The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Бухгалтерського обліку

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
17336 Збутова політика підприємств та її облікове забезпечення Коба Катерина Сергіївна Дрп 2018 1
17335 Облікове забезпечення управління прибутком підприємства Вовк Лілія Володимирівна Дрп 2018 1
17334 Облікове забезпечення управління політикою збуту готової продукції(робіт, послуг) підприємства Андрусенко Вероніка Олександрівна Дрп 2018 2
17326 Облікове забезпечення управління виробничими запасами підприємства Григориця Наталія Миколаївна Дрп 2018 7
17217 Environmental activities of agricultural enterprises: accounting and analytical support Tomchuk, O., Lepetan, I., Zdyrko, N., Vasa, L. С 2018 10
16899 Особливості організації управлінського обліку витрат основної діяльності при переробці плодоовочевої продукції Лепетан І.М., Цуркан А.О. С 2017 7
16764 Передумови виникнення та ведення екологічного обліку Лепетан І.М. С 2018 26
16763 Статистична звітність як джерело інформаційного забезпечення вирощування енергетичних культур в Україні Лепетан І.М., Здирко Н.Г. С 2018 14
16719 Облік генно-модифікованих біологічних активів Коваль О.В. С 2018 24
16715 Біологічні активи з ГМО – нові об’єкти обліку в сільському господарстві Коваль О.В. С 2014 62
16706 Зростання функціональної значимості біологічних активів Коваль О.В., Лепетан І.М. С 2013 13
16705 Біологічні активи – основа виробництва біопалива Коваль О. В. С 2013 14
16578 Інноваційні технології навчання у підготовці фахівців з бухгалтерського обліку Бурко К.В. С 2018 31
16534 Цінова політика щодо готової продукції підприємства: обліково-аналітичний аспект Правдюк Н.Л. С 2017 65
16532 Необхідність оцінки якості фінансової звітності Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф. С 2017 63
16531 Облікова концепція товарно-матеріальних цінностей в умовах постіндустріальної економіки Правдюк Н.Л. С 2017 93
16514 Соціальні аспекти бухгалтерського обліку Правдюк Н.Л. С 2017 43
16465 Облікова політика щодо запасів Коваль Л.В. С 2018 43
16464 Облік земель сільськогосподарського призначення через призму чинної методології Коваль Л.В. С 2017 190
16462 Облік земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств в Україні Коваль Л.В., Заболотчук А.В. С 2018 22
16261 Облікове забезпечення управління витратами сільськогосподарських підприємств Любуня Юліана Олегівна Дрп 2018 11
16218 Формування облікової політики як складової системи управління обліковою інформацією підприємства Басараба Світлана Анатоліївна Дрп 2018 4
16140 Організація облікового забезпечення управління збутовою діяльністю підприємства аграрного сектора економіки Синенко О.В. Дрп 2018 11
16108 Наскрізна програма практики першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Томчук О.В., Лепетан І.М., Китайчук Т.Г., Любар О.О., Іщенко Я.П., Томчук О.Ф., Здирко Н.Г. Нп 2018 21
16107 Наскрізна програма практики другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Томчук О.В., Правдюк Н.Л., Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О., Подолянчук О.А., Михальчишина Л.Г., Коваль Л.В. Нп 2018 8
15933 Облікова політика підприємств: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і опода-ткування» заочної форми навчання Коваль Л.В. Мв 2018 8
15931 Програма виробничої практики для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання освітнього ступеня бакалавра Томчук О.В., Мулик Т.О., Томчук О.Ф., Лепетан І.М., Плахтій Т.Ф., Здирко Н.Г. Нп 2018 17
15903 Облікове забезпечення управління земельними ресурсами в сільскогосподарському підприємстві Заболотчук Аліна Віталіївна Дрп 2018 13
15792 Облікове забезпечення управління екологічною безпекою підприємства аграрного сектору економіки Атаман Вероніка Валентинівна Дрп 2018 9
15780 Облікова оцінка очікуваних витрат для прогнозування та прийняття управлінських рішень: стан та перспективи удосконалення на підприємствах аграрного сектора економіки Кульчицька Вікторія Володимирівна Дрп 2018 5
15742 Програма переддипломної практики для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр. Правдюк Н.Л., Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О., Михальчишина Л.Г., Коваль Л.В. Нп 2018 23
15741 Введення в спеціальність. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня бакалавра денної та заочної форм навчання Прутська Т.Ю. Нп 2018 8
15740 Облікова політика підприємств. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Коваль Л.В. Нп 2018 7
15739 Облікова політика підприємств: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і опода-ткування» денної форми навчання Коваль Л.В. Мв 2018 8
15737 Бухгалтерський облік. Програма навачальної практики для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» ,спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ,освітній ступінь бакалавр Прутська Т.Ю., Яремчук Н.Ф., Бурко К.В. Нп 2018 18
15736 Програма виробничої практики для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр Правдюк Н.Л., Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О., Михальчишина Л.Г., Коваль Л.В. Нп 2018 57
15716 Введення в спеціальність. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «Бакалавр» денної та заочної форм навчання Прутська Т.Ю., Лепетан І.М. Мв 2018 13
15715 1 С: Підприємство. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів галу-зі знань – 0305 «Економіка і підприємництво», напряму підготовки – 6.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Коваль О.В. Нп 2018 10
15714 1 С: Підприємство. Методичні вказівки для виконання лабораторних занять з дисципліни «1 С: Підприємство» для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», напряму підготовки – 6.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форми н Коваль О.В., Машевська А.А. Мв 2018 443
15557 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для студентів факультету обліку та аудиту зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», освітній ступінь «Бакалавр» денної та заочної ф.н. Яремчук Н.Ф. Нп 2018 12
15215 Розрахунки з підприємницької діяльності на підприємствах аграрного сектора економіки: організаційний та обліковий аспект Поліщук Віта Віталіївна Дрп 2018 8
15162 Формування облікової політики як складової системи управління обліковою інформацією підприємства Білецький Тарас Дмитрович Дрп 2018 7
15134 Організаційно-методичні аспекти управлінського обліку: міжнародний досвід та практика застосування в Україні Цимбалюк Назарій Олександрович Дрп 2018 9
15066 Програма вступного фахового випробування до аспірантури за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування», за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Правдюк Н.Л., Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О., Подолянчук О.А. Пвф 2018 9
14962 Обліково-аналітичне забезпечення управління виробничими запасами сільськогосподарських підприємств Пацар Ольга Григорівна Дрп 2018 42
14928 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форми навчання Любар О.О., Бурко К.В. Мв 2017 18
14926 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «Магістр» денної Томчук О.В., Прутська Т.Ю. Нп 2017 9
14925 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 1401«Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ОКР «Бакалавр» Любар О.О. Нп 2017 5
14891 Організація обліку екологічної діяльності підприємства Чайка Святослав Михайлович Дрп 2018 14
14809 Облікове забезпечення управління маркетинговою політикою підприємств аграрного сектору економіки Прадід Володимир Васильович Дрп 2017 29
14572 Стратегічний управлінський облік в АПК. Методичні рекомендації для виконання практичних та самостійних робіт для студентів галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" освітнього ступеня "Магістр" денної та зао Лепетан І.М., Бурко К.В. Мв 2017 9
14326 Організація бухгалтерського обліку. Методичні вказівки для виконання курсових робіт студентами галузі знань – 07 «Управління та адміністрування» спеціальності – 071 «Облік і оподаткування» освітнього рівня − «Магістр» денної та заочної форми навчання Правдюк Н.Л., Любар О.О., Прутська Т.Ю., Бурко К.В., Мельник О.С. Мв 2017 86
13874 Документування товарних операцій на підприємствах аграрного сектору економіки: обліково-організаційний аспект Наумова Юлія Валеріївна Дрп 2017 8
13844 Бухгалтерська звітність в управлінні підприємством аграрного сектору економіки Радіонова Олена Юріївна Дрп 2017 11
13838 Організація обліку витрат на виробництво і калькуляція собівартості продукції Яковенко Дмитро Петрович Дрп 2017 26
13812 Організація облікового забезпечення управління необоротними активами Камінська Вікторія Миколаївна Дрп 2017 10
13811 Управлінський облік і контроль витрат виробництва продукції (робіт, послуг) Рудий Дмитро Павлович Дрп 2017 8
13810 формування облікової політики як складової системи управління обліковою інформацією підприємства Горбатюк Олександр Сергійович Дрп 2017 7
13808 Організація облікового забезпечення управління загальновиробничими витратами на сільськогосподарських підприємствах Кондратюк К.В. Дрп 2017 8
13802 Організація обліку та контролю предметів та продуктів праці на підприємствах аграрного сектору економіки Дмитришена Антоніна Олександрівна Дрп 2017 4
13783 Облікова політика підприємств: теоретичні та практичні аспекти Довга Ю.С. Дрп 2017 14
13779 Позабалансові рахунки: організаційний та обліковий аспект на підприємствах аграрного сектору економіки Дашківська Лідія Іванівна Дрп 2017 4
13737 Бухгалтерський облік як інструмент управління підприємством Бабчук М.М. Дрп 2017 6
13736 Бухгалтерська звітність в управлінні підприємством аграрного сектору економіки Лупінова Л.В. Дрп 2017 10
13727 Організація облікового забезпечення управління засобами праці на підприємствах аграрного сектору економіки Годомська Любов Петрівна Дрп 2017 4
13725 Працівники облікової служби: наукова організація та облік трудової діяльності на підприємствах аграрного сектору економіки Ростулько Ольга Анатоліївна Дрп 2017 4
13713 Інформаційне забезпечення управління прибутком підприємства: теорія та практика Пилипишина Ольга Олександрівна Дрп 2017 7
13712 Документування господарських операцій стану та руху грошових коштів підприємств: обліково-організаційний аспект Косенко А. Дрп 2017 11
13702 Організація обліку та контролю малоцінних предметів на підприємствах аграрного сектору економіки Кокиза Віталіна Йосипівна Дрп 2017 5
13701 Організація облікового забезпечення управління лізинговими операціями на підприємствах аграрного сектору економіки Бойко Марина Ростиславівна Дрп 2017 5
13688 Організація та методика управлінського обліку на підприємстві як інструмента контрольно-інформаційної системи Лянко Я.І. Дрп 2017 5
13685 Організація обліку та контролю розрахунків за виплатами з працівниками підприємства: питання теорії та практики Островська Анастасія Юріївна Дрп 2017 11
13684 Облікове забезпечення управління витратами сільськогосподарських підприємств Пасєка ІринаМиколаївна Дрп 2017 6
13679 Система рахунків бухгалтерського обліку та особливості її формування на підприємствах аграрного сектору економіки Вжещ Віталій Вікторович Дрп 2017 7
13665 Організація облікового забезпечення управління операційною діяльністю підприємств аграрного сектора економіки Кравчук О.Г. Дрп 2017 4
13654 Система калькулювання собівартості продукції та її застосівання в сільському господарстві Миронова Г.В. Дрп 2017 9
13653 Витрати діяльності підприємства: організація обліку та контролю Ковальчук С.А. Дрп 2017 8
13652 Організація управлінського обліку та внутрішня управлінська звітність підприємств Данильчук Н.О. Дрп 2017 7
13635 Розрахунки з підприємницької діяльності на підприємствах аграрного сектора економіки: організаційний та обліковий аспект Дмитренко Л.С. Дрп 2017 8
13629 Документування господарських операцій процесу виробництва продукції: обліково-організаційний аспект Королюк М.О. Дрп 2017 16
13621 Документування господарських операцій, повязаних з рухом необоротних активів на підприємствах аграрного сектору економіки: обліково-організаційний аспект Мельник Ю.В. Дрп 2017 9
13614 Організація облікового забезпечення управління процесом виробництва на підприємствах аграрного сектору економіки Шараєнко Ірина Валеріївна Дрп 2017 14
13613 Облікова політика щодо доходів, витрат та фінансових результатів підприємства аграрного сектору економіки Максименко М.П. Дрп 2017 4
13608 Документування господарських операцій стану та руху виробничих запасів підприємства: обліково-організаційний аспект Балега С.А. Дрп 2017 15
13605 Організація облікового забезпечення управління витратами загальновиробничого характеру на підприємствах аграрного сектору економіки Плаксій Тетяна Олександрівна Дрп 2017 18
13600 Облікове забезпечення управління доходами підприємств Сітніков Д.О. Дрп 2017 9
13598 Облік та контроль довгострокових зобов"язань підприємства аграрного сектору економіки Куценко А.М. Дрп 2017 6
13595 Організація формування показників та порядку подання фінансової звітності підприємствами аграрного сектору економіки Шимкович К.П. Дрп 2017 8
13594 Організація облікового забезпечення управління активами підприємства Кушнір І.Ю. Дрп 2017 8
13593 Обліково-аналітичне забезпечення власного капіталу аграрних підприємств Лісова Н.М. Дрп 2017 13
13592 Форми організації облікового процесу та їх застосування на підприємствах аграрного сектору економіки Лойшин Вікторія Віталіївна Дрп 2017 5
13576 Організація облікового забезпечення управління маркетинговою політикою підприємства аграрного сектору економіки Мороз Ірина Іллівна Дрп 2017 10
13575 Організація облікового забезпечення управління процесом постачання на підприємствах аграрного сектору економіки Мельник Олена Василівна Дрп 2017 11
13501 Організація облікового забезпечення управління процесом реалізації на підприємствах аграрного сектору економіки Зикова Альона Василівна Дрп 2017 9
13485 Організація облікового забезпечення управління ціновою політикою підприємства аграрного сектора економіки Балюк Дар’я Геннадіївна Дрп 2017 5
13420 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів ОКР «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і оподат Томчук О.В., Прутська Т.Ю. Мв 2017 47
13419 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів ОКР «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і оподатку Томчук О.В., Прутська Т.Ю. Мв 2017 58
13392 Організація облікового забезпечення управління адміністративними витратами підприємств аграрного сектору економіки Гаврилюк Тетяна Олександрівна Дрп 2017 3
13374 Якість облікової інформації : оцінка здатності задоволення інформаційної потреби управління Янушевич Інна Сергіівна Дрп 2017 3
13342 Концептуальні засади удосконалення інституційного забезпечення підприємницької діяльності в аграрній сфері Прутська Т. Ю. Тд 2015 137
13196 Бухгалтерський облік. Методичні рекомендації та завдання для проведення навчальної практики студентами галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» за ОКР «Бакалавр» денної форми навчання Яремчук Н.Ф., Прутська Т.Ю., Бурко К.В. Мв 2017 25
13195 Управлінський облік. Методичні вказівки і завдання для виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” за напрямом підготовки 6.030509 “Облік і аудит”. – 2-ге вид., перероб. і доп. / І Лепетан І. М., Бурко К.В. Мв 2017 38
13194 Бухгалтерський облік. Робочий зошит для проведення навчальної практики студентами галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» за ОКР «Бакалавр» денної форми навчання Яремчук Н.Ф., Прутська Т.Ю. , Бурко К.В Рз 2017 57
13113 Організація обліку і контролю податкових розрахунків на підприємствах аграрного сектору економіки Костюк Тетяна Анатоліївна Дрп 2017 3
13098 Організація обліку основних засобів підприємств аграрного сектора економіки Комар Є.В. Дрп 2017 11
13097 Організація облікового забезпечення управління власним капіталом підприємства Палананиця Т. Дрп 2017 5
13096 Організація облікового забезпечення управління екологічною безпекою підприємства аграрного сектору економіки Поступайло Аліна Валеріїна Дрп 2017 3
13095 Організація технології обліково-аналітичного процесу на підприємствах аграрного сектору економіки Сторожук Олесь Вікторович Дрп 2017 3
13094 Форми організації бухгалтерського облікового процесу та їх застосування на підприємствах аграрного сектору економіки Грусевич Артем Олександрович Дрп 2017 3
12972 Облік і аудит. Методичні вказівки до виконання практичних завдань для студентів галузі знань – 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки – 6.140103 «Туризм» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форми навчання Любар О.О., Бурко К.В. Мв 2017 6
12971 Облік і аудит. Робочий зошит для виконання практичних занять для студентів галузі знань – 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки – 6.140103 Туризм» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форми навчання / Любар.О.О., Бурко К.В.– Вінниця: ВНАУ, 2017, – 80 Любар.О.О., Бурко К.В. Мв 2017 13
12955 Документування господарських операцій стану та руху основних засобів аграрних підприємств : обліково-організаційний аспект Заверуха Тетяна Юріївна Дрп 2017 3
12645 Введення в спеціальність. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня бакалавра денної та заочної форм навчання Лепетан І.М. Нп 2017 8
12630 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю «Облік і оподаткування» Томчук О.В., Лепетан І.М. Пвф 2017 2
12599 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю/напрямом 071 «Облік і оподаткування» 6.030509 «Облік і аудит» Томчук О.В., Гуцаленко Л.В., Правдюк Н.Л., Прутська О.О., Подолянчук О.А., Мулик Т.О. Пвф 2017 7
12598 Програма вступного фахового випробування до аспірантури за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування», за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Правдюк Н.Л., Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О. Подолянчук О.А. Пвф 2017 1
12597 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Лепетан І.М., Гуцаленко Л.В., Правдюк Н.Л., Подолянчук О.А., Мулик Т.О., Іщенко Я.П., Федоришина Л.І. Пвф 2017 5
12596 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Лепетан І.М., Правдюк Н.Л., Гудзенко Н.М., Китайчук Т.Г., Пвф 2017 89
12540 Концептуальні засади інноваційного розвитку підприємництва в аграрному секторі Калетнік Г.М., Прутська Т.Ю. Тд 2015 64
12433 Modern state and prospects of development of the personal peasant economies in Ukraine Прутська Т.Ю. С 2016 44
12341 Облікове забезпечення управлння витратами сільськогосподарських підприємств Павленко Олена Юріївна Дрп 2017 9
12298 Особливості організації обліку в бюджетних установах Колісник Лілія Олегівна Дрп 2017 3
12290 Облік оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів Грушелевич Олена Анатоліївна Дрп 2017 14
12246 Біологічні активи тваринництва: обліково – аналітичний аспект Свистун і. а. Дрп 2017 10
12218 Організація обліку та контролю розрахунків за виплатами працівникам підприємства Лукашенко Олександр Анатолійович Дрп 2017 10
12217 Обліково-аналітичне забезпечення управління ліквідністю підприємства Комасюк Олександр Володимирович Дрп 2017 11
12209 1 С: Підприємство. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», ступінь «Магістр» Коваль О.В. Мв 2016 11
12208 Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОКР «Магістр» денної та заочної форми Любар О.О., Бурко К.В. Мв 2016 2
12207 Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОКР «Магістр». Любар О.О. Нп 2016 1
12205 Бухгалтерський облік в управлінні підприємством. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», ступінь «Магістр». Правдюк Н.Л., Коваль Л.В. Мв 2016 4
12193 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни (типова) для студентів факультету обліку та аудиту галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», ступінь «Бакалавр» Яремчук Н.Ф. Нп 2016 7
12192 Облікове забезпечення управління економічною безпекою підприємств. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», ступі Правдюк Н.Л., Коваль Л.В., Коваль О.В. Мв 2016 5
12191 Облікове забезпечення управління економічною безпекою підприємств. Програма навчальної дисципліни (типова) для студентів факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», ступінь «Магіс Правдюк Н.Л., Коваль Л.В. Нп 2016 4
11991 1 С Підприємство. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів галузі знань – 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності – 8.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Коваль О.В. Мв 2016 26
11846 Інтеграційні процеси та сучасні тенденції розвитку системи бухгалтерського обліку Бурко К.В. Тд 2016 40
11844 Функції управлінського обліку в рамках системи управління витратами сільськогосподарських підприємств Бурко К.В. Тд 2015 29
11796 Бухгалтерський облік в управлінні підприємством. Програма навчальної дисципліни (типова) для студентів факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», ступінь «Магістр». Правдюк Н.Л., Коваль Л.В. Нп 2016 3
11795 Бухгалтерський облік в управлінні підприємством. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», ступінь «Магістр» денн Правдюк Н.Л., Коваль Л.В. Мв 2016 46
11435 Облік відтворення основних засобів та аналіз ефективності їх використання Цюрпіта Яна Василівна Дрп 2016 5
11421 Облік і контроль вибуття основних засобів Свистун Маргарита Леонідівна Дрп 2016 2
11407 Облік та контроль довгострокових зобов’язань Сидун Ліна Миколаївна Дрп 2016 6
11404 Облік та аудит розрахунків за податками на сільськогосподарських підприємствах Марчук Ніна Леонідівна Дрп 2016 3
11395 Облік та аналіз кредиторської заборгованості в умовах антикризового регулювання стану сільськогосподарських підприємств Тарасенко юлія григорівна Дрп 2016 7
11393 Облік та контроль об'єктів права інтелектуальної власності Гук Євгеній Сергійович Дрп 2016 2
11383 Облік та відображення в звітності грошових потоків Поліщук Ольга Юріївна Дрп 2016 0
11380 Облік реальних інвестицій сільськогосподарських підприємств Ревуцька Юлія Євгенівна Дрп 2016 1
11369 Грошові кошти підприємства: організація обліку та контролю Гусонька Юлія Петрівна Дрп 2016 6
11365 Внутрішня звітність у системі управлінського обліку витрат підприємства Бондар Тетяна Сергіївна Дрп 2016 1
11364 Облік та контроль основних засобів в системі управління суб'єктами господарювання Новак Світлана Федорівна Дрп 2016 1
11338 Облік та аналіз власного капіталу аграрних підприємств: теорія та практика Романчук Віталія Сергіївна Дрп 2016 154
11337 Матеріальні витрати в системі бухгалтерського обліку: теорія, методика, практика Садова Галина Леонідівна Дрп 2016 2
11334 Облік та контроль витрат за елементами сільськогосподарських підприємств Соболь Ірина Володимирівна Дрп 2016 3
11317 Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовими результатами підприємства Хацановська Юлія Ігорівна Дрп 2016 1
11300 Організація агробізнесу та його обліку в умовах ринкової економіки Резнік Наталія Вікторівна Дрп 2016 8
11299 Облік операцій з основними засобами: теорія, методика, практика Федоренко Михайло Валерійович Дрп 2016 1
11290 Організація обліку зобов’язань, як складової частини пасивів підприємства Побережнюк Оксана Миколаївна Дрп 2016 4
11289 Власний капітал підприємства: теорія, методика та практика обліку Ганай Оксана Олександрівна Дрп 2016 6
11281 Контроль збереження товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів та облікове відображення результатів інвентаризації Гончарук Віталіна Віталіївна Дрп 2016 1
11280 Облік та аналіз дебіторської заборгованості в умовах антикризового регулювання стану сільськогосподарських підприємств Тихолаз Вікторія Василівна Дрп 2016 1
11267 Облік та контроль розрахунків підприємства з контрагентами за операціями нетоварного характеру Тимощук Юлія Миколаївна Дрп 2016 1
11266 Організація обліку в фермерських господарствах Літинська Марина Леонідівна Дрп 2016 5
11254 Оцінка та калькуляція в сучасній системі обліку Залозна Павлина Юріївна Дрп 2016 2
11249 Формування складових облікової політики та їх відображення в розпорядчому документі Баран Наталія Андріївна Дрп 2016 1
11248 Організація обліку та контролю активів підприємства Джевжик Анжеліка Анатоліївна Дрп 2016 1
11246 Система оподаткування та облік розрахунків з бюджетом сільськогосподарських підприємств Кривцун В'ячеслав Олександрович Дрп 2016 2
11237 Витрати періоду: теорія, методика, практика обліку Шленськова Марина Олександрівна Дрп 2016 2
11232 Облік та контроль поточних біологічних активів Левчук Катерина Володимирівна Дрп 2016 8
11227 Витрати діяльності підприємства: організація обліку та контролю Крижанівська Марина Олександрівна Дрп 2016 1
11226 Облік виробничих запасів: теорія, методика, практика Олексієнко Богдан Анатолійович Дрп 2016 6
11213 Організація обліку та аналіз запасів субєкта господарювання в системі управління оборотними активами Фесюк М.В. Дрп 2016 1
11212 облік і контроль результатів операційної діяльності сільськогосподарських формувань Процько Іванна Костянтинівна Дрп 2016 1
11209 Облік та контроль витрат підприємства: управлінський аспект Накорнєєва Альона Геннадіївна Дрп 2016 3
11203 Облік оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів М’ЯРКОВСЬКА Маріанна Рудиківна Дрп 2016 2
11197 Облік витрат в системі управління операційною діяльністю підприємства Мащук Ірина Вікторівна Дрп 2016 3
11196 Облік залучення землі та майна сільськогосподарськими підприємствами Мартинчик Н.І. Дрп 2016 1
11195 Валютні операції підприємств: організаційно-обліковий аспект Ковтун С.В. Дрп 2016 2
11194 ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ Чубатюк Л.В. Дрп 2016 10
11189 Облікова політика малих підприємств агропромислового виробництва Задачіна Ірина Олегівна Дрп 2016 3
11188 Організація системи управлінського обліку на підприємствах Олійник Леся Вікторівна Дрп 2016 2
11115 Витрати діяльності підприємства: організація обліку та контролю Сікліцька Марина Олександрівна Дрп 2016 2
11076 Планування перспективного бухгалтерського обліку : питання теорії та практики Штойко Сергій Миколайович Дрп 2016 2
11075 Інвентаризація, як елемент методу обліку та контролю Ковальчук Марія Михайлівна Дрп 2016 2
11050 Облік відтворення основних засобів та аналіз ефективності їх використання Плахотна Юлія Миколаївна Дрп 2016 3
11049 Фінансоова звітність підприємств: порядок складання та подання Шмоняк Марія Дмитрівна Дрп 2016 5
10895 Облікове забезпечення управління амортизаційним процесом при використанні необоротних активів підприємств Стукальська Юлія Володимирівна Дрп 2016 3
10742 1 С Підприємство. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів галузі знань – 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності – 8.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Коваль О.В. Гуцаленко О.О. Мв 2016 1064
10735 Організація обліку. Методичні вказівки з виконання самостійної роботи для студентів економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 7.030509.01 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» заочної форми навчання Любар О.О., Новодворська В.В. Мв 2016 2
10732 Організація обліку та аналіз запасів суб’єкта господарювання в системі управління оборотними активами Блоха Алла Михайлівна Дрп 2016 1
10725 Облік в банках. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Правдюк Н.Л., Корпанюк Т.М. Мв 2016 3
10723 Фінансовий облік І. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Правдюк Н.Л., Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф. Нп 2016 3
10722 Фінансовий облік І. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи для студентів 3 курсу економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «бакалавр» / Н.Л.Правдюк, Я.П. Іщенко, Т. Правдюк, Н.Л.; Іщенко, Я.П.; Плахтій, Т.Ф. Мв 2016 7
10711 Обліково—аналітичне забезпечення управління довгостроковими біологічними активами Гончарук Мар’яна Іванівна Дрп 2016 1
10710 Облік реальних інвестицій у сільському господарстві: теорія, методика, практика Каглян Дмитро Валерійович Дрп 2016 2
10699 Інструментарій бухгалтерського обліку та звітності в управлінні підприємством Лаврова Людмила Володимирівна Дрп 2016 2
10698 Організація обліку розрахунків з підприємницької діяльності сільськогосподарських підприємств Кістаєва Галина Олександрівна Дрп 2016 3
10697 Предмети та продукти праці : організаційний та обліковий аспект Гнатик Валентина Степанівна Дрп 2016 1
10696 Розрахунки з покупцями та замовниками: обліково-аналітичне забезпечення Мухіна Ольга Сергіївна Дрп 2016 3
10688 Облік операцій з основними засобами: теорія, методика, практика Радіонова Олена Юріївна Дрп 2016 3
10682 Обліково-аналітичне забезпечення управління оборотними активами Хацьола Ярослав Олександрович Дрп 2016 3
10681 Облікова політика підприємств: теоретичні та практичні аспекти Баланюк Олександр Іванович Дрп 2016 4
10676 Фінансові активи: організаційний та обліковий аспект Нечепуренко Алла Пилипівна Дрп 2016 12
10675 Облік витрат на біологічні перетворення: теорія, методика, практика Бещук Вікторія Іванівна Дрп 2016 3
10674 Інформаційне забезпечення управління підприємством: теоретичні та практичні аспекти Василевська Олеся Владиславівна Дрп 2016 2
10673 Облікове забезпечення управління витратами виробництва галузі рослинництва Пеньківська Леся Володимирівна Дрп 2016 4
10672 Облікове забезпечення управління екологічною діяльністю та прийняття екологічних рішень Предоляк Г.П. Дрп 2016 1
10671 Організаційно-облікове забезпечення прийняття соціологічних рішень Чіканчі А.К. Дрп 2016 2
10656 «облік в бюджетних установах» Методичні вказівки для проведення практичних занять для підготовки бакалаврів напряму 6.030509 Облік і аудит Яремчук Н. Ф., Прутська Т. Ю. Мв 2016 21
10636 Витрати на виробницво і калькулювання собівартості продукції: обліково-аналітичне забезпечення Лобур Аліна Олексіївна Дрп 2016 8
10623 Облікове забезпечення управління витратами на виробництво сільськогосподарської продукції Пальчук Олена Василівна Дрп 2016 2
10622 Грошові кошти підприємства: організація обліку та контролю Деляновська Юлія Сергіївна Дрп 2016 2
10618 Економічна політика підприємства : теоретичний та практичний аспект Залешина Наталія Петрівна Дрп 2016 1
10614 Організація обліку – складова частина системи управління підприємством Вихристюк Ніна Іванівна Дрп 2016 4
10613 Організація діловодства та документування господарських операцій на підприємстві Волощак Ольга Анатоліївна Дрп 2016 15
10612 Облікове забезпечення управління фінансовою безпекою підприємства Бабина Людмила Вікторівна Дрп 2016 2
10611 Облiкове забезпечення управління витратами галузi рослинництва Черниш Гнат Богданович Дрп 2016 4
10583 Управлінський облік. Методичні вказівки для проведення навчальної практики для студентів 4 курсу економічного факультету денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Правдюк Н.Л., Лепетан І.М., Бурко К.В. Мв 2016 9
10485 Методичнфі рекомендації щодо підготовки і проведення комплексного державного іспиту за фахом для слухачів перепідготовки ОКР "Спеціаліст спеціальності 7.03050901 "Облік і аудит"" Правдюк Н.Л., Гуцаленко Л.В., Подолянчук О.А., Лепетан І.М., Коваль Н.І., Томчук О.Ф., Тітаренко О.М., Кубіцька І.В. Мв 2016 0
10475 Програма додаткового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Лепетан І.М., Правдюк Н.Л., Подолянчук О.А., Китайчук Т.Г., Пвф 2016 0
10470 Програма додаткового вступно го випробування для здобуття ступеня м агістр а на основі освітньо - кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування » Лепетан І.М., Правдюк Н.Л., Китайчук Т.Г., Гудзенко Н.М. Пвф 2016 0
10301 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра на основі ОКР "Бакалавр" за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" Лепетан І.М., Гуцаленко Л.В., Правдюк Н.Л., Подолянчук О.А., Мулик Т.О., Іщенко Я.П., Федоришина Л.І. Пвф 2016 0
10300 Програма вступного фахового випробування для здобуття ОКР "Спеціаліст" на основі ОКР "Бакалавр" за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" Лепетан І.М., Гуцаленко Л.В., Правдюк Н.Л., Подолянчук О.А., Мулик Т.О., Іщенко Я.П., Федоришина Л.І. Пвф 2016 0
10299 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР "Молодший спеціаліст" за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит" Лепетан І.М., Гуцаленко Л.В., Правдюк Н.Л., Прутська О.О., Подолянчук О.А., Іщенко Я.П., Федоришина Л.І., Михальчишина Л.Г. Пвф 2016 0
10298 Програма вступного фахового випробування для перепідготовки спеціалістів за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" Марценюк-Розарьонова О.В., Гуцаленко Л.В., Подолянчук О.А., Мулик Т.О., Лепетан І.М., Іщенко Я.П., Федоришина Л.І., Левчук К.І.,Тимкова В.А. Пвф 2016 0
10115 Організація обліку та контролю витрат і калькулювання собівартості продукції біоенергетичних культур (технічні культури) Горобчук Богдан Костянтинович Дрп 2016 4
10083 Облік витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції біоенергетичних культур Маловічко Лілія Вікторівна Дрп 2016 7
10078 Oблік, кoнтрoль та аналіз фінансoвих результатів діяльнoсті підприємств при вирoщуванні біoенергетичних культур Усенко Наталія Юріївна, керівник Коваль Олена Вікторівна Дрп 2016 1
10067 Облік та контроль інвестицій у виробництві біопалива Ковальська Галина Анатоліївна Дрп 2016 1
10061 Оцінка в системі обліку та управлінні в підприємствах зайнятих вирощуванням біоенергетичних культур Подунай В.В. Дрп 2016 1
10059 Обліково-аналітичне забезпечення операцій, пов'язаних з оборотними активами у підприємствах при вирощуванні біоенергетичних культур Коцюруба Ірина Юріївна Дрп 2016 1
10058 Бухгалтерський облік основних засобів, що беруть участь у виробництві біоенергетичних культур та їх відтворення Яцкова Діна Василівна Дрп 2016 2
10056 Oблiк земельних реcурciв при вирoщувaннi бioенергетичних культур Кoзoрiз Іринa Сергiївнa Дрп 2016 2
10055 Облік виробництва біоенергетичних культур в контексті стратегії розвитку АПК України Маркевич Людмила Станіславівна Дрп 2016 2
10046 Облік та аналіз дебіторської заборгованості в умовах антикризового регулювання стану сільськогосподарських підприємств Колісниченко Віта Степанівна Дрп 2016 2
10043 Обліково-аналітичне забезпечення операцій, пов’язаних з необоротними активами у підприємствах при вирощуванні біоенергетичних культур Паламарюк Ольга Олександрівна Дрп 2016 1
10042 Облік та контроль фінансових результатів у сільськогосподарських підприємствах Кочмар Інна Юріївна Дрп 2016 1
10011 Формування облікової політики підприємства щодо обліку розрахунків за податками в сільськогосподарських підприємствах Плахтій Т.Ф. С 2012 57
9954 Облікова політика підприємств . Методичні вказівки по проведенню практичних занять для студентів економічного факультету г а- лузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання. Коваль Л.В. Мв 2016 9
9949 Управлінський облік. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" спеціальності 8.03050801 "Фінанси і кредит" ОКР "Магістр" денної та заочної форми навчання Лепетан І.М. Нп 2016 4
9896 Облік розрахунків за податком на додану вартість Іщенко Яна, Загородня Аліна С 2015 88
9877 Функції управлінського обліку та управлінськького аналізу Бурко К.В. Тд 2015 48
9875 Взаємозв’язок функцій обліку та його завдань в контексті потеб управління Іщенко Я.П. Тд 2015 78
9874 Conceptual approaches of corporate accounting business structures in agricultural sector Ishchenko Yana С 2015 45
9630 Вдосконалення обліку дебіторської заборгованості Т.Ф. Плахтій, В.С. Колісніченко Тд 2015 55
9619 Якісний підхід в розвитку системи бухгалтерського обліку Плахтій Т.Ф. Тд 2015 36
9618 Підвищення якості облікової інформації як основна ціль наукових досліджень в сфері обліку Плахтій Т.Ф. Тд 2015 38
9617 Комунікаційний підхід до розуміння сутності якості облікової інформації Плахтій Т.Ф. Тд 2015 26
9616 Якісний підхід в бухгалтерському обліку Плахтій Т.Ф. С 2015 109
9615 Порядок відображення в обліку розрахунків за обов’язковими утриманнями із доходів фізичних осі, Плахтій Т.Ф. С 2015 45
9361 Проблеми та перспективи формування фінансової звітності відповідно до вимог міжнародних стандартів Коваль Олена Вікторівна, Лебєдєва Катерина Федорівна С 2014 132
9356 Переваги і недоліки впровадження електронної податкової звітності з ПДВ Правдюк Н.Л. Тд 2013 42
9306 Realities and prospects of abnormal risk management at agricultural enterprises of ukraine Правдюк Н.Л., Настенко М.М. С 2015 35
9305 Investments in human capital. Accounting aspect Правдюк Н.Л., Настенко М.М. С 2015 68
9304 Кількісний і якісний аналіз стану трудових ресурсів олійно-жировиї галузі України Правдюк Н.Л. , Покиньчереда В.В. С 2015 41
9303 Гармонізація важелів та механізмів управління конкурентоспроможністю сільскогосподарських підприємств Правдюк Н.Л., Рижмань Л.Д. Тд 2013 48
9291 Фінансова звітність та її адаптація до міжнародних стандартів Новодворська В.В., Бондарєва О. Тд 2015 127
9171 Інноваційне підприємництво в агропродовольчій сфері Прутська Т.Ю. Тд 2014 76
9156 Роль держави у розвитку підприємництва в аграрному секторі Прутська Т.Ю. С 2014 114
9155 Проблеми розвитку малого підприємництва в аграрній сфері Прутська Т.Ю. Тд 2014 417
9154 Трансакційні витрати підприємницької діяльності в агробізнесі Калетнік Г.М., Прутська Т.Ю. С 2014 231
9153 Неформальні інститути як чинник розвитку підприємництв Прутська Т.Ю. С 2014 155
9146 Аналіз складових балансу підприємства Китайчук Т.Г. С 2015 253
9142 Інституційне забезпечення розвитку підприємництва в аграрній сфері Прутська Т.Ю. С 2015 109
9130 Управлінський облік в системі стратегічного управління Лепетан І.М. С 2014 616
9129 Методи обліку витрат: вітчизняний та зарубіжний досвід Лепетан Інна С 2014 307
9122 Підвищення ролі фінансової інформації в управлінні енерговикористанням сільськогосподарських підприємств Правдюк Н.Л. Тд 2014 44
9121 Звітність спільної діяльності без створення юридичної особи: організаційно-методичні положення Правдюк Н.Л. С 2014 56
9120 Деякі аспекти управлінського обліку в умовах комп’ютерної системи бухгалтерського обліку Правдюк Н.Л. С 2014 80
9119 «Спроби законотворців-2015» щодо врегулювання питання зменшення навантаження на роботодавців з нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Плахтій Т.Ф. Тд 2015 31
9118 Оцінка біологічних активів Плахтій Т.Ф. Тд 2014 35
9117 Фінансові інвестиції: методика обліку Плахтій Т.Ф. Тд 2014 47
9116 Порядок відображення в обліку операцій з фінансовими інвестиціями Плахтій Т.Ф. С 2014 48
9115 Огляд шляхів розвитку теорії бухгалтерського України у контексті міжнародного досвіду Правдюк Н.Л. С 2014 60
9087 Застосування елементів управлінського обліку в системі управління виробництвом біопалива Іщенко Я.П., Бурко К.В. Тд 2014 51
9086 Первинні документи в оперативному управлінні процесами на підприємстві Бурко К.В. Тд 2014 211
9085 Практичні можливості застосування елементів управлінського обліку в процесі виробництва біопалива Бурко К. Тд 2014 255
9084 Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання Китайчук Т.Г., Душкевич В.Г., Яремчук Н.Ф. Мв 2015 131
9083 Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання. Китайчук Т.Г., Душкевич В.Г., Яремчук Н.Ф. Рз 2015 12
9080 Фінансовий облік ІІ. Опорний конспект лекцій у схемах і таблицях для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Правдюк Н.Л., Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф. Окл 2015 3
9079 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» Любар О.О., Новодворська В.В., Прутська Т.Ю. Нп 2015 25
9078 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» Любар О.О., Новодворська В.В., Бурко К.В., Прутська Т.Ю. Мв 2015 41
9077 1 С: Підприємство Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів галузі знань – 0305 «Економіка і підприємництво»,спеціальності – 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Коваль О. В., Гуцаленко О. О. Нп 2015 2
9075 1 С: Підприємство. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань – 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності– 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Коваль О. В., Гуцаленко О. О. Мв 2015 1
9061 Елементи системи управлінського обліку в управлінні виробництвом біопалива Іщенко Я.П., Бурко К.В. С 2014 201
9021 Методичні рекомендації до підготовки і проведення комплексного державного екзамену за фахом для студентів ОКР "Бакалавр" галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної та заочної форм навчання Правдюк Н.Л., Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О., Лепетан І.М., Коваль Н.І. Мв 2015 0
9018 Управлінський облік. Методичні вказівки для виконання практичних завдань для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" Правдюк Н.Л., Лепетан І.М., Бурко К.В., Коваль О.В. Мв 2015 4
9016 Управлінський облік. Робочий зошит для виконання практичних завдань для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" Правдюк Н.Л., Лепетан І.М., Бурко К.В., Коваль О.В. Рз 2015 4
9003 Управлінський облік як складова системи бухгалтерського обліку та його впровадження в аграрному секторі України Бурко К.В. Тд 2015 46
9002 Організація та впровадження управлінського обліку в сільськогосподарській діяльності Бурко К.В. Тд 2015 596
9001 Розвиток та організація системи управлінського обліку відповідно до сучасних вимог управління Ч.2. – С.145-147. Бурко К.В. Тд 2015 419
8837 Облік трудових ресурсів: проблеми та шляхи їх вирішення Покиньчереда В.В. С 2014 112
8836 Облікове забезпечення управління трудовими ресурсами олійно-жирових підприємств Покиньчереда В.В. С 2014 156
8640 Трудові ресурси: Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством Правдюк Н.Л., Покиньчереда В.В. М 2015 3
8512 Програма виробничої практики з фахових дисциплін для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Коваль Л.В., Настенко М.М., Томчук О.Ф., Подолянчук О.А. Нп 2015 5
8511 Програма переддипломної практики для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Коваль Л.В., Настенко М.М., Федоришина Л.І., Подолянчук О.А. Нп 2015 0
8510 Програма виробничої практики з фахових дисциплін для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» складено відпові-дно освітньо-професійної програми для Коваль Л.В., Настенко М.М., Томчук О.Ф., Подолянчук О.А. Нп 2015 4
8215 Бухгалтерський облік в галузях народного господарства. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Новодворська В.В., Душкевич В.Г. Мв 2015 13
8185 Облік інвестиційної і інноваційної діяльності. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів ОКР «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Новодворська В.В., Любар О.О. Мв 2015 4
8162 Управління регіональною продовольчою безпекою в умовах економічної нестабільності Калетнік Г.М., Козловський С.В., Кірєєва Е.А., Підвальна О.Г. М 2014 3
8043 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» ОКР «Бакалавр» Коваль Л. В., Томчук В.В. Мв 2014 2
7864 Облік у бюджетних установах. Методичні вказівки та завдання до виконання самостійних робіт для студентів денної і заочної форми навчання спеці-альності 6.030509 Янчук Г.В., Музичук М.М., Янчук О.В. Мв 2014 19
7732 Сучасні тенденції, новації та перспективи розвитку фінансового механізму та обліково-аналітичного забезпечення економічного розвитку діяльності суб’єктів господарювання: теорія, методика, практика (колективна монографія) Правдюк Н.Л. та авторський колектив кафедри М 2014 2
7673 Облік та аудит розрахунків по страхуванню у сільськогосподарських підприємства. Коваль Л.В. М 2014 0
7672 Фінансово-економічна діагностика сільськогосподарських підприємств. Правдюк Н.Л., Корпанюк Т.М. М 2014 0
7661 Облікова політика. Методичні рекомендації з виконання самостійної роботи для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» заочної форми навчання Дем’яненко М.Я., Коваль Л.В. Мв 2014 0
7429 Фінансовий облік. Програма навчальної практики для студентів факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф., Гура О.О. Нп 2013 3
7428 Фінансовий облік. Робочий зошит для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф., Правдюк О.Л., Гуцаленко О.О., Гура О.О. Мв 2013 4
7427 Професійна практика Програма професійної практики для слухачів Центру післядипломної освіти та дорадництва галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Плахтій Т.Ф., Коваль Л.В. Нп 2013 0
7426 Фінансовий облік. Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф., Гуцаленко О.О,, Гура О.О. Мв 2013 4
7425 Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни "Облік і аудит" для студентів галузі знань – 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки – 6.030601 «Менеджмент» ОКР «Бакалавр» Правдюк Н.Л., Коваль О.В., Фабіянська В.Ю. Д 2013 3
7421 Звітність підприємств. Методичні рекомендації для виконання практичних завдань для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.030509.01 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Гудзенко Н.М., Настенко М.М. Мв 2013 2
7420 Фінансовий облік. Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф., Гуцаленко О.О., Гура О.О. Мв 2013 0
7419 Фінансовий облік. Програма навчальної практики для студентів факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф., Гура О.О. Нп 2013 0
7418 Професійна практика Програма професійної практики для слухачів Центру післядипломної освіти та дорадництва галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Плахтій Т.Ф., Коваль Л.В. Нп 2013 0
7327 Програма навчальної практики по дисципліні «Звітність підприємств» для підготовки спеціалістів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст»/ Настенко М.М., Гудзенко Н.М.Корпанюк Т.М.. Нп 2013 0
7326 Звітність підприємств. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.030509 01 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Гудзенко Н.М., Настенко М.М., Нп 2013 3
7322 Організація обліку. Методичні рекомендації для проведення навчальної практики для студентів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Любар О.О., Коваль Л.В., Новодворська В.В. Мв 2013 1
7321 Організація обліку. Програма навчальної практики для студентів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Любар О.О., Коваль Л.В., Новодворська В.В. Нп 2013 1
7319 Професійна практика. Методичні рекомендації для проведення професійної практики для слухачів Центру післядипломної освіти та дорадництва галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Коваль Л.В., Плахтій Т.Ф. Мв 2013 0
7287 Стратегічний управлінський облік в АПК. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Лепетан І.М., Соловйова М.М. Мв 2013 3
7283 Бухгалтерський облік (загальна теорія). Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр». Китайчук Т.Г., Правдюк О.Л., Душкевича В.Г., Яремчук Н.Ф. Мв 2013 64
7282 Бухгалтерський облік (загальна теорія). Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр». Китайчук Т.Г., Правдюк О.Л., Душкевича В.Г., Яремчук Н.Ф. Мв 2013 53
7281 Звітність підприємств. Методичні рекомендації для виконання практичних завдань для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Гудзенко Н.М., Настенко М.М., Корпанюк Т.М. Мв 2013 43
7261 Стратегічний управлінський облік в АПК. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Лепетан І.М., Соловйова М.О. Мв 2013 1
7260 Організація обліку. Методичні рекомендації по виконанню курсових робіт для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.030509.01 «Облік і аудит» ОКР «Магістр». Новодворська В.В., Любар О.О. Мв 2013 2
7259 Програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях народного господарства» призначена для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». Новодворська В.В., Душкевич В.Г., Покиньчереда В.В. Нп 2013 9
7258 Бухгалтерський облік в галузях народного господарства. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», ОКР «Бакалавр» Новодворська В.В., Душкевич В.Г., Покиньчереда В.В., Козаченко А.Ю. Мв 2013 11
7257 Організація обліку. Методичні рекомендації по проведенню практичних занять для студентів магістратури галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» Новодворська В.В., Любар О.О. Мв 2013 19
7252 Управлінський облік. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання Лепетан І.М., Коваль О.В., Бурко К.В. Нп 2013 4
7251 Стратегічний управлінський облік в АПК. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Правдюк Н.Л.,Лепетан І.М. Нп 2013 3
6995 Організація обліку. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» Новодворська В.В., Любар О.О. Нп 2013 8
6994 Облік в банках. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» ОКР «Бакалавр» Настенко М. М., Корпанюк Т. М. Нп 2013 2
6993 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр» Плахтій Т.Ф., Гуцаленко О.О. Мв 2013 1
6991 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр» Плахтій Т.Ф., Правдюк О.Л. Нп 2013 1
6977 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи для студентів фінансово-економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр». Плахтій Т.Ф., Гуцаленко О.О. Мв 2013 1
6974 Облік в банках. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» ОКР «Бакалавр» Настенко М. М., Корпанюк Т. М Мв 2013 4
6973 Облік біологічних активів: Монографія Коваль О.В. М 2013 2
6972 Кредитна політика банків при обслуговуванні агроформувань. Любар О.О. М 2013 0
6971 Організація обліку. Методичні рекомендації по виконанню курсових робіт для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.030509.01 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст». Любар О.О., Коваль Л.В., Правдюк А.Л. Мв 2013 0
6967 Облік в банках. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» ОКР «Бакалавр» Настенко М. М., Корпанюк Т. М. Мв 2013 2
6707 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» ОКР «Бакалавр» Коваль Л. В., Бурко К.В. Мв 2013 0
6265 Управлінські аспекти визначення та обліку ефективності використання біогазових технологій в птахівництві М. Ф. Огійчук, С. О. Децюра С 2012 47
6212 Управлінський облік як система бухгалтерського обліку В. М. Андрусяк С 2012 361
6165 Влияние международных стандартов бухгалтерского учета на формирование информации в финансовой отчетности предприятий Украины Л. В. Гуцаленко С 2012 41
6152 Наукова концепція управлінської звітності: системний підхід до побудови та розвитку К. Є. Нагірська С 2012 51
6151 Ефективність застосування нормативного методу обліку витрат та калькулювання у системі управління сільськогосподарським підприємством М. А. Проданчук С 2012 72
6150 Класифікація калькуляційних одиниць та періодів у рослинництві С. В. Стендер С 2012 33
6104 Програма виробничої (переддипломної) практики за фахом освітньо-кваліфікаційний рівень магістр галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальність 8.030509 «Облік і аудит» Правдюк Н.Л., Гуцаленко Л.В.,Мулик Т.О.,Михальчишина Л.Г., Новодворська В.В. Нп 2013 8
6040 Бухгалтерський облік. Робочий зошит для проведення навчальної практики студентами фінансово-економічного факультету денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» за ОКР «Бакалавр» Любар О.О., Новодворська В.В., Бурко К.В. Рз 2013 0
6039 Бухгалтерський облік. Методичні рекомендації та завдання для проведення навчальної практики студентами фінансово-економічного факультету денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» з Любар О.О., Новодворська В.В., Бурко К.В. Мв 2013 0
6038 Бухгалтерський облік. Програма навчальної практики для студентів фінансово-економічного факультету денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» за ОКР «Бакалавр» Любар О.О., Новодворська В.В., Бурко К.В. Нп 2013 0
6037 Облікова політика. Методичні рекомендації з виконання самостійної роботи для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» на- пряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» денної форми навчання Правдюк Н.Л., Коваль Л.В., Покиньчереда В.В. Мв 2013 1
6035 Облік і аудит. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань – 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки – 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ОКР «Бакалавр» Правдюк Н.Л., Коваль О.В., Фабіянська В.Ю. Мв 2013 1
6034 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» Любар О.О., Новодворська В.В., Бурко К.В. Нп 2013 1
5788 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит» Гуцаленко Л.В.,Правдюк Н.Л., Іщенко Я.П., Федоришина Л.І., Томчук О.Ф., Подолянчук О.А., Пвф 2013 0
5744 Лекція: Облік депозитних операцій банку к.е.н., доц. Настенко М.М. П 2013 127
5690 Стратегічний управлінський облік в АПК. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 8.030509 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Правдюк Н.Л., Лепетан І.М. Нп 2013 1
5689 Стратегічний управлінський облік в АПК. Методичні рекомендації з виконання курсових робіт для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 8.030509 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Правдюк Н.Л., Лепетан І.М. Мв 2013 1
5602 Програма виробничої практики з фахових дисциплін для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання ОКР «Бакалавр» Лепетан І.М.,Плахтій Т.Ф.,Томчук О.Ф.,Михальчишина Л.Г., Фабіянська В.Ю. Нп 2013 0
5601 Програма виробничої практики з фахових дисциплін для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Коваль Л.В., Настенко М.М., Федоришина Л.І., Шевчук О.Д., Подолянчук О.А. Нп 2013 0
5519 Фінансовий облік. Програма навчальної практики для студентів факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф., Китайчук Т.Г., Нп 2012 1
5518 Управлінський облік. Програма навчальної практики для студентів факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр». Лепетан І.М.,Коваль О.В., Бурко К.В. Нп 2012 1
5517 Фінансовий облік. Управлінський облік. Робочий зошит для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Китайчук Т.Г., Коваль О.В., Лепетан І.М., Плахтій Т.Ф., Правдюк А.Л., Бурко К.В. Мв 2012 1
5515 Фінансовий облік - ІІ. Методичні рекомендації до виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр». Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф., Китайчук Т.Г., Гуцаленко О.О. Мв 2012 9
5514 Фінансовий облік. Методичні рекомендації по виконанню курсових робіт для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф., Китайчук Т.Г., Правдюк О.Л., Гуцаленко О.О. Мв 2012 1
5506 Облік і звітність за міжнародними стандартами. Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Гудзенко Н.М., Настенко М.М., Правдюк А.Л. Нп 2012 1
5504 Організація обліку. Методичні вказівки по виробничій практиці для студентів напряму підготовки 7.03050901 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» ОКР «Спеціаліст» денної (заочної) форми навчання Дем’яненко М.Я., Любар О.О., Коваль Л.В. Мв 2012 0
5503 Організація обліку. Програма виробничої практики для студентів напряму підготовки 7.03050901 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» ОКР «Спеціаліст» денної (заочної) форми навчання Правдюк Н.Л., Любар О.О., Коваль Л.В. Нп 2012 0
5500 Звітність підприємств. Методичні вказівки з виробничої практики для студентів напряму підготовки 7.03050901 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» ОКР «Спеціаліст» денної (заочної) форми навчання Гудзенко Н. М., Настенко М. М., Корпанюк Т. М. Мв 2012 1
5499 Звітність підприємств. Програма з виробничої практики для студентів напряму підготовки 7.03050901 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» ОКР «Спеціаліст» денної (заочної) форми навчання Гудзенко Н. М., Настенко М. М., Корпанюк Т. М. Нп 2012 0
5377 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» ОКР «Бакалавр» Любар О.О., Новодворська В.В., Бурко К.В., Гуцаленко О.О. Мв 2012 0
5376 Облік інвестиційної і інноваційної діяльності. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" Правдюк Н.Л., Новодворська В.В., Любар О.О. Нп 2012 1
4857 Фінансовий облік 1. Робочий зошит для виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво напряму підготовки 6.030509 - Облік і аудит ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Китайчук Т.Г., Плахтій Т.Ф., Правдюк О.Л., Гуцаленко О.О. Рз 2012 8
4848 Організація обліку. Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 7.03050901 «Облік і аудит» Демяненко М.Я., Любар О.О., Коваль Л.В. Нп 2012 0
4693 Фінансовий облік 1 Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво напряму підготовки 6.030509 - Облік і аудит ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Китайчук Т.Г., Плахтій Т.Ф., Правдюк О.Л., Гуцаленко О.О. Мв 2012 3
4383 Організація обліку щоденник-звіт з виробничої практики студента 5 (6) курсу навчально-наукового інституту аграрної економіки напряму підготовки 7.03050901 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» ОКР «Спеціаліст» Правдюк Н.Л., Любар О.О., Новодворська В.В., Коваль Л.В. Мв 2012 0
4311 Обліково-аналітичне та фінансове забезпечення управління підприємством: колективна монографія колектив кафедри під редакцією Правдюк Н.Л. М 2012 3
4310 Облік та аудит розрахунків за податками на сільськогосподарських підприємствах : теорія, методика та практика. Плахтій Т.Ф. М 2012 1
4307 Управлінський облік додатки до щоденника-звіту з виробничої практики Лепетан І.М., Бурко К.В., Коваль О.В. Мв 2012 0
4306 Управлінський облік щоденник-звіт з виробничої практики Лепетан І.М., Бурко К.В., Коваль О.В. Мв 2012 3
4258 Облік у банках. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.050100 “Облік і аудит” Настенко М.М., Шарко Т.М., Яремчук Н.Ф. Мв 2012 0
4257 Облік в банках. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів денної форми навчання спеціальності 6.050100 “Облік і аудит” Настенко М.М., Шарко Т.М., Яремчук Н.Ф. Мв 2012 1
4174 Облік в банках. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Настенко М.М., Шарко Т.М. Нп 2011 0
4172 Управлінський облік Робочий зошит з виробничої практики для студентів 4 курсу Навчально-наукового інституту аграрної економіки напрямку підготовки 6.030509 спеціальності «Облік і аудит» денної форми навчання Лепетан І.М., Бурко К.В., Коваль О.В., Правдюк А.Л. Рз 2011 1
4165 Контроль і ревізія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Бралатан В.П., Михальчишина Л.Г. Нп 2011 0
4157 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр». Правдюк О.Л., Плахтій Т.Ф. Мв 2011 0
4156 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр» Правдюк О.Л., Плахтій Т.Ф. Мв 2011 0
4103 Фінансовий облік. Методичні рекомендації по виконанню курсових робіт для студентів спеціальності 6.050100 “Облік і аудит” Дудка К.П., Іщенко Я.П., Китайчук Т.Г., Плахтій Т.Ф., Настенко М. М. Мв 2009 436
4102 Роль фінансового планування на підприємстві в умовах ринкового господарювання Ю. В. Ставська, О. А. Рєпкіна С 2012 23
4101 Фінансовий облік 1. Методичні рекомендації для виконання практичних завдань для студентів 3 курсу денної форми навчання факультету обліку та аудиту Іщенко Я.П., Китайчук Т.Г., Плахтій Т.Ф., Правдюк О.Л., Гуцаленко О.О. Мв 2012 200
4070 Право. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030.601 «Менеджмент» (спеціальність «Менеджмент організацій») у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України О.Ф. Мельничук, А.Л Правдюк Нп 2012 0
3992 Особливості облікової політики державних підприємств Коваль Л.В. П 2011 50
3991 Основи побудови системи управлінського обліку на підприємстві Коваль Л.В. П 2011 88
3990 Методичні складові облікової політики щодо окремих об'єктів обліку Коваль Л.В. П 2011 91
3989 Організаційно-технічна складова облікової політики Коваль Л.В. П 2011 204
3988 Основи облікової політики підприємства Коваль Л.В. П 2011 92
3946 Презентація тема: облік витрат і обчислення собівартості продукції Бурко К.В. П 2011 784
3940 Призентація лекції на тему: "Мета, зміст та організація управлінського обліку" Лепетан І.М. П 2011 435
3939 Призентація лекції на тему "Класифікація і поведінка витрат" Лепетан І.М. П 2011 75
3895 Призентація лекції на тему: "Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку" Лепетан І.М. П 2011 56
3894 Облік інших необоротних активів Іщенко Я.П. П 0000 57
3893 Облік основних засобів Іщенко Я.П. П 0000 46
3892 Облік біологічних активів Іщенко Я.П. П 0000 92
3891 Основи побудови фінансового обліку Іщенко Я.П. П 0000 94
3890 ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ ТА КОРОСТОКОСТРОКОВИХ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ Іщенко Я.П. П 0000 119
3814 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Китайчук Т.Г., Радченко О.Д. Нп 2011 44
3468 Розвиток методів обліку витрат відповідно до вимог управління виробництвом біопалива Н. Л. Правдюк, Я.П. Іщенко С 2011 50
3057 Теоретико-методичні основи формування зведеної звітної інформації Г. В. Янчук, В. І. Янчук С 2011 36
3005 Удосконалення статистичної звітності суб’єктів малого бізнесу у сільському господарстві Т. І. Яворська С 2011 31
3002 Перспективи удосконалення обліку оплати праці в сучасних умовах господарювання І. В. Шепель С 2011 37
3001 Особливості організації складського обліку кормів Ю. А. Шевченко С 2011 34
2999 Обґрунтування комплексу критеріїв виділення статей калькуляції в обліку галузі тваринництва Н. І. Чепіль С 2011 26
2998 Аналітичний облік непрямих витрат підприємств аграрної сфери: проблеми та шляхи їх подолання Ю. О. Часник С 2011 25
2997 Облікове забезпечення амортизаційної політики підприємств Ю. С. Цал-Цалко С 2011 28
2996 Обгрунтування структури статей калькуляції та її вплив на формування зовнішньої звітності сільськогосподарських товаровиробників Л. А. Суліменко, Ю. В. Золотницька С 2011 29
2995 Первинна облікова документація як головне джерело економічної інформації А. М. Собченко С 2011 53
2994 Становлення управлінського обліку: критичний аналіз публікацій та авторефератів дисертацій за напрямом “управлінський облік” в період 1949-2010 рр. М. І. Скрипник С 2011 40
2985 Особливості формування облікової політики аграрних підприємств у сучасних умовах Є. С. Подаков С 2011 30
2982 Організація бухгалтерського обліку як основа ефективної діяльності суб’єкта господарювання В. В. Новодворська, С. В. Присяжнюк С 2011 33
2979 Актуальні аспекти вдосконалення обліку формування фінансових результатів діяльності аграрних підприємств та відображення їх у звітності В. М. Лисиганич, Л. С. Кравчук С 2011 33
2941 Аналітична оцінка складу та ефективності використання виробничих запасів птахівничих підприємств Лопотан Л. В. С 2011 30
2820 Організація обліку. Методичні вказівки з виконання самостійної роботи для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 7.050 106 „Облік і аудит” денної форми навчання Правдюк Н.Л., Любар О.О., Коваль Л.В. Мв 2009 0
2668 Облік витрат за центрами відповідальності І. В. Гончарук, В. В. Новодворська С 2011 83
2653 Формування та вдосконалення облікової політики О. П. Наконечна, Н. М. Гудзенко С 2011 78
2418 Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання ННІ «Аграрної економіки», факультету обліку і аудиту спеціальності 6.050.100 "Облік і аудит" О.Д. Радченко , В.Г. Душкевич Мв 2010 0
2417 Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів 2 курсу денної форми навчання факультету обліку і аудиту спеціальності 6.050.100 "Облік і аудит" О.Д. Радченко , В.Г. Душкевич Мв 2010 0
2414 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки для виконання практичних занять для студентів факультету менеджменту спеціальності 6.030601 «Менеджмент організацій» денної форми навчання Н.Л. Правдюк , О.О. Любар , Т.Ф. Плахтій Мв 2010 2
2413 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки для виконання практичних занять для студентів факультету менеджменту спеціальності 6.030601 «Менеджмент організацій» денної форми навчання Н.Л. Правдюк , О.О. Любар , Т.Ф. Плахтій Мв 2010 0
2330 Методичні вказівки для виконання практичних робіт для спеціальності 6.050100 “Облік і аудит” з дисципліни "Управлінський облік" Правдюк Н.Л., Лепетан І. М., Бурко К.В., Остапчук О.В. Мв 2010 8
2315 Робочий зошит для проведення практичних занять з дисципліни “Управлінський облік” Правдюк Н.Л., Лепетан І. М., Бурко К.В., Остапчук О.В. Рз 2010 2
2008 Організація обліку. Методичні вказівки з виконання самостійної роботи для студентів магістратури факультету економіки і підприємництва, спеціальності 8.050106 „Облік і аудит” денної форми навчання Новодворська В.В., Присяжнюк С.В. Мв 2010 9
2007 Організація обліку. Методичні вказівки з виконання самостійної роботи для студентів магістратури факультету економіки і підприємництва, спеціальності 8.050106 „Облік і аудит” заочної форми навчання Новодворська В.В., Присяжнюк С.В. Мв 2010 5
1735 Управлінський облік. Тимчасова навчальна програма для студентів спеціальності 6.050100 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання Правдюк Н.Л. Лепетан І.М. Тп 2010 0
1686 Облік зовнішньоекономічної діяльності. Методичні вказівки з виконання самостійної роботи для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 8.050 106 «Облік і аудит» денної форми навчання Гудзенко Н.М., Коваль Л.В. Мв 2010 0
1419 Програма виробничої переддипломної практики для студентів магістеріуму денної та заочної форми навчання зі спеціальності 8.050106 “Облік і аудит”, спеціалізації 8.05010601 „Облік та аудит в підприємництві” Н.Л.Правдюк, Л.В.Гуцаленко, В.В.Новодворська, О.Ф.Томчук, Л.Г.Михальчишина, Мв 2008 1
1403 Організація обліку. Методичні рекомендації по виконанню курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки і підприємництва зі спеціальності 8.050106 “Облік і аудит” Н.Л. Правдюк, , В.В. Новодворська В.В., О.О. Любар. Мв 2008 0
1364 Методичні вказівки та завдання на навчальну практику по курсу “Бухгалтерський облік” для студентів 2 курсу денної форми навчання факультету економіки та підприємництва спеціальності 6.030509 “Облік і аудит ” Гудзенко Н.М., Бурко К.В., Душкевич В.Г. Мв 2010 0
1358 Організація обліку. Методичні вказівки з виконання самостійної роботи для студентів магістратури факультету економіки і підприємництва, спеціальності 8.050106 „Облік і аудит” денної форми навчання Новодворська В.В., Присяжнюк С.В. Мв 2010 1
1357 Організація обліку. Методичні вказівки з виконання самостійної роботи для студентів магістратури факультету економіки і підприємництва, спеціальності 8.050106 „Облік і аудит” заочної форми навчання Новодворська В.В., Присяжнюк С.В. Мв 2010 0
1340 Методичні рекомендації для виконання практичних завдань з курсу “Бухгалтерський облік” для студентів 3 курсу денної форми навчання факультету економіки та підприємництва спеціальності 6.030502 “Економічна кібернетика” Правдюк Н.Л., Китайчук Т.Г. Мв 2010 0
1314 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки з виконання самостійної роботи для студентів факультету менеджменту спеціальності 6.030 601 „Менеджмент” заочної форми навчання Правдюк Н.Л., Любар О.О., Плахтій Т.Ф. Мв 2008 1
1311 Облік зовнішньоекономічної діяльності. Методичні вказівки з виконання самостійної роботи для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 7.050 106 «Облік і аудит» заочної форми навчання Гудзенко Н.М., Коваль Л.В. Мв 2010 0
1307 Фінансовий облік - 1. Методичні вказівки з виконання самостійної роботи для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 6.050106 «Облік і аудит» заочної форми навчання Правдюк Н.Л., Іщенко Я.П., Китайчук Т.Г., Плахтій Т.Ф., Настенко М.М. Мв 2010 0
1306 Фінансовий облік - 2. Методичні вказівки з виконання самостійної роботи для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 6.050106 “Облік і аудит” заочної форми навчання Правдюк Н.Л., Іщенко Я.П., Китайчук Т.Г., Плахтій Т.Ф., Настенко М.М. Мв 2010 1
1303 Методичні вказівки до виконання магістерської роботи за спеціальністю 8.050106 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр, напряму підготовки – економіка і підприємництво Правдюк Н.Л., Мулик Т.О., Гудзенко Н.М., Новодворська В.В., Томчук О.Ф. Мв 2009 2
1298 Методичні вказівки та завдання для проведення професійної практики слухачам ІПО та дорадництва факультету економіки та підприємництва спеціальності 7. 050100 “Облік і аудит” Правдюк Н.Л., Бурко К.В., Китайчук Т. Г., Душкевич В.Г. Мв 2007 0
1229 Методичні вказівки до виконання магістерської роботи за спеціальністю 8.050106 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр, напряму підготовки – економіка і підприємництво Правдюк Н.Л., Мулик Т.О., Гудзенко Н.М., Новодворська В.В., Томчук О.Ф. Мв 2009 0
1169 Бухгалтерський облік в галузях народного господарства для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 6. 030.509 - "Облік і аудит" денної та заочної форми навчання освітньо-професійної програми підготовки бакалавра Новодворська В.В., Душкевич В.Г., Китайчук Т.Г. Тп 2009 22
1149 Тестові завдання за темами модулів з курсу «Облік в банках» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.050.106 Янчук Г.В., Музичук М.М. Мв 2008 2
1147 Звітність підприємств Тимчасова навчальна програма для студентів факультету економіки і підприємництва із спеціальності 8.050 106 денної та заочної форми навчання Гудзенко Н.М. Тп 2008 0
1146 Облік зовнішньоекономічної діяльності. Тимчасова навчальна програма для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 7.050 106 «Облік і аудит» Гудзенко Н.М. Тп 2008 0
1144 Звітність підприємств. Тимчасова навчальна програма для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 7.050 106 «Облік і аудит» Гудзенко Н.М. Тп 2008 1
1129 Облік зовнішньоекономічної діяльності. Методичні вказівки для самостійного роботи та модульно–рейтингового оцінювання знань студентів ФЕП Гудзенко Н.М., Коваль Л.В. Мв 2008 0
1111 Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 6.050100 “Облік і аудит” Правдюк Н.Л., Бурко К.В., Остапчук О.В. Мв 2008 0
1104 Організація обліку. Тимчасова навчальна програма для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 7.050 106 «Облік і аудит» Правдюк Н.Л., Любар О.О., Коваль Л.В. Тп 2008 0
1101 Бухгалтерський облік в галузях народного господарства , Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для студентів факультету економіки і підприємництва спеціальності 6.050100 "Облік і аудит" форма навчання: (денна, заочна) Новодворська В.В., Душкевич В.Г., Китайчук Т.Г. Мв 2008 16
1094 Організація обліку. Тимчасова навчальна програма для студентів магістратури факультету економіки та підприємництва спеціальності 8.050106 «Облік і аудит» Правдюк Н.Л., Новодворська В.В. Тп 2008 0
471 Методичні вказівки до виконання практичних завдань по дисципліни “Звітність підприємств”. Правдюк Н.Л., Гудзенко Н.М., Остапчук О.В. Мв 2006 0
470 Програма навчальної практики по дисципліни „Звітність підприємств”. Правдюк Н.Л., Гудзенко Н.М., Остапчук О.В. Нп 2006 0
469 Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік”. Радченко О.Д., Китайчук Т.Г., Гудзенко Н.М. Мв 2006 0
468 Методичні вказівіки для практичних занять з дисципліни „Організація обліку”. Правдюк Н.Л., Любар О.О., Коваль Л.В. Мв 2006 0
467 Методичні рекомендації по проведенню навчальної практики з дисципліни „Організація обліку”. Правдюк Н.Л., Любар О.О., Коваль Л.В. Мв 2006 0
466 Програма навчальної практики з предмету “Організація обліку”. ПравдюкН.Л., ЛюбарО.О., КовальЛ.В. Нп 2006 0
464 Методичні вказівки та завдання на навчальну практику по курсу “Бухгалтерський облік ”. Правдюк Н.Л., Душкевич В.Г. Мв 2006 0
463 Програма виробничої практики з дисциплін “ Фінансовий облік”, “Управлінський облік”, “Економічний аналіз”. Правдюк Н.Л., Бурко К.В., Іщенко Я. П., Китайчук Т. Г., Плахтій Т. Ф. Нп 2006 0
462 Програма навчальної практики з фінансового обліку. Правдюк Н.Л., Бурко К.В., Іщенко Я. П., Китайчук Т. Г.., Плахтій Т. Ф. Нп 2006 1
461 Програма навчальної практики з управлінського обліку. Правдюк Н.Л., Бурко К.В., Китайчук Т. Г. Нп 2006 1
460 Методичні вказівки доя виконання наскрізної задачі навчальної практики “Бухгалтерський облік”. Правдюк Н.Л., Любар О.О., Гудзенко Н. М., Плахтій Т.Ф Мв 2006 0
459 Програма навчальної практики з дисципліни “Бухгалтерський облік” Правдюк Н.Л., Любар О.О., Бурко К.В., Гудзенко Н. М., Плахтій Т.Ф Нп 2006 0
319 Методичні вказівки з дисципліни “Фінансовий облік”. Дудка К.П., Іщенко Я.П., Бурко К.В., Китайчук Т.Г., Плахтій Т.Ф. Мв 2006 0
289 Методичні рекомендації з виконання курсових робіт по курсу "Облік в банках". Правдюк Н.Л., Янчук Г.В. Мв 2006 2
288 Методичні рекомендації з підготовки дипломної роботи магістра. Правдюк Н.Л., Томчук О.Ф., Мулик Т.О. Мв 2006 0
287 Тимчасова навчальна програма з „Управлінський облік”. Правдюк Н.Л., Бурко К.В.,Іщенко Я.П., Остапчук О.В. Тп 2006 0
286 Тестові завдання з дисципліни „Управлінський облік”. Правдюк Н.Л., Бурко К.В., Іщенко Я.П., Остапчук О.В. Мв 2006 10


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska