
13023 Аграрна політика. Програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальностей 133 Галузеве машинобудування, 208 Агроінженерія, 101 Екологія, 201 Агрономія, 203 Садівництво та виноградарство, 206 Садо Калетнік Г.М., Фурман І.В., Колесник Т.В., Пришляк Н.В. Нп 2017 10
13022 Аграрна політика. Програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальностей 071 облік і оподаткування, 081 право, 073 менеджмент, 074 публічне управління та адміністрування, 051 економіка, 072 фіна Калетнік Г.М., Фурман І.В., Кірєєва Е.А., Колесник Т.В. Нп 2017 16
12958 Вдосконалення управління кадрово – управлінським персоналом підприємства Солошенко В.Р. Дрп 2017 3
12944 Державне екологічне управління. Програма з навчальної дисципліни для підготовки студентів освітньо - кваліфікаційного рівня « бакалавр » напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» в аг Березюк С.В. Нп 2017 2
12943 Інженерний менеджмент. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів факультету Механізації сільського господарства спеціальності 208 «Агроінженерія» заочної форми навчання Скорук О. П. Мв 2017 2
12807 Програма вступного фахового випробування д ля здобуття ступеня « м агістр » за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» спеціалізація «Адміністративний менеджмент» Калетнік Г.М., Мазур А.Г., Мельничук О.Ф., Ціхановська В.М. Пвф 2017 1
12806 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня « магістр » за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» спеціалізація «Адміністративний менеджмент» Калетнік Г.М., Мазур А.Г., Мельничук О.Ф., Ціхановська В.М. Пвф 2017 1
12751 Програма з навчальної дисципліни для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.18010018 в аграрних вищих навчальних закладах iv рівня акредитації Березюк С.В., Онищук Ю.В. Нп 2017 11
12742 Альтернативна енергетика України: особливості функціонування і перспективи розвитку. Калетнік Г.М., Олійнічук С.Т., Скорук О.П. , Климчук О.В., Яцковський В.І., Токарчук Д.М., Здор І.А. С 2012 8
12726 Державне управління та державна служба. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. Галузь знань 1801 «Специфічні категорії». Спеціальність 8.18010018 «Адміністративний Березюк С.В., Пронько Л.М. Мв 2017 7
12622 Аграрна політика. Методичні рекомендації до виконання практичних та семінарських занять для підготовки студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр», за галузями знань: 0401 «Природничі науки», напрям підготовки 6.040106 екологія, охорона навколишнього с Калетнік Г.М., Фурман І.В., Кірєєва Е.А., Пришляк Н.В., Зубар І.В. Мв 2017 25
12617 Аграрна політика. Методичні рекомендації до виконання практичних та семінарських занять для підготовки студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр», за галузями знань: 0305 «Економіка та підприємництво», напрями підготовки: 6.030502 економічна кіберн Калетнік Г.М., Фурман І.В., КірєєваЕ.А.,Пришляк Н.В., Зубар І.В. Мв 2017 25
12555 Екологічний маркетинг та проблеми ціноутворення Жукова А.С. Дрп 2017 3
12546 Особливості управління фінансовою діяльністю підприємства (за матеріалами ПАТ «Жорнище») Юрченко О.М., Фурман І.В. Дрп 2017 8
12545 Система державного соціального захисту населення та її реформування (за матеріалами Пилявської сільської ради) Гричина В.П., Калетнік Г.М. Дрп 2017 3
12544 Розробка стратегічних напрямів розвитку підприємства з метою забезпечення його конкурентоспроможності (за матеріалами ТОВ «Аграна Фрут Україна») Прищепа О.С., Калетнік Г.М. Дрп 2017 4
12505 Рнегулювання поведінки персоналу в процесі діяльнсті підприємства Коханець Роман Вікторович Дрп 2017 3
12498 Формування та розвиток організаційної культури підприємства (за матеріалами АКПП «Перемога») Первачук Я.С. Дрп 2017 2
12405 Сутність та види прибутку підприємств Фурман І.В., Мараховська Т.М., Дарнопук І.В. С 2015 97
12371 Організаційно-економічний механізм управління якістю сільськогосподарською продукцією Підгаєць О.В. С 2017 2
12370 Економічний механізм екологічного регулювання (на матеріалах вінницької області) Драгомір О.В. Дрп 2017 3
12361 Удосконалення системи паливоподачі дизельного двигуна, працюючого на біопаливі при різних режимах навантаження на базі МТС «Модуль» ВНАУ Бурлака Сергій Андрійович Дрп 2017 2
12360 Стратегія фінансово-кредитного забезпечення підприємницької діяльності в аграрній сфері Фурман І.В., Вдовенко Л.О. С 2015 59
12292 Програма з навчальної дисципліни «Менеджмент державних установ і державна служба» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» в аграрних вищих навчальних закладах IV рів Пронько Л.М. Нп 2016 1
12239 Особливості формування і розвитку ринку цінних паперів в Україні Слободиський Сергій Дрп 2017 2
12238 Управління прибутковістю підприємства Мельник Катерина Дрп 2017 6
12236 Сучасний стан та напрямки вдосконалення справляння ПДВ в Україні Мельник Вікторія Дрп 2017 2
12156 Методичнф вказівки до написання курсової роботи здисципліни "Техніка адміністративної дівяльності " для студентів - магістрів спеціальності 074"Публічне управління та адміністрування" Самборська О.Ю., Пронько Л.М., Колесник Т.В. Мв 2016 5
12155 Техніка адміністративної діяльност. Методичні вказівки для організації та виконання самостійної роботи студентів-магістрів спеціальності 074"Публічне управління та адміністрування" Самборська О.Ю. Мв 2016 2
12132 Ситуаційний менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять для студентів факультету менеджменту та права денної форми навчання спеціальність 073 « Менеджмент » Колесник Т.В., Пронько Л.М. Мв 2016 1
12131 Ситуаційний менеджмент. Опорний конспект лекцій для студентів денної форми навчання, факультету менеджменту та права ОС «Магістр» напряму підготовки 07 “Менеджмент і адміністрування ” за спеціальністю: 073 "Менеджмент" Колесник Т.В. Кл 2016 3
12116 Менеджмент ефективності виробництва та використання біомас та біопалива. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання Токарчук Д.М., Скорук О.П., Зубар І.В. Мв 2016 8
12031 Організація і економіка використання біоресурсів. Методичні вказівки з вивчення дисципліни для студентів факультету механізації сільського господарства напряму підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», форма навчан Токарчук Д.М., Скорук О.П. Мв 2016 3
12030 Інженерний менеджмент. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів факультету механізації сільського господарства освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» Скорук О.П., Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2016 2
12029 Інженерний менеджмент. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів факультету механізації сільського господарства освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 «Агроінже Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв 2016 1
11832 Вплив інтеграційних процесів на капіталізацію підприємств Пронько Л.М., к Колесник Т.В. С 2016 111
11706 Управління прибутком підприємства Бараш Ольга Олександрівна Дрп 2016 2
11578 Управління прибутковістю сільськогосподарських підприємств Діденко Олександр Сергійович Дрп 2016 2
11499 "Менеджмент інноваційно-інвестиційної діяльності у виробництві біопалив (за матеріалами ПП “Агрофірма Батьківщина”)" Кочмарик Анастасія Олександрівна Дрп 2016 0
11483 Особливості формування мотивації трудової діяльності у аграрних підприємствах Житник Вікторія Миколаївна Дрп 2016 3
11477 Ефективність системи управління та управлінської діяльності Кущ А.О. Дрп 2016 2
11476 Менеджмент оновлення та відтворення основних засобів Ткачук Н.Є. Дрп 2016 2
11461 «Управління кадровою політикою підприємства (за матеріалами АП НВП «Візит»)» Заболотна К.М. Дрп 2016 4
11446 "Управління енергозбереженням на підприємствах АПК (за матеріалами СТОВ “Прогрес”)" Гаврилюк Вадим Олександрович Дрп 2016 0
11444 Управління персоналом підприємств Водянна А.А. Дрп 2016 4
11443 Менеджмент ефективності виробництва ріпаку на біопаливо в умовах євроінтеграції Петров О.О. Дрп 2016 4
11440 Вдосконалення організації та підвищення ефективності виробництва зерна в ринкових умовах "ПП "Агрофірма Батьківщина" Король А.Я. Дрп 2016 4
11439 Земельні ресурси Когут А.О. Дрп 2016 1
11433 Організаційно-економічні засади біовиробництва підприємствами АПК Ільчишина Олена Вікторівна Дрп 2016 2
11339 «Удосконалення системи управління персоналом підприємства (за матеріалами ТОВ «Хмільницьке»)» Шуляр Людмила Іванівна Дрп 2016 2
11308 «Управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства». Фільварковa Маринa Олександрівнa Дрп 2016 1
11279 Менеджмент ефективності виробництва ріпаку на біопаливо в умовах Євроінтеграції Галінський М.О. Дрп 2016 2
11278 Управління прибутком підприємства Макарчук О.В. Дрп 2016 1
11277 Управління виробничими ресурсами в аграрних підприємствах Маринич С.В. Дрп 2016 1
11276 Регулювання земельних відносин в сільському господарстві Шостаківська Т.І. Дрп 2016 1
11275 Вдосконалення управління кадрово-управлінським потенціалом аграрних підприємств Білик О.М. Дрп 2016 1
11274 Регулювання земельних відносин в сільському господарстві (на матеріалах товариства з обмеженою відповідальністю «Лан» Комаровський Р.М. Дрп 2016 1
11270 Управління персоналом підприємства Стиценко В.Д. Дрп 2016 3
11217 «Вдосконалення системи управління витратами на підприємстві (за матеріалами ТОВ «СОП «Михайлівське»)» Потоцька А.С. Дрп 2016 4
11200 «Управління прибутком підприємства (за матеріалами ТОВ «Хмільницьке»)» СвідраНастасія Миколаївна Дрп 2016 3
11190 Формування та розвиток корпоративної культури на підприємстві (за матеріалами ТОВ «Хмільницьке») Долюк О.А. Дрп 2016 2
11119 Управління персоналом в системі менеджменту Малько О.І. Дрп 2016 2
11118 Стратегічне планування процесів біоенергетики у Вінницькій області Чудак О В Дрп 2016 2
11101 Особливості формування мотивації трудової діяльності на підприємствах АПК Демова Діана Ігорівна Дрп 2016 1
11100 Формування та використання кадрового потенціалу підприємств аграрного сектору економіки Браславець Ю.В. Дрп 2016 2
11091 Управління кадровим потенціалом підприємства Касинюк В.В. Дрп 2016 2
11077 Менеджмент інноваційно-інвестиційної діяльності з виробництва біогазу підприємствами АПК Кравченко Сергій Олегович Дрп 2016 3
11073 Управління персоналом підприємства ( на матеріалах тов пк «зоря поділля») Костюченко Дарина Леонідівна Дрп 2016 2
10976 Управління трудовими ресурсами підприємтв Копитко Наталія Петрівна Дрп 2016 1
10975 Управління кадровою політикою підприємства Печериця Альона Анатоліївна Дрп 2016 2
10974 Управління прибутковістю підприємства Шинкарук Т. Дрп 2016 2
10973 Удосконалення управління метіально-технічними ресурсами підприємства Касинок Д.Ю. Дрп 2016 2
10971 Управління капіталом в аграрних підприємствах Зарічний І.А. Дрп 2016 2
10956 Методичні вказівки до проходження переддипломної практики студентами факультету менеджменту та права ОКР «Магістр» галузі знань «Специфічні категорії» спеціальності 8.108010018 «Адміністративний менеджмент» Калетнік Г.М., Чорнопищук Т.І., Самборська О.Ю., Пронько Л.М., Кірєєва Е.А. Мв 2016 8
10955 Державне регулювання та управління АПК. Програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»,галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент», спрямування «Менеджмент митної спра Чорнопищук Т.І., Кірєєва Е.А., Пронько Л.М. Нп 2016 43
10954 Державне регулювання економіки. Програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»,галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент», спрямування «Менеджмент митної справи» в аг Чорнопищук Т.І., Кірєєва Е.А., Пронько Л.М. Нп 2016 25
10951 Удосконалення управління персоналом (на матеріалах СТОВ «КРЯЖ І К») Наємний Н.М. Дрп 2016 1
10950 «Менеджмент формування сировинної бази для виробництва біоетанолу (на прикладі ПАТ Агрофірма «Колос»)» Розгон Юлія Василівна Дрп 2016 3
10897 Менеджмент формування та відтворення основних фондів підприємства (за матеріалами ТОВ «Хмільницьке»)» Маріїна О.Є. Дрп 2016 3
10894 Управління розробкою та фінансуванням інвестиційних проектів Головатюк А.С. Дрп 2016 3
10893 Напрямки інноваційного розвитку підприємства та джерела його фінансування Шостак Вікторія Петрівна Дрп 2016 2
10892 Управління розробкою і впровадженням фінансових інновацій на підприємстві Пашенцева В.О. Дрп 2016 3
10863 «Менеджмент інноваційно-інвестиційної моделі виробництва біопалива (за матеріалами “Аграна фрут Україна”)» Ярошевська Ірина Анатоліївна Дрп 2016 2
10860 Розвиток ринку споживчого кредитування в Україні Мельник І.В. Дрп 2016 1
10832 Менеджмент ефективності виробництва та використання.Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання. Напрям підготовки 6.050503 «Машинобудування» Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2016 5
10831 Менеджмент ефективності виробництва та використання.Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання. Напрям підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2016 9
10830 Менеджмент ефективності виробництва та використання біомас та біопалива.Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання. Напрям підготовки 6.090101 «Агрономія» Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2016 3
10829 Менеджмент ефективності виробництва та використання біомас та біопалива. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2016 5
10598 Методичні вказівки з організації сам остійної роботи з дисципліни "Національна економіка в умовах глобальних інституціональних трансформацій" для підготовки аспірантів спеціальності 051 «економіка» Бурєннікова Н.В., Шпикуляк О.Г., Пронько Л.М. Мв 2016 3
10597 Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни "Національна економіка в умовах глобальних інституціональних трансформацій" для підготовки аспірантів спеціальності 051 «економіка» Бурєннікова Н.В., Шпикуляк О.Г., Пронько Л.М. Мв 2016 2
10596 Програма навчальної дисципліни "Національна економіка в умовах глобальних інституціональних трансформацій" для підготовки аспірантів спеціальності 051 «економіка» Бурєннікова Н.В.., Шпикуляк О.Г., Пронько Л.М. Нп 2016 2
10404 “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” Методичні вказівки для організації практичної та самостійної роботи студентами заочної форми навчання 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування”, 8.03060104 “МЗЕД", «Пр Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Семчук І.А., Тонкопій М.А., Мудрик Ю.М. Мв 2016 4
10403 “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК" Методичні вказівки для організації практичної та самостійної роботи студентами заочної форми навчання 8.03050901 “Облік і аудит”, 8.03050201 “ЕК”, 8.03050801 “Фінанси і кредит” Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Семчук І.А., Тонкопій М.А., Мудрик Ю.М. Мв 2016 4
10402 “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами денної форми навчання 8.03050901 “Облік і аудит”, 8.03050201 “ЕК”, 8.03050801 “Фінанси і кредит” Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Семчук І.А., Тонкопій М.А., Мудрик Ю.М. Мв 2016 3
10332 Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» для студентів факультету менеджменту освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” галузь знань: 1801 «С Пронько Л.М., Самборська О.Ю, Колесник Т.В. Мв 2016 9
10331 Ринкова трасформація економіки регіону. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи для студентів окр «магістр» галузі знань 0304 «право» спеціальності 8.03040101– «правознавство» факультету менеджменту та права Заболотний Г.М., Колесник Т.В., Онищук Ю.В Мв 2016 3
10330 Ринкова трасформація економіки регіону. Методичні вказівки до практичних та самостійних занять для студентів денної та заочної форми навчання, економічного факультету окр «спеціаліст» напряму підготовки 0305 “економіка та підприємництво” Заболотний Г.М., Колесник Т.В., Пронько Л.М., Мв 2016 0
10263 Основні тенденції формування кадрового потенціалу сільськогосподарських підприємст Вінницької області Чорнопищук Т.І., Мельник В.С. С 2015 57
10262 Кооперативний рух як фактор стабільного розвитку аграрного сектору економіки Чорнопищук Т.І. С 2015 74
10261 Демографічні чинники формування ринку праці Чорнопищук Т.І., Шаповалюк Т.А. С 2015 46
10260 Необхідність розвитку довгострокової оренди земель сільськогосподарського призначення в Україні Чорнопищук Т.І., Скоропад В.В. С 2015 46
10259 Ефективність використання земельних ресурсів у сільському господарстві України Чорнопищук Т.І., Коняга Р.М. Знп 2015 50
10257 Теоретичні аспекти державного регулювання продовольчого ринку в Україні Чорнопищук Т.І., Лужинська О.С. С 2015 34
10161 Система забезпечення фінансового менеджменту (на матеріалахтов «Агрофірмапрогрес-В») Валько І.М. Дрп 2016 1
10160 Управління конкурентоспроможністю виробництва ріпаку Гавура Олена Петрівна Дрп 2016 1
10145 Регулювання земельних відносин у сільському господарстві Нагірняк І.А. Дрп 2016 1
10125 Управління виробничими ресурсами в аграрних підприємствах - магістерська робота Фурман Богдан Віталійович Дрп 2016 2
9946 Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни «Місцеве самоврядування» для студентів факультету менеджменту освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” напряму Галузь знань: 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю: 8.1 Пронько Л.М., Самборська О.Ю, Колесник Т.В. Мв 2016 4
9855 Перспективи розвитку відновлювальної енергетики в Україні Скорук О.П С 2013 325
9817 Перспективи розвитку виробництва біопалива в світі і україні Скорук О.П. Боровський Б.Л. С 2015 43
9816 Розвиток ринку біопалива з використанням сільськогосподарських енергетичних культур Скорук О.П.Соловйова О.В., С 2015 55
9815 Альтернативні джерела енергії як інструмент забезпечення енергетичної безпеки україни Скорук О.П. Козак Л.А., С 2015 43
9802 Програма з навчальної дисципліни Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності Пронько Л.М. Нп 2015 7
9801 Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни адміністративний менеджмент для студентів факультету менеджменту освітньо-кваліфікацій-ного рівня «бакалавр» з напряму підготовки 6.030601 «менеджмент» Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Березюк С.В., Онищук Ю.В. Мв 2015 1
9766 Перспективи створення спільних сільськогосподарських підприємств в україні Буряк К. В. Скорук О. П. С 2010 56
9765 Управління трудовими ресурсами як складовою конкурентоспроможності підприємства Погребняк Д.П.Скорук О.П С 2010 65
9764 Стан та перспективи розвитку .малого підприємництва у вінницькій області Нагорна Ю. Скорук О.П С 2010 39
9763 Розвиток малих форм господарювання на селі в умовах економічної кризи Дзюбенко В.О. Скорук О.ГІ., С 2010 59
9762 Вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємств та його наслідки Кучмій І.Г. Скорук О.П. С 2010 49
9761 Стан та перспективи вдосконалення матеріально-технічної бази аграрного виробництва Бабюк К.Г. Скорук О.П. С 2010 42
9760 Ефективне кредитування, як засіб збільшення оборотних фондів та розвитку сільськогосподарського виробництва. Федченко В.В Скорук О.П. С 2010 77
9759 Формування та діяльність акціонерних товариств в україні Пура Л.О. Скорук О.П, С 2010 54
9758 Проблеми відродження виробничої та соціальної інфраструктури села. Петрова O.A. Скорук О.П., С 2010 45
9757 Формування та регулювання ринку праці Марценюк Я.Ю. Скорук О.П. С 2010 71
9756 Вдосконалення організації виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах Заєць О.М. Скорук О.П. С 2010 57
9755 Ефективність виробництва і споживання біодизельного палива в україні Причепа Г.В. Скорук О.П., С 2012 24
9754 Інноваційне використання соломи Костик В.О. Скорук О.П С 2012 42
9753 Досвід інноваційного забезпечення виробництва біопалива в фрн СавчукМ. О. Скорук О. П. С 2012 22
9752 Сучасні тенденщї розвитку інноваційного забезпечення виробництва біопалива в україні Постоюк І.О. Скорук О.П С 2012 45
9751 Стан та перспективи інноваційного розвитку відновлювальних джерел енергії в україні Терещук Т.О. Скорук О.П. С 2012 33
9750 Світові тенденції розвитку біоенергетики Харчук А.І. Калетнік Г.М. Скорук О.П. С 2012 40
9749 Формування інноваційної основи розвитку галузі біопалива в україні Маланчук Я. А., ПанасюкТ.Є. Скорук О.П. С 2012 53
9748 Виробництво біоетанолу: сучасний стан та перспективи розвитку Сксрук О. П.Герасимчук О.М. С 2012 36
9747 Перспективи виробництва біопалива та ефективність його використання Скорук О.П.Задорожна Л.М. С 2012 39
9746 Франчайзингові механізми впровадження виробництва біопалива в апк СкорукО.П.СавчукМ. О. С 2012 28
9745 Перспектива використання сонячної енергії в україні та світі Скорук О.П. Матусяк М.В. С 2012 24
9744 Теплова енергія води та перспективи її використання Скорук О.П.Матусяк М.В. С 2012 34
9743 Роль альтернативних видів палива у підвищенні енергетичної та екологічної безпеки україни: правовий аспект Скорук О.П.,Довбищук О.О. С 2012 39
9742 Проблеми зайнятості сільського населення в регіоні Бельдій Т.І., Скорук О.П. С 2009 54
9741 Методологічні підходи до вивчення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва Демченко С.В. Скорук О.П. С 2009 49
9740 Розвиток ринку біопалива в україні та світі: стан та перспективи Скорук О.П.Здор I.A. С 2012 42
9739 Економічна ефективність виробництва та використання біоетанолу в україні Калетнік Г.М. Олійнічук С.Т. Скорук О.П С 2012 135
9738 Вплив інноваційних процесів на ефективність господарської діяльності Ільченко Д. О. Науковий керівник: Скорук О.П С 2013 76
9737 Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку біопалива Кулик І.О. Скорук О.П С 2013 47
9736 традиційні види палива , біоенергетичні ресурси , викопні ресурси , традиційні ресурси, енергетичні культури, біомаса, енергетичні відходи Побережна Л. В Скорук О. П С 2013 82
9735 Біоенергетичні ресурси як альтернатива традиційним видам палива Паперук А. С. Науковий керівник: Скорук О. П С 2013 66
9734 Доцільність виробництва біодизеля з ріпаку в україні Пазинич О. В. Скорук О.П. С 2013 83
9733 Екологічні аспекти використання деревних паливних ресурсів Мельник О. М. Скорук О.П С 2013 63
9732 Сучасний стан та перспективи розвитку виробництва біопалива в україні Мазуренко Т.Р. Скорук О.П С 2013 42
9731 Інноваційні аспекти виробництва біопалива в україні: стан, проблеми та перспективи Флора Д. В. Скорук О.П. С 2013 52
9730 Створення технопарків, як інноваційна модель розвитку зах біопалива в україні Костельнюк О.П. I Скорук О.П., С 2013 66
9729 Ефективність виробництва біодизеля на основі ріпаку в україні Липко К.В. Скорук О. П. С 2013 94
9728 Біопаливо та його перспективи в україні Чорнокозинська K.M. Скорук О. С 2013 62
9727 Сучасний стан розвитку ринку рідких біопалив в україні Слюсаренко A.B. Скорук О.П. С 2013 61
9726 Інноваційні перспективи використання біопалив в аграрному секторі україни Осипчук Т. П. Скорук О.П., С 2013 86
9725 Біопаливо як інноваційний фактор забезпечення енергетичної безпеки україни Нестерак С. Л. Скорук О.П. С 2013 58
9724 Сучасний стан та перспективи виробництва біопалива в україні Квачова С.С. Скорук О.П. С 2013 63
9723 Видобуток сланцевої нафти як інноваційний напрям розвитку світового пек Івачковська Л. М. Науковий керівник: Скорук О.П., С 2013 50
9722 Виробництво твердого біопалива, як інноваційний шлях розвитку біоенергетики в україні Трач Н.В Скорук О.П С 2013 60
9721 Інноваційне забезпечення виробництва біопалива в україні Павельчук І.М. Скорук О.П., С 2013 101
9720 Водорості - альтернатива загальноприйнятій сировині для виробництва біопалива Дацюк І.В. Скорук О.П. С 2013 48
9719 Виробництво біоетанолу - перспективний шлях розвитку підприємств спиртової галузі апк Горобчук B.C. Скорук О. П. С 2013 82
9718 Пріоритетні напрямки використання біопалива ібіоетанолу Гесаль Т.С . Скорук О.П., С 2013 90
9717 Світове значення геотермальної енергетики Казьміржевська І.І. Скорук О.П. С 2011 48
9716 Перспективи формування кластерного виробництва біопалива в україні Скорук О.П., доцент Гримайло І.С С 2011 92
9715 Перспективи виробництва біопалива у вінницькій області Скорук О.П., Кірєєва Е.А. С 2011 112
9714 Організація використання біоресурсів в світі Скорук О. П. Солодка Л. Л. С 2011 70
9713 Можливості збільшення зайнятості за рахунок впровадження аль терна тивних джерел енергії Скорук О.П., Бучок A.B. С 2011 108
9712 Властивості ta економічна еектнвність виробництва біопалива в україні Волошановська О.С. Скорук О.П. С 2011 50
9711 Ріпак - майбутнє української енергетики Войтова Ю.Скорук О.П. С 2011 64
9710 Розвиток та перспективи біоресурсів, важливість їх використання Паламаренко Я.В.Скорук О.П. С 2011 58
9709 Аналіз стану, проблем та перспектив розвитку біоенергетики в україні Глеба М. М.Скорук О.П С 2011 62
9708 Енергія - у всіх її проявах, як один із альтернативних джерел Н.О. Москалюк.О.П.Скорук С 2011 102
9707 Історія розвитку біоенергетики Бородій В.В.Скорук О. П С 2011 70
9706 Сонячна енергетика в україні та перспективи ї ї розвитку Кухар О.В.Скорук О.П. С 2011 44
9705 Енергія сонця та ї ї використання Коцупера Л.В.Скорук О.П С 2011 36
9704 Економічна ефективність переробки цукрового буряка на біопаливо Іщенко І.І.Скорук О.П С 2011 61
9703 Тенденції і перспективи розвитку біопалива в україні Бурлака О.М. Скорук О.П С 2011 54
9693 ПРОГРАМА з навчальної дисципліни “ Ринкова трансформація економіки регіону ” для студентів денної форми навчання, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» Заболотний Г.М., Прутська О.О., Колесник Т.В. Нп 2015 4
9685 Програма ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Продовольчі ресурси: проблеми і перспективи" Шпикуляк О.Г. С 2015 50
9667 «Упрапвління персоналом» Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів ОКР "Бакалавр" напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент"ми Пронько Л.М., Самборська О.Ю., Колесник Т.В. Мв 2015 0
9666 «Упрапвління персоналом» Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів ОКР "Бакалавр" напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент"ми Пронько Л.М., Самборська О.Ю., Колесник Т.В. Мв 2015 0
9665 Керівник адміністративної служби. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. Галузь знань 1801 «Специфічні категорії». Спеціальність 8.18010018 – «Адміністративний мен Березюк С.В. Мв 2015 2
9664 Керівник адміністративної служби. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. Галузь знань 1801 «Специфічні категорії». Спеціальність 8.18010018 – «Адміністративний мене Березюк С.В. Мв 2015 2
9586 Потенціал виробництва біопалива в україні Скорук О.П С 2011 57
9585 Сонячна енергія - важливий вид альтернативних джерел Скорук О.П С 2011 38
9584 Формування раціональної структури посівних площ в регіоні Скорук О.П С 2011 59
9583 Проблеми впровадження нових концепцій системи управління трудовими ресурсами Скорук О.П С 2002 40
9582 Біогаз -основні проблеми та перспективи застосування у вшнницькій області Скорук О.П С 2011 61
9581 Проблеми впровадження інновацій в галузі біопалива в україні Скорук О.П С 2012 38
9569 Проблеми виробництва біоетанолу в україні Скорук О.П С 2011 45
9568 Перспективи розвитку виробництва біопалива в україні Скорук О.П С 2012 71
9544 Розвиток інтеграційних процесів ваграрних підприємствах Пронько Л.М. С 2015 58
9532 Можливості збільшення зайнятості за рахунок впровадження аль терна тивних джерел енергії Скорук О.П С 2011 42
9531 Інноваційне забезпечення виробництва біоетанолу в україні Скорук О.П С 2011 66
9529 Перспективи виробництва біопалива третього покоління Скорук О.П., Токорчук Д.М., Всемірнова В.М. С 2011 68
9526 Стан розвитку біоенергетики в україні Скорук О.П С 2011 47
9525 Нормативно-законодавче забезпечення виробництва та використання бюпалив в україні Скорук О.П С 2011 45
9524 Проблеми виробництва біоетанолу в україні Скорук О.П С 2011 33
9382 Управління ринковою капіталізацією акціонерного товариства в україні Пронько Л.М. Тд 2015 127
9351 Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Навчальна програма вивчення дисципліни для студентів центу післядипломної освіти та дорадництва (спеціальність 7.0305.09.01 – «облік і аудит» Тодосійчук B.Л Нп 2015 9
9346 Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни "Техніка адміністративної діяльності" для студентів факультету менеджменту освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” Самборська О.Ю, Пронько Л.М., Колесник Т.В. Мв 2015 0
9302 Вплив корпоративної культури управління на капіталізацію підприємств Пронько Л.М., Колесник Т.В. С 2015 112
9299 Виробництво біопалив – шлях до енергонеза-лежності агропромис-лового комплексу України. Климчук О.В. Тд 2011 100
9298 Економічні передумови розвитку біоенергетики в Україні Климчук О.В. С 2011 53
9297 Сучасний стан виробництва та економічні передумови експорту українського ріпаку на Європейський ринок Токачук Д.М. Тд 2014 61
9296 Виробництво і використання біогазу в Україні: економічні і соціальні перспективи Токарчук Д.М., Яремчук О.В. С 2013 58
9114 Управління персоналом підприємства Черніцька С.С. Дрп 2015 5
9035 Управління професійно-кваліфікаційним ростом працівників служби зайнятості Семененко В.В., Міняйло О.В. Дрп 2015 3
9030 Формування іміджу підприємства Федорова Т. О. Дрп 2015 2
9029 Удосконалення системи мотивації праці на підприємстві (на матеріалах ПСП «Перемога»). Гончарук Р.М. Дрп 2015 4
9028 Формування соціально-психологічних умов діяльності колективу Липівський О.І. Дрп 2015 5
9027 Корпоративна етика як інструмент сучасного менеджменту Гичак О.О. Дрп 2015 4
9020 Економічна характеристика різних видів сировини для виробництва біоетанолу в Україні Токарчук Д.М., Чернелівська Я.В. С 2014 69
9011 Формування соціально-виробничої сисетми зайнятості сільського населення Токарчук Д.М. Знп 2013 70
9010 Формування трудової та виконавської дисципліни на підприємстві (на матеріалах ПСП «Вікторія») Стефанчишина В.В. Дрп 2015 2
8985 Мотивація праці в аграрних підприємствах та основні напрями її поліпшення (на матеріалах ПАТ «Сад Поділля») Сінгур В.Л. Дрп 2015 3
8747 Управління кадровим потенціалом підприємства (на матеріалах СВК «Надія») Стецюк О.В. Дрп 2015 5
8705 Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи студентами з дисципліни "адміністративний менеджмент" для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки з напряму підготовки 6.030601 «менеджмент» Пронько Л.М., Березюк С.В. , Колесник Т.В. , Кірєєва Е.А. Мв 2015 64
8703 Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи студентами з дисципліни "адміністративний менеджмент" для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки з напряму підготовки 6.030601 «менеджмент» Пронько Л.М., Березюк С..В. , Колесник Т.В., Кірєєва Е.А. Мв 2015 6
8701 Звіт-щоденник проходження комплексної виробничої практики з фаху для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки «магістр» галузь знань «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010018 - «Адміністративний менеджмент» Калетнік Г.М., Самборська О.Ю., Чорнопищук Т.І., Пронько Л.М., Кірєєва Е.А. Мв 2015 17
8682 Навчальна програма вивчення дисципліни "Регіональна економіка" для спеціальності 6.030.601 "Менеджмент" Тодосійчук В.Л., Алескерова Ю.В. Нп 2015 11
8681 Навчальна програма вивчення дисципліни "Регіональна економіка" для спеціальностей 6.050.106 "Облік і аудит", 6.050.102 "Економічна кібернетика", 6.030.508 "Фінанси і кредит", "контроль і ревізія", 6.030.503 "Міжнародна економіка" Тодосійчук В.Л., Алескерова Ю.В. Нп 2015 1
8599 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Е Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2015 3
8598 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Е Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2015 1
8597 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 030502 « Еко номічна кібернетика » Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2015 7
8596 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 090102 « Технологія виробництва і переробки Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2015 1
8595 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 090102 « Технологія виробництва і переробки Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2015 1
8594 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 050503 « Маш инобудування » Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2015 1
8593 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 090101 « Агрономія » Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2015 1
8592 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 100202 « Процеси, машини та обладна Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2015 12
8591 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 09013 « Лісове і садово - паркове госпо Токарчук Д.М., Зубар І.В. Мв 2015 1
8590 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” галузі знань 0306 “Менеджмент і адміністрування Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Майданик І.С., Зубар І.В. Мв 2015 7
8589 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090101 “Агрономія” галузі знань 0901 “Сільське господарство і лісни Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Майданик І.С., Зубар І.В. Мв 2015 4
8588 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Майданик І.С., Зубар І.В. Мв 2015 6
8587 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика” галузі знань 0305 “Економіка та під Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Майданик І.С., Зубар І.В. Мв 2015 3
8586 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” галузі знань 0305 “Економіка та підприємницт Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Майданик І.С., Зубар І.В. Мв 2015 3
8585 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Майданик І.С., Зубар І.В. Мв 2015 3
8584 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.09013 “Лісове і садово-паркове господарство” галузі знань 0901 “Сіл Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Майданик І.С., Зубар І.В. Мв 2015 4
8583 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.050503 “Машинобудування” галузі знань 1001 “Техніка та енергетика а Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Майданик І.С., Зубар І.В. Мв 2015 4
8582 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.100102 “Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва” Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Майданик І.С., Зубар І.В. Мв 2015 5
8519 Формування стратегії використання людського потенціалу в підприємстві Тиха Т.В. Дрп 2015 3
8518 Методичні рекомендації для практичних занять з курсу «Основи управлінського консультування» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 6.030601 «Менеджм Самборська О. Ю. Мв 2014 0
8517 Методичні рекомендації з курсу “Управлінські рішення” для студентів заочної форми навчання галузі знань 6.030 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 6.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та 6.030.601«Менеджмент». Самборська О.Ю. Мв 2014 1
8516 Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з курсу «Основи управлінського консультування» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 6.0306 Самборська О. Ю. Мв 2014 0
8479 Ринкова трансформація економіки регіону: методичні вказівки до практичних занять Заболотний Г.М., Колесник Т.В., Пронько Л.М. Мв 2015 134
8402 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Омельчук В.А., Шаманська О.І. Пвф 2015 2
8401 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Омельчук В.А., Шаманська О.І. Пвф 2015 0
8398 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» з галузі знань 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 8.18010018 «Адміністр Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Омельчук В.А., Шаманська О.І. Пвф 2015 0
8397 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльност Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Омельчук В.А., Шаманська О.І. Пвф 2015 0
8395 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за галуззю знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» Калетнік Г.М., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Шаманська О.І. Пвф 2015 0
8377 Державне управління та державна служба. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. Галузь знань 1801 «Специфічні категорії». Спеціальність 8.18010018 «Адміністративний Березюк С.В., Пронько Л.М. Мв 2015 2
8375 Державне управління та державна служба. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань студентами денної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. Галузь знань 1801 «Специфічні категорії». Спеціальність 8.18010018 «Адміністра-тивний Березюк С.В., Пронько Л.М. Мв 2015 2
8080 Адміністративний менеджмент. Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни для студентів факультету менеджменту освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Березюк С.В., Онищук Ю.В. Мв 2014 49
7873 Офісний менеджмент: Методичні вказівки до практичних занять для студентів факультету менеджменту напряму підготовки: 6.030.601 – "Менеджмент", форма навчання денна Томчук О.В., Полеся В.М. Мв 2014 2
7872 Офісний менеджмент: Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів факультету менеджменту напряму підготовки:6.030.601 – "Менеджмент", форма навчання заочна Томчук О.В., Полеся В.М Мв 2014 0
7869 Організація і економіка використання біоресурсів. Методичні вказівки з вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», форма навчання заочна Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв 2014 1
7868 Інноваційне забезпечення виробництва біопалива. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів факультету менеджменту, спеціальності 8.030601 "Менеджмент організацій та адміністрування", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", факуль Шпикуляк О.Г., Зубар І.В., Здор І.А . Мв 2014 0
7766 Основи наукових досліджень Навчально-методичний комплекс Для студентів ОКР «Бакалавр» спеціальності 6.030.601 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання Тодосійчук В.Л., Бурлака О.М. Мв 2014 2
7760 Публічне адміністрування. Методичні вказівки до виконання практичних завдань студентами денної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». Спеціальність 7.03060101 «Менеджмент організацій і Березюк С.В., Кірєєва Е.А., Колесник Т.В. Мв 2014 3
7759 Публічне адміністрування. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань студентами денної форми навчання. Освітньо–кваліфікаційний рівень магістр. Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». Спеціальність 8.03060101 «Менеджмент організацій і Березюк С.В., Кірєєва Е.А., Колесник Т.В. Мв 2014 3
7758 Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з курсу «Основи управлінського консультування» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовк Самборська О.Ю. Мв 2014 0
7757 . Методичні рекомендації для самостійної роботи студента з курсу “Управлінські рішення” заочної форми навчання ОКР «Бакалавр».галузі знань 6.030 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 6.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та Самборська О.Ю. Мв 2014 2
7756 Методичні рекомендації для практичних занять з курсу «Основи управлінського консультування» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 6.030601 Самборська О.Ю. Мв 2014 0
7755 Адміністративний менеджмент. Програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» з галузі знань 0306 «Менеджмент» в аграрних вищих навчальних закладах IV рівня акредитації Пронько Л.М. Нп 2014 7
7754 Адміністративнйи менеджмент. Методичні вказівки по виконанню самостійної роботи студентами з дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» з напряму підготовки з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» в аграрних вищих нав Пронько Л.М., Онищук Ю.В. Мв 2014 5
7315 Програма навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" Кубай О.Г., Кірєєва Е.А. Нп 2013 2
7314 Діловий протокол та ведення переговорів. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» з галузі знань 0801 спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» в аграрних вищих навчальних закладах IV Пронько Л.М. Нп 2014 7
7313 . Публічне адміністрування. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». Спеціальність 7.03060101 «Менеджмент організацій Березюк С.В., Онищук Ю.В. Мв 2014 3
7312 Публічне адміністрування. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». Спеціальність 8.03060101 «Менеджмент організацій і Березюк С.В., Пронько Л.М. Мв 2014 16
7307 Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів факультету факультету облік та аудит, напрям підготовки: 6.030509 «Облік і аудит», «Контроль і ревізія» , «Контроль в ми Токарчук Д.М., Зубар І.В.. Мв 2014 38
7305 Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива. методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів факультету менеджменту, напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент організацій», «Менеджмент митної справи», «Менеджмент зов Токарчук Д.М., Зубар І.В.. Мв 2014 12
7304 Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів факультету технології виробництва та пробки продукції тваринництва, напрям підготовки: 6.130201 «Технологія виробництва Токарчук Д.М., Зубар І.В.. Мв 2014 22
7303 «Державне регулювання та управління» Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 "Менедж Кубай О.Г., Кірєєва Е.А. Мв 2014 1
7237 Навчальна програма з курсу «Управлінські рішення» для студентів заочної форми навчання, напрям підготовки 6.030 «Менеджмент», 6.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 6.030.601 «Менеджмент» Самборська О. Ю.,Колесник Т.В. Нп 2013 5
7229 Корпоративне управління. Методичні рекомендації по виконанню практичних занять студентами з дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» з галузі знань 0306 спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування Пронько Л.М., Клочковський О.С. Мв 2013 1
7228 Корпоративне управління. Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи студентами з дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» з галузі знань 0306 спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організації і адмініструванн Пронько Л.М. Мв 2013 1
7227 Державне управління та державна служба. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. Галузь знань 1801 «Специфічні категорії». Спеціальність 8.18010018 «Адміністративний м Березюк С.В., Березюк Ю.Б., Клочковський О.В., Колесник Т.В. Мв 2013 2
7223 Діловий протокол та ведення переговорів. Методичні вказівки по виконанню практичних занять студентами з дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» з галузі знань 0801 спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» Пронько Л.М., Клочковський О.С., Онищук Ю.В. Мв 2013 6
7222 Діловий протокол та ведення переговорів. Методичні вказівки по виконанню самостійної роботи студентами з дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» з галузі знань 0801 спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент Пронько Л.М. Мв 2013 7
7221 Інженерний менеджмент. Методичні вказівки з вивчення дисципліни для студентів факультету механізації сільського господарства напряму підготовки 7.10010203 «Механізація сільського господарства» форма навчання заочна Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв 2013 1
7220 . Інженерний менеджмент. Методичні вказівки з вивчення дисципліни для студентів факультету механізації сільського господарства напряму підготовки 8.10010203 «Механізація сільського господарства» форма навчання заочна Скорук О.П., Токарчук Д.М Мв 2013 11
7213 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» ОКР «Магістр» зі спеціальності «Адміністративний менеджмент» Чорнопищук Т. І., Березюк С. В., Кубай О. Г., Пронько Л. М., Колесник Т. В., Тодосійчук В. Л., Кірєєва Е. А., Онищук Ю. В. Мв 2013 3
7211 Наскрізна програма практичної підготовки фахівців галузі знань галузі знань 1801 „Специфічні категорії" спеціальності 8.18010018 „Адміністративний менеджмент" освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Чорнопищук Т.І., Самборська О.Ю., Березюк С.В., Кубай О.Г., Колесник Т.В., Пронько Л.М., Кірєєва Е.А.,Онищук Ю.В. Нп 2013 3
7210 Управління персоналом. Робочий зошит Для виконання практичних завдань з дисципліни для підготовки фахівців напряму підготовки 0306 «Менеджмент і адміністрування» галузі знань 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання Пронько Л.М., Самборська О.Ю., Онищук Ю.В.,Кірєєва Е.А. Рз 2013 2
6838 Державне регулювання продовольчої безпеки на регіональному та національному рівнях І. В. Бодак С 2013 73
6615 Техніко-економічні перспективи використання твердопаливних компонентів в теплогенераторних установках Л. П. Середа, М. В. Зінєв С 2012 83
6614 Обґрунтування конструктивного оснащення для очищення гліцерину технології виробництва біодизелю І. П. Паламарчук, Ю. А. Полєвода, Д. В. Качур С 2012 71
6612 Застосування твердого палива – шлях до енергозбереження в Україні В. П. Очеретний, А. С. Бойко, Д. А. Харкавий С 2012 43
6609 Структура програм заміщення нафтових палив біодизелем О. В. Маланчук С 2012 155
6608 Основи запуску та експлуатації біогазових установок для фермерських господарств М. В. Любін, О. В. Цуркан, Д. М. Токарчук С 2012 65
6607 Перспективи розширення використання обладнання для газифікації біомаси в умовах сільських господарств Полісся С. В. Лос, О. Ю. Романишин, А. А. Голубенко, Н. М. Цивенкова С 2012 79
6606 Алгоритм розподілу органічних ресурсів у агроекосистемах С. М. Кухарець С 2012 65
6605 Удосконалення технології підготовки посівного матеріалу озимого ріпаку як один з чинників зростання сировинної бази для виробництва біодизеля С. Є. Ковалишин С 2012 55
6603 Біодизель - альтернативна заміна дизельного палива Ю. І. Журенко, В. М. Яропуд, І. А. Бабин С 2012 96
6602 Комплексні агробіоінженерні системи виробництва та використання біопалив В. О. Дубровін, М. Д. Мельничук, С. В. Драгнєв, О. В. Дубровіна С 2012 44
6601 Розвиток комплекса біотехнологій – головний шлях розвитку аграрного сектора України М. Ф. Друкований С 2012 67
6600 Відходи птахівництва – джерело невикористаної енергії А. В. Грицун, І. А. Бабин, В. М. Яропуд С 2012 82
6598 Напрямки удосконалення виробництва і використання дизельного біопалива Г. А. Голуб, В. В. Чуба, М. Ю. Павленко С 2012 62
6597 Технічне забезпечення виробництва біогазу Г. А Голуб, О. В. Дубровіна, Б. О. Рубан, В. О. Войтенко С 2012 126
6596 Применение тонкого помола биомассы при производстве твердого топлива в виде брикетов или пеллет В. А. Войтов, С. В. Дригуля, В. А. Бунецкий С 2012 60
6595 Теоретичне дослідження параметрів сумішоутворення в дизелі при роботі на біопаливі методом малих відхилень параметрів В. Г. Анісімов, В. Г. Семенов, В. Б. Рябошапка С 2012 52
6568 Аналіз механізації для скошування деревних і чагарникових енергетичних рослин В. П. Ковбаса, Л. М. Матюшенко С 2012 106
6538 Обгрунтування схеми біогазової установки з напрямними конусами О. Г. Скляр, Р. В. Скляр С 2012 66
6536 Історія і сучасний стан використання тихохідних багатолопатевих вітроустановок у сільському господарстві В. М. Корендій С 2012 92
6535 Перспективи розвитку засобів для виготовлення паливних брикетів О. І. Єременко, О. В. Паянок С 2012 56
6534 Розвиток комплекса біотехнологій – головний шлях підвищення ефективності аграрного сектора України М. Ф. Друкований, В. П. Янович, І. В. Мазур, П. А. Білера С 2012 59
6425 Обґрунтування конструктивного оснащення для очищення гліцерину технології виробництва біодизелю І. П. Паламарчук, Ю. А. Полєвода, Д. В. Качур С 2012 60
6360 Довгострокові джерела фінансування на зовнішніх ринках та їх залучення в економіку регіону В. В. Бондаренко С 2011 59
6359 Методичні підходи до оцінки ефективності розвитку регіональних соціально-економічних систем П. А. Швець, Т. І. Пішеніна, Р. О. Матвієнко С 2011 80
6358 Проблеми формування соціального потенціалу Вінницької області М. П. Салтан С 2011 147
6357 Особливості та характер формування сталого просторового розвитку продуктивних сил України Р. О. Матвієнко С 2011 59
6346 Вплив демографічних чинників на відтворення трудового потенціалу села Вінницької області Н. Ю. Фіщук, Б. П. Фіщук С 2010 151
6345 Принципи активізації використання ресурсних можливостей сільських поселень в контексті формування інвестиційної стратегії регіону В. М. Бондаренко, Л. М. Бондаренко С 2010 36
6342 Цільове планування міжрегіональної інтеграції на основі програмно-цільового методу Подільського економічного району Т. В. Колесник С 2010 86
6341 Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки С. Ф. Мельченко С 2010 70
6333 Проблематика теоретико-методологічного змісту регулювання міжрегіонального економічного розвитку А. Г. Мазур, О. Г. Підвальна, Т. В. Колесник С 2010 61
6317 Допосівна підготовка насіння – важлива складова насінництва проса лозовидного (PANICUM VIRGATUM L.) М. І. Кулик С 2012 22
6295 Економічне ранжування територій регіону за рівнем забезпечення продовольством О. Г. Підвальна, В. М. Бондаренко С 2010 94
6263 Динаміка зайнятості по Вінницькій області в контексті традиційних поглядів на закономірності даного процесу О. В. Мороз, Н. П. Карачигна, В. М. Семцов [та ін.] С 2012 129
6260 Застосування підприємницького підходу для підвищення якості і рівня життя населення з низькими доходами В. А. Матвійчук, В. С. Запйкова, О. В. Михалевич С 2012 61
6226 Проблеми законодавчого забезпечення розвитку тваринництва в Україні О. С. Кіндзера С 2012 108
6205 Теоретичні аспекти диверсифікації ринку біопалив в контексті енергетичної безпеки України Б. П. Фіщук, О. В. Мазур С 2012 64
6200 Розвиток власної переробної сфери ріпаку як шлях до енергонезалежності України О. П. Скорук, І. В. Вусінська С 2012 40
6190 Економіко-виробничі перспективи застосування біопалива в Україні О. Л. Матвієнко, Т. Г. Гапчак С 2012 69
6188 Стан інвестиційної діяльності у Вінницькій області Т. М. Мараховська, Н. В. Трач, О. О. Червоняк С 2012 74
6185 Інвестиційна привабливість виробництва і використання поновлюваних джерел енергії С. В. Лук"янець С 2012 44
6184 Виробництво біогазу: досвід зарубіжних країн та перспективи розвитку в Україні О. В. Климчук, Н. В. Грох С 2012 44
6181 Інституціональні особливості розвитку біоенергетики М. В. Дубініна С 2012 72
6169 Нормативно-правова база розвитку біоенергетики О. Г. Макарчук С 2012 34
6167 Аналітичне забезпечення управління та ефективності біотехнологій в Україні в порівнянні із зарубіжним досвідом Л. І. Федоришина, Н. Д. Глазко С 2012 75
6161 До формування обліково-аналітичного забезпечення управління біоенергетичним потенціалом сільськогосподарських підприємств Б. С. Федорченко С 2012 58
6159 Пріоритети розвитку енергетичної політики в світі та Україні О. В. Климчук С 2012 97
6157 Біонергетичні аспекти агропромислового виробництва І. М. Зеліско С 2012 61
6156 Розвиток біоенергетики у Вінницькій області в контексті продовольчої безпеки С. В. Козловський, Ю. В. Онищук, Є. А. Кірєєва С 2012 71
6154 До стійкості розвитку сільського господарства через збалансовану галузеву структуру О. А. Козаченко С 2012 38
6153 Формування стратегії управління конверсії біосировини у сільськогосподарських підприємствах В. В. Кухарець, С. М. Кухарець С 2012 76
6147 Особливості становлення та розвитку біоенергетики у Німеччині В. М. Пришляк, Н. В. Пришляк С 2012 35
6145 Розвиток ринку біопалива в Україні та світі: стан та перспективи О. П. Скорук, І. А. Здор С 2012 78
6141 Економічна ефективність виробництва біогазу з відходів підприємств спиртової галузі Вінницького регіону А. Г. Мазур, Я. В. Гонтарук С 2012 674
6140 Економічна ефективність виробництва та використання біоетанолу в Україні Г. М. Калетнік, С. Т. Олійнічук, О. П. Скорук С 2012 70
6025 Керівник адміністративної служби. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки магістрів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» в аграрних вищих навчальних закладах IV рівня акредитації Березюк С.В., Березюк Ю.Б. Нп 2013 3
6024 Моніторинг еколого-економічних систем. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки магістрів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» в аграрних вищих навчальних закладах IV рівня Березюк С.В., Березюк Ю.Б. Нп 2013 0
6021 Управління трудовими ресурсами. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки магістрів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» в аграрних вищих навчальних закладах IV рівня акредитації Березюк С.В., Березюк Ю.Б. Нп 2013 3
6013 Методичні рекомендації з економічного обґрунтування дипломних проектів для студентів факультету механізації сільського господарства денної і заочної форми навчання спеціальностей 7.05050312 «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва», 7.0505 Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв 2013 0
6012 Економічне обгрунтування дипломних проектів. Методичні рекомендації з економічного обґрунтування дипломних проектів для студентів факультету механізації сільського господарства денної і заочної форми навчання спеціальності 7.10010203 «Механізація сільськ Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв 2013 0
5981 Операційний менеджмент. Програма проходження навчальної практики з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання Колесов О.С., Козловський С.В., Недбалюк О.О., Кірєєва Е.А. Нп 2013 2
5980 Операційний менеджмент. Методичні вказівки з проходження навчальної практики з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання Колесов О.С., Козловський С.В., Недбалюк О.О., Кірєєва Е.А Мв 2013 2
5924 . Методичні вказівки до підготовки та проходження виробничої та переддипломної практики для студентів галузі знань 1801 „Специфічні категорії” спеціальності 8.18010018 „Адміністративний менеджмент” Козловський С.В., Заболотний Г.М., Семененко В.В., Самборсь-ка О.Ю., Кубай О.Г., Пронько Л.М., Березюк С.В., Клочковський О.В., Колесник Т.В., Онищук Ю.В., Кірєєва Е.А., Задорожна Л.М. Мв 2013 4
5816 Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів факультету менеджменту спеціальності 8.030601 "Менеджмент організацій та адміністрування" форма навчання ден Олійнічук С.Т., Зубар І.В.. Мв 2013 0
5815 «Інноваційне забезпечення виробництва біопалива». Методичні вказівки для виконання практичних робіт для магістрів факультету менеджменту, спеціальності 8.030601 "Менеджмент організацій та адміністрування", факультету обліку та аудиту, спеціальн Шпикуляк О.Г., Зубар І.В., Токарчук Д.М. Мв 2013 0
5814 «Інноваційне забезпечення виробництва біопалива» Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «магістр» спеціальностей 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 8.03050201 «Економічна кібернетика», 8.03050901 «Облік і аудит», Шпикуляк О.Г., Токарчук Д.М. , Зубар І.В. Нп 2013 0
5813 «Нормативно-правове забезпечення біотехнологічних виробництв».Методичні вказівки з організації практичної та самостійної роботи для студентів ННІ менеджменту, адміністрування та права напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання Калетнік Г.М., Здор І.А. Мв 2013 2
5812 Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України. Методичні вказівки з організації практичної та самостійної роботи для студентів ННІ менеджменту, адміністрування та права спеціальностей 8.03060101 «Менеджмент організацій і адмініструван Калетнік Г.М., Здор І.А. Мв 2013 1
5811 Інженерний менеджмент. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів факультету механізації сільського господарства напряму підготовки 8.10010203 «Механізація сільського господарства» форма навчання денна Скорук О. П., Токарчук Д.М. Мв 2013 4
5810 Інноваційне забезпечення виробництва біопалива. методичні вказівки до виконання практичних робіт Шпикуляк О.Г., Зубар І.В., Токарчук Д.М Мв 2013 0
5739 Управління змінами. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки магістрів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» в аграрних вищих навчальних закладах IV рівня акредитац Березюк С.В. Нп 2013 6
5738 Управління змінами. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки спеціалістів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» в аграрних вищих навчальних закладах IV рівня акред Березюк С.В. Нп 2013 1
5737 «Державне управління та державна служба». Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів факультету менеджменту спеціальністі 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» денної та заочної форм навчання. Клочковський О.В., Задорожна Л.М. Мв 2013 0
5736 Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для магістрів факультету менеджменту спеціальності 8.030601 «Менеджмент організацій та адміністрування», форма навчання денна Олійнічук С.Т., Зубар І.В.. Мв 2013 0
5735 Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива. Методичні вказівки для виконання практичних робіт та організації самостійної роботи для студентів факультету "Облік і аудит" напрям підготовки: 6.030502 «Економічна кіберне Олійнічук С.Т., Зубар І.В.. Мв 2013 1
5734 «Державне управління та державна служба». Методичні вказівки до семінарських і практичних занять для студентів факультету менеджменту спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» денної та заочної форм навчання. Клочковський О.В., Задорожна Л.М. Мв 2013 0
5452 Біомаси с.-г. культур, особливості їх використання у виробництві відновлюваних джерел енергії. Методичні вказівки з організації практичної та самостійної роботи для студентів агрономічного факультету заочної форми. Климчук О.В. Мв 2012 0
5450 Процеси та апарати біотехнологічного виробництва Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студенів факультету механізації сільського господарства напрямів підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» за Яцковський В.І., Скорук О.П. Мв 2012 1
5448 Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студенів факультету механізації сільського господарства напрямів підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання АПВ» з.ф.н. Яцковський В.І., Скорук О.П. Мв 2012 1
5447 Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студенів факультету механізації сільського господарства напрямів підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання АПВ» д.ф.н. Яцковський В.І., Скорук О.П. Мв 2012 0
5446 «Нормативно-правове забезпечення біотехнологічних виробництв» Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів ННІ менеджменту, адміністрування та права напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання Калетнік Г.М., Здор І.А. Мв 2012 0
5445 «Нормативно-правове забезпечення біотехнологічних виробництв»Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів ННІ менеджменту, адміністрування та права напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання/ Калетнік Г.М., Здор І.А. Мв 2012 0
5438 Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива. Методичні вказівки для виконання практичних робіт та організації самостійної роботи для для студентів факультету менеджменту спеціальності 6.070801 « Менеджмент» , форма навчання за Олійнічук С.Т., Зубар І.В.. Мв 2012 0
5420 Місцеве самоврядування Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи студентів з дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» з напряму підготовки 0801 спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» в Пронько Л.М., Козловський С.В., Мв 2012 3
5419 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” для студентів напрямку підготовки 0306 „Менеджмент і адміністрування” денної та заочної форми навчання Козловський С.В., Колесов О.С., Недбалюк О.О., Кірєєва Е.А. Мв 2012 2
5412 Програма з навчальної дисципліни “ Ринкова трансформація економіки регіону ” для студентів денної форми навчання, галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» 0305 «Економіка і підприємництво» Заболотний Г.М., Ступницький А.М., Колесник Т.В. Нп 2012 3
5409 Методичні вказівки для самостійної роботи студента з курсу “Техніка адміністративної діяльності” Самборська О.Ю., Колесник Т.В., Кіреєва Е.А. Мв 2012 0
5396 Місцеве самоврядування. Програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» з напряму підготовки 0801 «Специфічні категорії» спеціальність 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» в аграрних вищих навчальних закладах Пронько Л.М. Нп 2012 6
5395 Аудит і оцінювання управлінської діяльності. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010018 "Адміністративний менеджмент" Козловський С.В., Кубай О.Г. Нп 2012 0
5394 “Управління змістом робіт” навчальна програма вивчення дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Магістр» напряму підготовки 1801 «Специфічні категорії», спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» Колесник Т.В., Підвальна О.Г. Нп 2012 0
5393 Альтернативні джерела використання енергії. Методичні вказівки з організації практичної та самостійної роботи для студентів напрямів підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.090101 «Агрономія» Климчук О.В., Здор І.А. Мв 2012 6
5392 Технології біовиробництва. Методичні вказівки з організації практичної та самостійної роботи для студентів агрономічного факультету напрямів підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.090103 «Лі Калетнік Г.М., Климчук О.В., Скорук О.П. Мв 2012 0
5382 Аудит і оцінювання управлінської діяльності. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для підготовки магістрів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.18010018 "Адміністративний менеджмент" Козловський С.В., Кубай О.Г. Мв 2012 0
5252 Управління персоналом.Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни для студентів факультету менеджменту освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму підготовки 0601 “Менеджмент” в аграрних вищих навчальних закладах Козловський С.В., Пронько Л.М., Самборська О.Ю. Мв 2012 0
5251 Техніка адміністративної діяльності” (для магістрів).Навчальна програма для студентів денної форми навчання, напряму підготовки 1801, галузь знань «Специфічні категорії» 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» Колесник Т.В.,Самборська О.Ю. Нп 2012 1
5246 Регіональна економіка.Методичні вказівки для написання курсової роботи з курсу “Регіональна економіка” для студентів Інституту післядипломної освіти та дорадництва (спеціальність 7.050.106 – “Облік і аудит”, 7.050.201 – “Менеджмент організацій” Тодосійчук В.Л. Алескерова Ю.В. Мв 2012 0
5221 Методичні вказівки до виконання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Магістр” спеціальності 8.18010018 “Адміністративний менеджмент” Калетнік Г.М., Заболотний Г.М., Мазур А.Г., Козловський С.В., Прутська О.О., Ціхановська В.М., Кафлевська С.Г., Потапова Н.А., Семененко В.В., Колесов О.С., Тодосійчук В.Л., Самборська О.Ю. Мв 2012 1
5069 «Організація і економіка використання біоресурсів» методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів факультету менеджменту напряму підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» форма навчання денна Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв 2012 6
5068 «Організація і економіка використання біоресурсів» Методичні вказівки вивчення дисципліни для студентів факультету менеджменту напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент підприємств і організацій» форма навчання заочна Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв 2012 5
5067 «Інженерний менеджмент» Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів факультету механізації сільського господарства спеціальності 8.10010203 «Механізація сільського господарства» форма навчання денна Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв 2012 17
5066 «Організація і економіка використання біоресурсів» Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів факультету менеджменту напряму підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» форма навчання денна Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв 2012 7
5065 «Організація і економіка використання біоресурсів» Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів факультету менеджменту напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент підприємств і організацій» форма навчання денна Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв 2012 1
5064 Альтернативні джерела використання енергії. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напрямів підготовки 6.090101 «Агрономія», спеціалізація «Плодівництво і виноградарство», 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тв Климчук О.В., Здор І.А. Мв 2012 4
5063 «Технології біовиробництва» Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів агрономічного факультету напрямів підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.090103 «Лісове і садово- Климчук О.В., Скорук О.П. Мв 2012 0
5062 «Технології біовиробництва Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів агрономічного факультету напрямів підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.090103 «Лісове і садово-па Климчук О.В. Мв 2012 0
5028 Іnvestigation of biomass as one of the most important renewable energy source in the world  Viktor Pryshlyak С 2012 40
5023 Санітарно-гігієнічні аспекти процесу анаеробної біоферментації відходів тваринництва О. С. Яремчук С 2012 62
5020 Еколого-типологічні аспекти розбудови регіональної екологічної мережі Вінниччини Б. П. Фіщук, К. В. Аврамчук С 2012 74
5019 Погода, клімат і урожай біомаси В. В. Томчук С 2012 72
5013 Дата народження бичків, прирости живої маси та використання екскрементів зимового періоду для виробництва біогазу Л. В. Польовий, О. С. Яремчук, Т. М. Ткачук С 2012 74
5012 Залишки кормів використовуються для отримання нетрадиційних джерел енергії Л. В. Польовий, О. Л. Польова С 2012 36
5004 Проектування установки для впровадження сучасних екобіотехнологій використання рідкої фракції після процесу метаногенезу для культивування спіруліни (SPIRULINA PLATENSIS) О. М. Мельниченко, В. С. Бітюцький, П. І. Веред, М. В. Злочевський С 2012 62
4993 Роль лукопасовищних угідь у вирішенні енергетичної проблеми в Європі Т. А. Кулаковська, Ю. А. Векленко С 2012 75
4992 Світчграс як енергоємна сировина для виробництва біопалива П. А. Крайсвітній, М. І. Кулик, О. В. Рій С 2012 68
4564 Зменшення впливу фізико-хімічних і біологічних особливостей біопалива на якість роботи двигуна В. Ф. Анісімов, В. І. Яцковський, В. І. Музичук [та ін.] С 2011 23
4525 Основи розрахунку систем засобів перемішування органічних відходів в біогазових установках М. В. Любін С 2011 81
4524 Ультразвуковой фильтр для технологии производства биотоплива А. Ф. Луговской, А. В. Мовчанюк, Ю. А. Пыжиков, О. И. Назарова С 2011 189
4519 Вібраційна технологія очистки олії від мила при виробництві біодизелю М. Ф. Друкований, В. М. Бандура, В. І. Паламарчук С 2011 64
4491 Основи економіки та менеджменту. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної і заочної форми навчання з дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» з галузі знань і напряму підготовки 0919 « Пронько Л.М., Козловський С.В., Березюк С.В., Колесник Т.В.,Кірєєва Е.А. Мв 2012 1
4490 Еколого-економічна оцінка природного середовища Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання Березюк С.В., Козловський С.В., Фіщук Б.П.,Пронько Л.М. Мв 2012 0
4489 «Моніторинг еколого-економічних систем» Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання Березюк С.В., Козловський С.В., Березюк Ю.Б., Кірєєва Е.А., Кравчук О.О. Мв 2012 1
4488 Програма навчальної дисципліни «Еколого-економічна оцінка природного середовища» для використання студентами освітньо-кваліфікаційного рівня магістр галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсі Березюк С.В., Козловський С.В., Колесник Т.В., Фіщук Б.П. Нп 2012 0
4486 «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива». Олійнічук С.Т., Всемірнова В.М. Мв 2012 1
4485 «Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива». методичні вказівки для самостійної роботи для студентів агрономічного факультету спеціальностей 6.070801 « Екологія та охорона навколишнього середовища », 6.130102 « Агрономія », Олійнічук С.Т., Всемірнова В.М. Мв 2012 0
4484 «Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України» Калетнік Г.М., Здор І.А. Мв 2012 4
4483 «Інженерний менеджмент» методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів факультету механізації сільського господарства спеціальності 8.10010203 „Механізація сільського господарства” форми навчання денна і заочна Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв 2012 4
4482 «Інженерний менеджмент» методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів факультету механізації сільського господарства спеціальності 7.10010203 „Механізація сільського господарства” форми навчання денна і заочна Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв 2012 8
4371 «Біомаси с.-г. культур, особливості їх використання у виробництві відновлюваних джерел енергії». Климчук О.В., Всемірнова В.М. Мв 2012 0
4361 Нормативно-правове забезпечення біотехнологічних виробництв. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» факультету менеджменту спеціальності 6.050201 «Менеджмент організацій» денної форми навчання Калетнік Г.М., Здор І.А. Нп 2012 1
4360 «Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів факультету менеджменту спеціальностей 8.050201 «Менеджмент організацій», 8.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльно Калетнік Г.М., Здор І.А. Мв 2012 2
4269 Економіка природокористування. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету агрономії Березюк С.В., Козловський С.В., Кірєєва Е.А., Кравчук О.О. Мв 2012 4
4044 Історія економіки та економічних учень. Методичні рекомендації до семінарських занять та організації самостійної роботи студентів напряму підготовки: 6.030601 – « Менеджмент» денної форми навчання Логоша Р.В., Котик Ю.В., Левченко О.О. Мв 2012 283
4025 Ефективність використання альтернативних джерел енергії Л. П. Янович С 2012 17
3821 Оцінка цетанового числа та теплоти згоряння для біодизельного палива на основі конопляної олії Колодницка Р.В., Семенов В.Г. С 2011 2
3820 Перспективи впровадження альтернативного палива в авіації Бондаренко К.В., Бойченко С.В., Семенов В.Г. С 2011 51
3818 Екологічні показники дизельних двигунів з різними умовами сумішоутворення під час роботи на біодизельному паливі Атамась А.І.,Шапко В.Ф.,Черненко С.М., Семенов В.Г. С 2011 58
3812 Печальный опыт продвижения в Украине биодизельного топлива Семенов В.Г. С 2011 49
3786 Діловий протокол та ведення переговорів. Методичні вказівки до семінарських і практичних занять студентів факультету менеджменту. Козловський С.В., Клочковський О.В., Недбалюк О.О. Мв 2011 0
3779 Економіка природокористування. Термінологічний словник-довідник для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 6.070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища». Березюк С.В., Козловський С.В., Фіщук Б.П., Кірєєва Е.А. Мв 2011 7
3756 Виробництво биодизелю. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для виконання розрахункової роботи Семенов В.Г. Мв 2011 69
3678 Організація і економіка використання біоресурсів. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Г.М. Калетнік, О.П. Скорук, Д.М. Токарчук Нп 2011 5
3677 Організація і економіка використання біоресурсів. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів факультету менеджменту спеціальності 6.030601 «Менеджмент підприємств і організацій», форма навчання денна Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв 2011 1
3638 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Оперативний менеджмент" для студентів спеціальності 7,050201 "Менеджмент організацій" С.В. Козловський, Г.М. Заболотний, С.В. Березюк Мв 2011 0
3472 Оцінка альтернативних можливостей інвестування виробництва біопалива в аграрно-промислових формуваннях цукробурякового підкомплексу Л. Смолій, І. Борейко С 2011 37
3471 Розвиток біоенергетики як запорука енергетичної безпеки України С. А. Сегеда, І. С. Воронецька, Л. М. Пронько С 2011 48
3469 Виробництво біопалива: між продовольчою та енергетичною безпекою О. О. Прутська С 2011 28
3467 Правове забезпечення екологічної безпеки у сфері виробництва та споживання біопалива Т. К. Оверковська С 2011 40
3466 Гармонізація податкового законодавства України в сфері виробництва та використання біопалива з правом ЄС Т. О. Мулик С 2011 35
3465 Нормативно-правове регулювання біопалива в Україні О. Ф. Мельничук С 2011 33
3464 Проблеми ціноутворення на аграрному ринку України А. Г. Мазур, С. В. Козловський, Г. О. Пчелянська С 2011 44
3463 Біопаливо України: законодавче та фінансове забезпечення досліджень і впроваджень В. М. Лисогор С 2011 39
3459 Сучасні тенденції та проблеми розвитку біоенергетики в Україні А. М. Зелінська С 2011 23
3458 Інвестиційне забезпечення інновацій в альтернативній енергетиці аграрного сектору України Ю. В. Довгань С 2011 36
3457 Виробництво біопалива – важливий чинник покращення фінансових результатів підприємства Л. В. Гуцаленко С 2011 27
3456 Маркетингова концепція розвитку біопаливного виробництва в Україні І. С. Воронецька, С. А. Сегеда, О. О. Кравчук С 2011 44
3454 Міждисциплінарний підхід до формування екологічної свідомості та енергетичної культури студентів-аграріїв Ю. Л. Хом"яковський, О. Ю. Білик С 2011 43
3453 Економічна ефективність виробництва і переробки ріпаку у Вінницькій області Н. Ю. Фіщук, Я. В. Гонтарук С 2011 42
3452 Вплив вартості ріпаку на собівартість біопалива В. Ю. Фабіянська С 2011 21
3451 Соціально-економічні аспекти розвитку виробництва та використання біопалива в Україні Т. І. Чорнопищук С 2011 29
3417 Вплив концентрації на ефективність виробництва зернофуражних культур в сільськогосподарських підприємствах зони Степу України Є. А. Коваленко С 2011 40
3403 Стан забезпечення сировиною молокопереробних підприємств Вінницької області Н. О. Новаленко, А. О. Бецик С 2011 66
3322 Інженерний менеджмент. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів факультету механізації сільського господарства Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв 2011 0
3276 Стан розвитку молочної переробної галузі у Вінницькій області Н. О. Новаленко, К. Ю. Коба, С. П. Бойчук С 2011 91
3249 Введення до навчального процесу дисципліни "Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України" і її вплив на підготовку фахівців агропромислового виробництва Г. М. Калетнік, В. М. Пришляк С 2011 53
3248 Маркетингова концепція розвитку біопаливного виробництва в Україні І. С. Воронецька, С. А. Сегеда, Л. М. Пронько, О. О. Кравчук С 2011 53
3202 Аналітична оцінка ефективності виробництва молока та яловичини в умовах Вінницької області Л. Г. Михальчишина, О. М. Зотько С 2011 68
3115 До удосконалення державного регулювання розвитку сільськогосподарських підприємств І. І. Червен С 2011 34
3114 Виробництво біоетанолу у Вінницькій області:минуле та сьогодення В. Ю. Фабіянська С 2011 43
3113 Роль кормов в производстве овцеводческой продукции Г. А. Туварчиева С 2010 34
3112 Аналіз демографічно-трудових чинників формування системи зайнятості селян Д. М. Токарчук С 2011 47
3111 Проблеми відтворення трудового потенціалу та його розвитку у Вінницькому регіоні О. П. Скорук С 2011 29
3110 Трансформація методологічних засад збуту в контексті функціонування підприємтсв АПК в ринкових умовах М. В. Пшенична С 2011 46
3109 Інтегральні оцінки якості продукції олійного виробництва С. В. Присяжнюк, В. В. Новодворська С 2011 35
3107 Научно-методические аспекты эффективности использования земли в сельском хозяйстве Д. М. Пармаклі С 2011 60
3105 Стан та перспективи розвитку виробництва молока Кіровоградській області І. В. Маковійчук С 2011 55
3104 Сучасний стан та розвиток виноградарства у сільськогосподарських підприємствах Миколаївської області А. М. Ужва, Г. В. Лялюк С 2011 37
3103 Ретроспектива та сучасний стан розвитку аграрних підприємств Миколаївської області і їх землекористування В. В. Кузьома С 2011 37
3102 Садівництво Черкащини:аналіз динаміки, проблеми, шляхи вирішення Л. А. Костюк С 2011 46
3100 Трансформація прав власності в умовах ринкової економіки на засоби виробництва В. О. Клочковська С 2011 39
3099 Роль особистих селянських господарству забезпеченні продовольчої безпеки країни О. В. Клочковський, В. О. Клочковська, І. В. Іонаш С 2011 21
3098 Економічна поведінка підприємств сільськогосподарського машинобудування: аналітичний аспект Н. П. Карачина С 2011 35
3097 Особливості механізму управління реформуванням аграрного сектора регіону М. В. Дубініна С 2011 38
3096 Вдосконалення структури виробництва олійних культур І. О. Губар, А. М. Ужва С 2011 27
3095 Щодо забезпечення стабільного розвитку молокопереробних підприємств Є. П. Гнатенко С 2011 41
3094 Стан та динаміка розвитку молочного скотарства в Україні О. М. Гіржева С 2011 38
3093 Формування та використання трудового потенціалу сільських територій Луганської області Н. В. Бурда С 2011 44
3092 Аналіз збільшення потреб паливно-енергетичних ресурсів як об"єктивна причина використання поновлюваних джерел енергії в АПК В. М. Бандура, Л. М. Коляновська С 2011 36
3079 Система державної підтримки малого підприємництва в Україні Л. В. Ускова С 2011 36
3076 Прибуток молокопереробного підприємства та джерела його збільшення Н.С. Белінська С 2011 47
3056 Методичні підходи до оцінки ефективності територіальної організації зернопродуктового комплексу В. М. Ціхановська С 2011 33
3055 Соціально-економічні тенденції розвитку регіонів України О. В. Черевко С 2011 27
3053 Теоретичні основи процесу формування регіонального ринку житла в Україні Р. О. Ткаченко, Н. М. Гончарова С 2011 38
3048 Передумови розвитку соціальної інфраструктури сучасного міста Н. Ю. Лега С 2011 34
3047 Екологічний фактор розвитку регіональних агропромислових комплексів С. В. Коляденко С 2011 38
3046 Особисті підсобні господарства в системі аграрного підприємництва Д. Л. Коляденко С 2011 54
3045 Обґрунтування концепції інвестиційної привабливості регіону О. А. Демидов, Є. М. Глєбов С 2011 39
3044 Дослідження інвестиційної привабливості регіонів України як основи для формування стратегії інвестиційного розвитку В. І. Дармограй С 2011 37
3043 Дослідження інвестиційної привабливості регіонів України як основи для формування стратегії інвестиційного розвитку О. А. Демидов, Є. М. Глєбов С 2011 32
3041 Методи оцінки конкурентоспроможності регіону О. В. Гайдук С 2011 38
3040 Трудовий потенціал у системі економічних ресурсів регіону Л. М. Бондаренко С 2011 32
3039 Пiдвищення iнвестицiйної привабливостi садiвничих пiдприємств В. І. Чорнодон С 2011 30
3023 Мотивація трудової діяльності в економіці та організації: теоретичний аспект  Шпикуляк, О. Г. Шпикуляк С 2011 36
3021 Проблеми та перспективи розвитку цукробурякового підкомплексу Вінниччини О. І. Табенська С 2011 41
3019 Аналіз структур управління приватними та державними підприємствами Вінницької області Л. М. Пронько С 2011 50
3017 Продукція насінництва соняшнику на зовнішньому ринку С. А. Сегеда С 2011 37
3016 Особливості стабільного розвитку зернопродуктового підкомплексу В. М. Бондаренко С 2011 40
3013 Розвиток соціальної інфраструктури села в умовах аграрних трансформацій О. П. Скорук С 2011 38
3012 Економіка перехідного періоду як фактор трансформаційних змін А. Г. Мазур С 2011 60
3011 Економічне районування в сучасному регіональному вимірі А. Г. Мазур С 2011 33
2977 До питань вирішення актуальних проблем управління трансакційними витратами сільськогосподарських підприємств І. Б. Курліщук С 2011 35
2952 Методично-аналітичне забезпечення туристичних підприємств АПК в Україні О. О. Колесник С 2011 49
2899 Проблематика розвитку біопаливного виробництва в Україні А. Г. Мазур С 2011 36
2885 Виробництво та конкурентоспроможність зерна О. Л. Руда С 2011 39
2881 Основні пріоритети аграрної державної політики Г. М. Рябенко С 2011 28
2869 Податкове стимулювання діяльності сільськогосподарських та переробних підприємств П. А. Лайко С 2011 20
2830 Теоретичні аспекти економічного відтворення в регіональних економічних системах А. В. Бабенко С 2011 96
2822 Процедура банкрутства, як засіб виведення з кризи аграрних підприємств А. О. Рябчук С 2011 176
2819 Трудові ресурси підприємства і шляхи підвищення ефективності їх використання у сільському господарстві О. В. Покровська С 2011 636
2818 Сучасні проблеми управління трудовими ресурсами в Україні Г. В. Мостовик С 2011 68
2812 Стан та перспективи організації земельних ресурсів у Вінницькій державній сільськогосподарській дослідній станції В. М. Гримак С 2011 60
2809 Розвиток аграрної політики України Ю. В. Писарєва С 2011 96
2808 Стратегічні напрямки розвитку інноваційної діяльності в аграрній економіці В. Ю. Бабіцький С 2011 45
2804 Демографічна ситуація та зайнятість населення регіону Ю. Ю. Грох, С. Г. Кафлевська С 2011 74
2801 Сучасний стан та перспективи розвитку галузі свинарства О. В. Ходацький, С. В. Мельченко С 2011 60
2799 Техніко-технологічне забезпечення землеробства як фактор підвищення його ефективності К. А. Скляр, С. В. Березюк С 2011 46
2797 Проблеми управління дебіторською заборгованістю підприємств в умовах фінансово-економічної кризи М. В. Дмуховська, С. Ф. Мельченко С 2011 46
2796 Перспективи створення спільних сільськогосподарських підприємств в Україні К. В. Буряк, О. П. Скорук С 2011 67
2771 Сучасний стан віртуальної зайнятості в АПК О. А. Войтенко, О. Л. Матвієнко С 2011 81
2765 Сучасна класифікація механізмів регулювання господарських процесів на регіональному рівні А. М. Гловач, А. Г. Мазур С 2011 46
2764 Актуальні питання формування структури трудових ресурсів підприємства К. В. Гавриш, А. Г. Мазур С 2011 85
2762 Сучасні аспекти конкурентоспроможності підприємств Л. Г. Шафієва, С. А. Сегеда С 2011 61
2761 Вплив державного регулювання на розвиток туристичного бізнесу в Україні Д. Л. Федорук, А. Г. Мазур С 2011 52
2760 Відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств І. В. Марчук, С. А. Сегеда С 2011 100
2759 Мотивація праці та її роль у підвищенні ефективності діяльності підприємств Я. А. Маланчук, С. А. Сегеда С 2011 99
2758 Охорона лісових ресурсів та раціональне їх використання О. В. Кузьмінець, С. В. Березюк С 2011 119
2757 Ефективність використання земельних ресурсів в сільському господарстві Н. М. Тертична, С. В. Березюк С 2011 71
2755 Управління трудовими ресурсами як складовою конкурентоспроможності підприємства Д. П. Погребняк, О. П. Скорук С 2011 92
2754 Стан та перспективи розвитку малого підприємництва у Вінницькій області Ю. Нагорна, О. П. Скорук С 2011 93
2753 Сучасний стан та особливості відтворення трудового потенціалу в сільському господарстві Р. В. Романець, С. В. Березюк С 2011 85
2750 Тенденції розвитку бурякоцукрової галузі Вінницької області В. С. Півторак, С. Г. Кафлевська С 2011 93
2749 Конкурентоспроможність продукції та її вплив на діяльність підприємств В. Пипа, А. А. Дюк С 2011 45
2748 Сучасний стан виробництва молока по Вінницькій області О. А. Павліченко, С. А. Сегеда С 2011 94
2747 Сутність конкурентоспроможності продукції та шляхи її підвищення в підприємствах АПК. А. В. Гончарук, Н. Ю. Фіщук С 2011 80
2746 Проблеми відтворення трудових ресурсів в аграрних підприємствах Т. А. Недзельський, С. А. Сегеда С 2011 40
2745 Ефективність використання земельних ресурсів в ПП «Елена» Ю. Ф. Мизинюк, С. Г. Кафлевська С 2011 69
2744 Органічне землеробство як передумова ефективного сільськогосподарського виробництва І. В. Марчук, С. В. Березюк С 2011 91
2741 Ефективність виробництва продукції тваринництва Вінницької області В. Ю. Красняк, В. Я. Мельник С 2011 75
2738 Формування та відтворення трудового потенціалу підприємств Ю. Кирилішина, А. А. Дюк С 2011 37
2736 Розвиток ринку землі в Україні І. В. Зубар, Г. О. Пчелянська С 2011 95
2732 Тенденції розвитку ринку зерна в Україні: проблеми та перспективи О. Дубецька, А. А. Дюк С 2011 64
2730 Стан та перспективи розвитку ринку праці в сільській місцевості (на прикладі Вінницької області) О. А. Войтенко, К. В. Мазур С 2011 116
2728 Розвиток малих форм господарювання на селі в умовах економічної кризи В. О. Дзюбенко, О. П. Скорук С 2011 124
2727 Вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємств та його наслідки І. Г. Кучмій, О. П. Скорук С 2011 66
2725 Удосконалення економічного механізму господарювання в сільськогосподарському підприємстві А. О. Вигодянський, І. В. Власенко С 2011 40
2723 Стан та перспективи вдосконалення матеріально-технічної бази аграрного виробництва К. Г. Бабюк, О. П. Скорук С 2011 222
2717 Управління заходами щодо поліпшення земель аграрного підприємства Л. В. Поліщук, О. С. Колесов С 2011 70
2715 Безробіття в Україні та шляхи його зменшення О. А. Живега, О. Ю. Поліщук С 2011 68
2711 Дотація як засіб державної підтримки сільського господарства В. П. Кравчук, А, Г. Мазур С 2011 46
2710 Окремі аспекти розвитку земельних відносин в сільському господарстві Л. О. Шинкарук, Т. І. Чорнопищук С 2011 80
2709 Ефективне кредитування, як засіб збільшення оборотних фондів та розвитку сільськогосподарського виробництва. В. В. Федченко, О. П. Скорук С 2011 78
2708 Реструктуризація підприємств в умовах перехідної економіки В. В. Смолій, Т. В. Колесник С 2011 63
2707 Обгрунтування необхідності проведення заходів щодо поліпшення якості земель аграрних підприємств І. П. Пекарська, О. С. Колесов С 2011 41
2699 Напрями підвищення ефективності використання трудового потенціалу у сільськогосподарських підприємствах О. В. Поляруш, О. С. Колесов С 2011 173
2698 Проблеми відродження виробничої та соціальної інфраструктури села О. А. Петрова, О. П. Скорук С 2011 54
2697 Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства в умовах кризи В. В. Осадчук, А. Г. Мазур С 2011 99
2692 Формування та регулювання ринку праці Я. Ю. Марценюк, О. П. Скорук С 2011 83
2679 Якість продукції як фактор підвищення конкурентоспроможності В. В. Шестопал, А. Г. Мазур С 2011 71
2678 Напрямки покращення фінансово-економічного стану аграрних підприємств В. С. Томчук, О. А. Поліщук С 2011 562
2667 Соціально-міграційні та демографічні фактори аналізу проблем екології людини В. М. Лисогор, М. С. Виговський С 2011 47
2662 Окремі аспекти розвитку оренди як важливої складової економічних відносин власності на землю в сільському господарстві І. В. Фальштинський, Т. І Чорнопищук С 2011 58
2660 Стан та проблеми функціонування ринку праці Вінницькій області Л. В. Ільченко, А. Г. Мазур С 2011 80
2658 Земельні ресурси: перспективи розвитку після земельної реформи Л. О. Шинкарук, Т. І. Чорнопищук С 2011 98
2650 Проблеми формування джерел відтворення основних засобів у сільському господарстві В. О. Наборська, Т. І. Чорнипищук С 2011 214
2648 Основний капітал: економічний зміст, відтворення та ефективність використання у процесі аграрного виробництва Ю. В. Липко, І. С. Воронецька С 2011 139
2646 Активізація інвестиційних процесів як фактор підвищення прибутковості аграрних підприємств І. Г. Кучмій, Т. І. Чорнопищук С 2011 71
2645 Науково-теоретичні аспекти формування механізму управління оборотним капіталом В. В. Кугут, І. С. Воронецька С 2011 53
2642 Доходність сільськогосподарських підприємств та проблеми її забезпечення С. В. Зазанська, Т. І. Чорнопищук С 2011 31
2637 Адаптація підприємства в конкурентному середовищі А. В. Гончарук, О. С. Колесов С 2011 66
2636 Теоретичні аспекти прибутку С. А. Вишневська, С. А. Сегеда С 2011 99
2635 Шляхи підвищення економічної ефективності використання земельних ресурсів в сільському господарстві В. П. Петренко, С. А. Сегеда С 2011 175
2629 Фактори ефективного формування і використання оборотного капіталу в сільському господарстві В. О. Андрусенко, Т. І. Чорнопищук С 2011 91
2626 Підвищення ролі амортизації у відтворенні основного капіталу аграрного сектору С. В. Тищенко, Т. І. Чорнопищук С 2011 75
2618 Відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств Ю. М. Столярчук, М. Ю. Малік С 2011 108
2616 Методологічні підходи до вивчення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва С. В. Демченко, О. П. Скорук С 2011 101
2615 Теоретичні основи економічної ефективності та її особливості у виробництві соняшнику Д. А. Дідик, М. Й. Малік С 2011 304
2604 Стан і перспективи розвитку молочного підкомплексу Вінницької області А. В. Розгон, В. Я. Мельник С 2011 47
2600 Основні аспекти аграрної політики в Україні в умовах світової фінансової кризи П. Д. Мельник, Н. Ю. Фіщук С 2011 55
2416 Методичні рекомендації до виконання семінарських занять з дисципліни “Економіка праці” для студентів денної форми навчання факультету менеджменту спеціальності 6.050200 “Менеджмент” Мельченко С.Ф., Сегеда С.А., Бернадзіковська Л.О., Дюк А.А. Мв 2010 0
2252 Розміщення продуктивних сил та інфраструктура ринку: методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою Тодосійчук В.Л., Тодосійчук А.В. Мв 2009 116
2251 Регіональна економіка: методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни за кредитно- модульною системою (спеціальності : 6.050.106 – “Облік і аудит”, 6.050.102 – “Економічна кібернетика”) Тодосійчук В.Л., Тодосійчук А.В. Мв 2009 81
2250 Регіональна економіка: типова навчальна програма вивчення дисципліни (спеціальності :6.050.106 – “Облік і аудит”, 6.050.102 – “Економічна кібернетика”) Тодосійчук В.Л., Тодосійчук А.В., Алескерова Ю.В. Тп 2009 592
2249 Регіональна економіка: Підручник. В.Л. Тодосійчук П 2009 1976
2248 Управління основними фондами підприємств в сучасних умовах І. В. Переродова, О. С. Колесов С 2010 39
2230 Інженерний менеджмент. Програма навчальної дисципліни. І.І.Мельник, І.Г.Тивоненко, С.М.Бондар, В.Д.Войтюк, Г.М.Калетнік, О.П.Скорук, В.К.Садовніков Тп 2009 203
2222 Управління трудовими ресурсами А. П. Трасковецька, О. П. Скорук С 2010 60
2216 Позикова форма праці в Україні та її види В. Карнафель, О. Ф Мельничук С 2010 83
2209 Теоретичні аспекти нормування праці Е. А. Кірєєва, В. А. Шовкун С 2010 55
2201 Проблеми функціонування та розвитку виробництва продукції рослинництва в підприємствах АПК О. П. Панадій, А. І. Батіг С 2010 47
2200 Організація та економічна ефективність використання трудових ресурсів в умовах реформування І. С. Ковальчук,, І. Й. Табенський С 2010 37
2198 Особливості державної підтримки регіонального аграрного сектору Г. В. Деркач, К. Ф. Папуша С 2010 34
2195 Теоретичні аспекти нормування праці Е. А. Кіреєва, В. А. Шовкун С 2010 68
2194 Оплата праці в сільськогосподарському підприємстві В. П. Тетерук, В. А. Шовкун С 2010 79
2192 Основні фонди і ефективність їх використання О. В. Хмара, В. А. Шовкун С 2010 35
2190 Економічні аспекти соціального захисту сільського населення І. В. Малачевська, О. М. Головня С 2010 34
2189 Тенденції розвитку ринку праці Вінницької області та стратегія регіональної зайнятості Д. М. Любіна, С. Г. Кафлевська С 2010 41
2075 Розвиток виробництва альтернативних відновлюваних видів енергії в світі В. М. Бандура, А. О. Друкована С 2010 95
2064 Оцінка альтернативних можливостей інвестування виробництва біопалива в аграрно-промислових формуваннях цукробурякового підкомплексу Л. Смолій, І. Борейко С 2010 46
2063 Розвиток біоенергетики як запорука енергетичної безпеки України С. А. Сегеда, І. С. Воронецька, Л. М. Пронько С 2010 66
2061 Виробництво біопалива: між продовольчою та енергетичною безпекою О. О. Прутська С 2010 61
2060 Основні проблеми управління розвитком соціально-економічних систем у Вінницькій області В. Ю. Пугач, С. В. Пугач С 2010 78
2057 Розвиток методів обліку витрат відповідно до вимог управління виробництвом біопалива Н. Л. Правдюк, Я. П. Іщенко С 2010 43
2042 Біопаливо України: законодавче та фінансове забезпечення досліджень та впроваджень В. М. Лисогор, А. В. Лисогор, Н. М. Махначова С 2010 74
2040 Розвиток мотиваційних механізмів виробництва біологічних видів палива С. Я. Ковальчук С 2010 74
2029 Сучасні тенденції та проблеми розвитку біоенергетики в Україні А. М. Зелінська С 2010 54
2028 Інвестиційне забезпечення інновацій в альтернативній енергетиці аграрного сектору України Ю. В. Довгань С 2010 58
2027 Виробництво біопалива - важливий чинник покращення фінансових результатів підприємства Л. В Гуцаленко С 2010 45
2024 Формування біоенергетичного потенціалу України у контексті проблем глобалізації й продовольчої безпеки П. Т. Саблук С 2010 56
2018 Економічна ефективність виробництва і переробки ріпаку у Вінницької області Н. Ю. Фіщук, Я. В. Гонтарук С 2010 115
2017 Вплив вартості ріпаку на собівартість біопалива В. Ю. Фабіянська С 2010 71
2016 Соціально-економічні аспекти розвитку виробництва та використання біопалива в Україні Т. І. Чорнопищук С 2010 51
2005 Методичні рекомендації з організації самостійної роботи з дисципліни “Економіка праці” для студентів факультету менеджменту заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” Мельченко С.Ф., Сегеда С.А. Мв 2009 0
2004 Економічні аспекти формування ринку біопалива в Україні О. П. Хаєцька С 2010 76
2003 Методичні рекомендації з організації самостійної роботи з дисципліни “Економіка праці й соціально- трудові відносини” для студентів факультету економіки і підприємництва денної форми навчання напряму підготовки 6.050100 “Економіка і підприємництво” Мельченко С.Ф., Сегеда С.А, Колесник Т.В. Мв 2009 1
1998 Методичні рекомендації з організації самостійної роботи з дисципліни “Економіка праці й соціально-трудові відносини” для студентів факультету економіки і підприємництва заочної форми навчання напряму підготовки 6.050 100 “Економіка і підприємництво” Мельченко С.Ф., Сегеда С.А. Мв 2009 0
1992 Соціально-економічні аспекти розвитку ринку біопалива в Україні Л. І. Курило С 2010 72
1988 Біопаливо як потенціал економічного зростання Вінницького регіону С. В. Коляденко, І. П. Арапова, С. М. Арапов С 2011 52
1987 Економіка сільськогосподарського виробництва. Навчально-методичний посібник для проведення практичних занять для бакалаврів напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання Березюк С.В., Воронецька І.С., Чорнопищук Т.І., Пронько Л.М., Кошельник В.М. Нп 2009 0
1955 Вступне слово Г. М. Калетнік С 2010 49
1954 Розвиток ринку біопалива як фактор економічного зростання села В. О. Денисюк, І. В. Іонаш, Н. П. Юрчук С 2011 78
1951 Вступне слово Г. М. Калетнік Тд 2010 54
1860 Заключний виступ П. Т. Саблук С 2010 55
1854 Необхідність державного регулювання регіонального ринку праці О. П. Скорук С 2010 74
1851 Вдосконалення системи оподаткування сільськогосподарських підприємств П. А. Лайко, І. Борщ, І. Довженко, О. Лабенко С 2010 62
1850 Підвищення ефективності використання сільськогосподарських угідь Черкаської області П. А. Лайко, А. Борщ, О. Довженко, О. Лабенко С 2010 61
1849 Трансформації в аграрному виробництві і зовнішньоекономічних відносинах АПК України В. І. Губенко С 2010 69
1848 Фактор корпоративного конфлікту в управлінні сільськогосподарським підприємством О. В. Мороз С 2010 23
1847 Прийняття рішень у цільовому розвитку економіко-виробничих систем В. М. Вовк С 2010 53
1846 Результати реформування сільськогосподарського виробництва (стан, проблеми та шляхи їх вирішення) І. Гончар С 2010 39
1845 Оцінка фінансового стану сільськогосподарських підприємств Вінницької області та їх залежності від дотацій держави Л. В. Гуцаленко С 2010 49
1844 Особливості аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства П. М. Гарасим С 2010 46
1843 Зайнятість населення в системі організаційно-економічних трансформацій в аграрному виробництві К. І. Якуба С 2010 35
1842 Актуальність проблем сільського безробіття та зайнятості населення в аграрному секторі економіки Вінницької області В. І. Маланін С 2010 38
1841 Результати реформування сільськогосподарського виробництва Вінницької області С. Н. Ігнатов С 2010 34
1840 Проблематика трансформаційних змін в аграрній сфері економіки України Г. М. Калетнік С 2010 42
1839 Земельні відносини в аграрному секторі економіки України Ю. А. Лузан С 2010 43
1838 Організаційно-економічне реформування сільськогосподарського виробництва України В. Я. Месель-Веселяк С 2010 41
1837 Вітальне слово П. Т. Саблук С 2010 33
1836 Вдосконалення системи оподаткування сільськогосподарських підприємств П. А. Лайко, А. Борщ, О. Довженко, О. Лабенко С 2010 49
1830 World economic crisis and wars of its overcoming N. L. Lazorenko, N. V. Prishlyak С 2010 28
1771 Шляхи вирішення проблем управління запасами та ресурсами цукрових заводів О. М. Грицик, О. С. Колесов С 2010 53
1760 Проблеми оптимізації податкових платежів і формування податкової політики на підприємствах Т. О. Мулик С 2010 131
1754 Принципи управління дебіторською заборгованістю аграрних підприємств на регіональному рівні О. Л. Польова, І. В. Фурман С 2010 163
1730 Вимоги до формування управлінської звітності сільськогосподарських підприємств І. Б. Садовська С 2010 461
1729 Питання забезпечення економічного контролю підприємств АПК І. І. Сардачук С 2010 65
1728 Дивідентна політика як інструмент управління капіталом акціонерного товариства О. Г. Борщ С 2010 164
1712 Прогнозування розвитку малого підприємництва у Вінницькій області С. В. Козловський, А. В. Козловський, В. І. Савицький С 2010 131
1710 Відтворення сільського населення як природна основа формування трудових ресурсів в сільському господарстві Н. В. Германюк С 2010 98
1708 Профільний аналіз сільськогосподарського виробництва молока та якісні прогнози розвитку галузі Харківської області Є. М. Улько С 2010 82
1705 Ефективність впровадження внутрішньогосподарських економічних відносин в ТОВ "Берестівець" Уманського району В. Д. Каричковський С 2010 80
1669 Моделі регіонального інноваційного розвитку підприємств агропродовольчої сфери І. О. Іртищева С 2010 55
1668 Бенчмаркінг-аналіз: шлях до підвищення конкурентоспроможності виробництва продукції тваринництва І. С. Воронецька С 2010 94
1665 Перспективи розвитку дорадництва в Україні О. О. Недбалюк С 2010 88
1659 Теоретично-методологічні засади управління в регіональних економічних системах С. А. Мазур С 2010 66
1625 Тимчасова навчальна програма дисципліни “Національна економіка” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” з напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” і 6.030502 “Економічна кібернетика” Сегеда С.А., Пронько Л.М. Тп 2010 1
1624 Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання з дисципліни для підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” з напряму підготовки 0306 “Менеджмент” Сегеда С.А., ЧорнопищукТ.І., Воронецька І.С. та ін. Мв 2010 0
1613 Економіка виробництва продукції тваринництва. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва Гуцол Н.В., Чорнопищук Т.І., Пронько Л.М., Ремпович С.А., Колесник Т.В. Мв 2010 0
1611 Основи економіки та менеджменту: Навчально-методичний посібник для виконання практичних занять студентами факультету механізації сільського господарства денної форми навчання Пронько Л.М, Воронецька І.С., Березюк С.В., Сегеда С.А., Чорнопищук Т.І., Колесник Т.В.. Нп 2010 0
1590 Економіка галузей АПК: Методичні вказівки з виконання розрахункової роботи для студентів факультету менеджменту із спеціальності – 6. 050. 201 “Менеджмент організацій ” денної форми навчання Чорнопищук Т.І.,Середа С.А., Пронько Л.М., Бурлака Н.І. Мв 2010 0
1580 Економіка буряківництва. Тимчасова навчальна програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо- кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» з напряму підготовки 130102 «Агрономія» галузі знань 0901 «Сільське господарство та лісництво» Березюк С.В., Пронько Л.М., Чорнопищук Т.І. Тп 2010 3
1579 Економіка кормовиробництва. Тимчасова навчальна програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» з напряму підготовки 130102 «Агрономія» галузі знань 0901 «Сільське господарство та лісництво» Березюк С.В., Пронько Л.М., Чорнопищук Т.І. Тп 2010 2
1320 МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК з дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» з напряму 0501 «Економіка і підприємництво” в аграрних вищих навчальних закладах IV рівня акредитації І.С.Воронецька, Березюк С.В. Нп 2010 3
1300 Методичні рекомендації по проходженню навчальної практики та оформленню звіту для студентів факультету менеджменту освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму підготовки 6.0306 “Менеджмент” в аграрних вищих навчальних закладах IV рівня акредитації Сегеда С.А., Чорнопищук Т.І., Гуцол Н.В., Пронько Л.М., Бурлака Н.І., Колесник Т.В., Кошельник В.М. Мв 2009 0
1240 Проектування підприємств по переробці м’яса і м’ясних продуктів Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів напряму підготовки 1302 «Зооінженерія» спеціальність 7.130201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Л.В. Польовий., В.Д. Ящук. Тп 2009 0
1191 Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни "Економіка підприємництва " для студентів факультету економіки та підприємництва освітньо- кваліфікаційного рівня “Бакалавр” Воронецька І.С., Чорнопищук Т.І., Сегеда С.А., Пронько Л.М. Мв 2009 0
1143 Економіка підприємництва. Тимчасова навчальна програма для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» з напряму 0502 «Менеджмент” в аграрних вищих навчальних закладах IV рівня акредитації Т.І. Чорнопищук, І.С. Воронецька, С.А.Сегеда Тп 2008 0
545 Економіка природокористування. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи. Березюк С.В. Мв 2007 3
544 Економіка природокористування. Методичні вказівки до виконання практичних та семінарських занять Березюк С.В. Мв 2007 8
497 Економіка підприємництва. Робоча програма навчальної практики для підготовки спеціалістів в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації . Воронецька І.С., Ремпович С.А., Димінський А.М. Рп 2006 0
496 Економіка природокористування. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 6.070800 "Екологія та охорона навколишнього середовища" (денна форма навчання). Березюк С.В. Мв 2007 7
315 Методичні вказівки по проведенню практичного навчання з дисципліни “Економіка праці ”. Чорнопищук Т.І., Мельченко С.Ф. Мв 2006 0
292 Тимчасова навчальна програма з дисципліни “Економіка підприємства”. Березюк С.В. Тп 2006 10
291 Тимчасова навчальна програма з дисципліни “Економіка природокористування”. Березюк С.В. Тп 2006 2
290 Тимчасова навчальна програма з дисципліни “Основи підприємницької діяльності”. Березюк С.В. Тп 2006 0


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska