�������������� ������������������������������ ������������

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД РІК РЕЙТ
33738 Strategy of investment attraction for the development of rural areas for the economic restoration of the agricultural sector Vdovenko L., Ruda O., Koval O., Horlachuk M., Herasymchuk V. СSc 2023 31
33414 Проблеми та перспективи розвитку обліку в комп’ютерному середовищі Черкаський Костянтин Валерійович Дрп 2023 6
33386 Інвентаризація як метод обліку і контролю діяльності підприємства Савчук Альона Григорівна Дрп 2023 3
33347 Соціальне страхування. Методичні вказівки для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) освітнього рівня. Ві Коваль Л. В., Марценюк О. В. Мв 2023 2
33345 Ринок цінних паперів. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінансів, банківської справи та страхування» п Коваль О.В., Коваль Л.В. Нп 2023 6
33344 Ринок цінних паперів. Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних завдань здобувачами вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банкі Коваль О.В., Коваль Л.В. Мв 2023 1
33325 Система обліку та аналізу витрат виробництва на підприємстві Климчук Тетяна Олександрівна Дрп 2023 5
33281 Облік та контроль поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи і послуги Горохолінська Оксана Геннадіївна Дрп 2023 4
33270 Організація й методика оцінки в системі бухгалтерського обліку Щербініна Світлана Олександрівна Дрп 2023 4
33269 Облік і контроль оренди землі в сільськогосподарських підприємствах Мазурков Владислав Вікторович Дрп 2023 5
33258 Організаційно-методичні аспекти обліку та контролю основних засобів Герасимчук Марія Михайлівна Дрп 2023 2
33257 Бухгалтерський облік та контроль нематеріальних активів Яхно Альона Олександрівна Дрп 2023 4
33256 Облік та контроль ефективності використання виробничих запасів підприємства Чернега Людмила Володимирівна Дрп 2023 5
33255 Облік та аналіз операційної діяльності сільськогосподарських підприємств Куцак Надія Сергіївна Дрп 2023 2
33251 Облік і контроль операцій з грошовими коштами Провізіон Вікторія Олександрівна Дрп 2023 6
33250 Облікова політика в системі управління підприємством та її правове забезпечення Гончарук Марина Олександрівна Дрп 2023 5
33249 Облік і контроль доходів та результатів діяльності сільськогосподарських підприємств Матеуш Юлія Олександрівна Дрп 2023 10
33248 Бухгалтерська звітність в системі інформаційного забезпечення управління діяльності підприємства Рибак Дмитро Юрійович Дрп 2023 9
33134 Облікове забезпечення управління поточною дебіторською заборгованістю за товари, роботи, послуги Мельник Назар Олегович Дрп 2023 5
33133 Управлінська звітність підприємства : стан та перспективи розвитку Шеремета Сергій Володимирович Дрп 2023 6
33132 Облікове забезпечення управління маркетинговими витратами на підприємстві Рибаченко Максим Васильович Дрп 2023 2
33131 Інвентаризація як метод обліку і контролю діяльності підприємства Скульська Аліна Олександрівна Дрп 2023 4
33130 Калькуляція як метод бухгалтерського обліку Ожаровська Дарина Павлівна Дрп 2023 5
32927 Бюджетування і контролінг в управлінні підприємством Колодій Валентина Анатоліївна Дрп 2023 13
32921 Облікове забезпечення управління підприємств. Методичні вказівки для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» пер Правдюк Н.Л., Коваль Л.В., Коваль О.В. Мв 2023 58
32919 Облік екологічної діяльності. Методичні вказівки для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) освітн Правдюк Н.Л., Лепетан І.М. Мв 2023 3
32918 Облік екологічної діяльності. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) осві Правдюк Н.Л., Лепетан І.М. Мв 2023 5
32916 Облікове забезпечення управління підприємств. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) освітнього рівня Коваль Л.В. Нп 2023 5
32907 Методика і організація обліку і контролю розрахунків із покупцями і замовниками Задорожнюк Олена Анатоліївна Дрп 2023 13
32902 Управлінський облік і внутрішній аудит в системі управління підприємством Деркач Олег Валерійович Дрп 2023 12
32890 Analytical aspect of the investment support of agriculture in Ukraine Pravdiuk N. Суз 2023 43
32808 Essence, types of insurance and its development in agriculture Koval L. Мвз 2023 58
32685 Облікове забезпечення управління інноваційною діяльністю підприємств Лепетан І.М. Сун 2022 64
32637 Organization of accounting of assets, liabilities and results of the enterprise activities Pravdiuk N., Koval L., Koval O., Lepetan I. Мвз 2023 97
32570 Витрати на збут: стан та шляхи удосконалення обліку у галузі садівництва Правдюк Н.Л. Дк 2022 59
32569 Витрати на збут: стан та шляхи удосконалення обліку у галузі садівництва Правдюк Н.Л. Тд 2022 126
32314 Імплементація інноваційних технологій в систему бухгалтерського обліку: світовий досвід та перспективи України Правдюк Н.Л., Обнявко М.В., Василина А.В. Сун 2022 176
32272 Облікове забезпечення управління інноваційною діяльністю підприємства. Коваль Л.В. Дк 2019 90
32271 Історичний розвиток обліку як науки Коваль Л.В. Дк 2018 96
32270 Облік короткострокових зобов’язань Коваль Л.В. Дк 2018 72
32260 Поняття та значення облікової політики підприємства Коваль Л.В. Дк 2019 105
32259 Становлення та розвиток балансу підприємства Коваль Л.В. Дк 2018 74
32247 Місце професійної підготовки кадрів у забезпеченні перспективи навчання та зростання збалансованої системи показників Лепетан І.М. Дк 2022 319
32246 Ринок праці в умовах війни: стан та напрями стабілізації Коваль О.В. Дк 2022 127
32245 Особливості обліку інноваційної діяльності Коваль Л.В. Дк 2022 99
32244 Сучасний стан та проблеми автоматизації бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах Коваль О.В. Дк 2019 87
32240 Облікове забезпечення управління витратами на персонал підприємства Гуменчук Ірина Олександрівна Дрп 2022 6
32239 Дослідження організаційно-правових та обліково-звітних аспектів функціонування суб’єктів малого підприємства НІЖНИК Тетяна Вікторівна Дрп 2022 221
32238 Облікове забезпечення управління виробничими запасами підприємства МОМОТЮК Альона Анатоліївна Дрп 2022 6
32220 Методика побудови окремого обліку генетично модифікованих біологічних активів Коваль О.В. Дк 2018 89
32219 Діджиталізація як вектор сучасного розвитку бізнес процесів Коваль О.В. Дк 2022 115
32208 Інформаційне забезпечення управління у галузі садівництва Правдюк Н.Л., Кожухар В.В. Сун 2022 92
32101 Облікове забезпечення управління кредиторською заборгованістю підприємств Гаєвська Анастасія Володимирівна Дрп 2022 141
32095 Обліково-аналітичне забезпечення прийняття соціальних рішень на підприємствах Матвієнко Марина Володимирівна Дрп 2022 3
32035 Управлінський облік як система інформаційного забезпечення управлінських рішень Макогонюк А.О. Дрп 2022 3
32020 Організація та методика обліку і аналізу в управлінні грошовими потоками підприємства Обнявко Марія Володимирівна Дрп 2022 13
31937 Біржовий ринок. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факу-льтету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціально-сті 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня /Вдовенко Вдовенко Л.О., Коваль О.В. Нп 2022 3
31897 Облікове забезпечення управління витратами загальновиробничого призначення Ільченко Анна Сергіївна Дрп 2022 8
31887 Облікове забезпечення управління збутовими витратами підприємства Сироватко Олександр Валерійович Дрп 2022 9
31876 Соціальне страхування. Програма вибіркової навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхуванн Коваль Л.В., Марценюк О.В. Нп 2022 3
31875 Бухгалтерський облік та фінансова звітність. Методичні вказівки для проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого Коваль Л.В. Мв 2022 0
31874 Облік екологічної діяльності. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня Лепетан І.М. Нп 2022 4
31863 Біржовий ринок. Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних завдань здобувачами вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другого ( Вдовенко Л.О., Коваль О.В. Мв 2022 4
31861 Обліковий процес аграрного підприємства в умовах автоматизації. Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних завдань здобувачами вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облі Коваль О.В. Мв 2022 8
31852 Облікове забезпечення управління адміністративними витратами підприємства Никитюк Дарія Олександрівна Дрп 2022 11
31851 Облікове забезпечення управління процесом постачання Комста Яна Олегівна Дрп 2022 5
31786 Небезпека, загроза, ризик: сутність та взаємозв’язок із системою екологічної безпеки підприємства Лепетан І.М. Сун 2022 52
31785 Scope of application of management accounting tools for the needs of management of the beekeeping industry Burko K. Мвз 2022 76
31414 Застосування блокчейн-технології в бухгалтерському обліку екологічної діяльності підприємств Лепетан І.М. Дк 2022 41
31336 Methods of training of accounting specialists in the conditions of distance education Burko K. Мвз 2022 36
31319 Організація діловодства в управлінській діяльності підприємства Лепетан І.М. Сун 2022 45
31165 Організація бізнесу та діловодства. Методичні вказівки та завдання для навчальної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОПП Правдюк Н.Л., Лепетан І.М., Бурко К.В. Мв 2022 29
31164 Організація бізнесу та діловодства. Програма навчальної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОПП «Облік і оподаткування» денної форм Лепетан І.М., Бурко К.В. Нп 2022 21
31152 Electronic settlements in the enterprise and their accounting and information support. Krupka Y., Nazarova I., Pravdiuk N., Myskiv L., Yevdokymova N. СWeof 2022 70
31119 Напрями удосконалення управлінського обліку в бджільництві. Коваль О.В., Бурко К.В. Сун 2022 44
31100 Облікове забезпечення управління грошовими коштами підприємств Мазур Олександр Русланович Дрп 2022 14
31099 Організація і методика управлінського обліку витрат і доходів Халамендик Олександр Романович Дрп 2022 5
31078 Advantages and risks of accounting outsourcing. Burko K. Суз 2022 36
30871 Організація бізнесу та діловодства. Методичні вказівки для виконання практичних завдань і самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і опо Лепетан І.М., Бурко К.В. Мв 2022 76
30681 Технологія блокчейн у бухгалтерському обліку: переваги та недоліки застосування Правдюк Н.Л.,Обнявко М.В. Сун 2021 66
30668 Information support for monitoring the state of the grain industry of Ukraine in the conditions of euro integration Pravdiuk N., Burko K. Сун 2021 52
30664 Значення облікової складової процесу ціноутворення на підприємстві Коваль Л.В., Лепетан І.М. Сун 2021 46
30639 Роль бухгалтерського обліку у забезпеченні екологічної безпеки бізнесу Лепетан І.М. Сун 2021 60
30628 Облік та оподаткування земельних ділянок сільськогосподарського призначення Подолянчук О.А., Лепетан І.М. Сун 2022 45
30625 Впровадження блокчейну в облікову систему : кроки назустріч. Правдюк Н.Л., Обнявко М.В. Сун 2022 44
30568 Професійна етика та особисті якості бухгалтерів: вимоги сьогодення. Бурко К.В. Дк 2021 37
30517 Професійна етика та особисті якості бухгалтерів: вимоги сьогодення Бурко К.В. Тд 2021 44
30239 Облікове забезпечення оплати праці на підприємстві Ничипорук Яна Валеріївна Дрп 2021 20
30211 Облікове забезпечення управління основними засобами підприємства Лоянич Жанна Миколаївна Дрп 2021 11
30175 «Автоматизація економічних процесів підприємств». Методичні вказівки для проведення практичної та самостійної роботи, здобувачами вищої освіти факультету економіки та підприємництва, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Еко Коваль О.В. Мв 2021 3
30174 Облік зовнішньоекономічної діяльності. Методичні вказівки для проведення практичних занять для аспірантів (здобувачів) третього (освітньо-наукового) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і опода Коваль Л.В. Мв 2021 3
30155 Організація праці облікового персоналу в бізнес середовищі. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт та самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спец Правдюк. Н.Л., Бурко К.В. Мв 2021 13
30154 «Автоматизація економічних процесів підприємств». Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету економіки та підприємництва, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка» першого (бакалаврського) о Коваль О.В. Нп 2021 3
30148 Облік об'єктів права інтелектуальної власності підприємств Килівник К.М. Дрп 2021 4
30141 Організація процесу формування облікової інформації для прийняття управлінських рішень: теорія, методологія: Монографія. Правдюк Н.Л., Коваль Л.В., Коваль О.В. Мвв 2021 1221
30124 Облікове забезпечення управління витратами підприємств Черниш В.О. Дрп 2021 11
30123 Діяльність суб’єктів малого підприємництва: теорія, методика та практика обліку Снігур Тетяна Олександрівна Дрп 2021 8
30077 Облікова політика щодо гудвілу підпримства. Коваль Л.В. Тд 2021 155
29999 Облікова політика щодо гудвілу підприємства. Коваль Л.В. Дк 2021 165
29974 Облікове забезпечення управління запасами підприємства Кравчук Наталія Василівна Дрп 2021 25
29973 Обліково-аналітичне забезпечення управління доходами та витратами підприємства Мазур Аліна Миколаївна Дрп 2021 18
29868 Облік і контроль виробництва сільськогосподарської продукції на підприємстві Перепелиця Вікторія Вікторівна Дрп 2021 20
29854 Облік і контроль збутової діяльності підприємства Костик Яна Леонідівна Дрп 2021 4
29771 Обліково-аналітичне забезпечення управління виробничими витратами аграрних підприємств Шмигун Наталія Віталіївна Дрп 2021 14
29770 Обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємств Колодій Юлія Петрівна Дрп 2021 22
29769 Обліково-аналітичне забезпечення управління дебіторською заборгованістю підприємства Пастухова Андріана Володимирівна Дрп 2021 17
29333 Облікове забезпечення управління витратами на виробництво та реалізацію продукції садівництва. Правдюк Н.Л. Сун 2021 138
29287 Організація бізнесу та діловодства. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Лепетан І.М. Нп 2021 55
29253 Облік зовнішньоекономічної діяльності. Програма навчальної дисципліни для аспірантів (здобувачів) третього (освітньо-наукового) рівня освіти, галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Л.В. Кова Коваль Л.В. Нп 2021 0
29247 Облік і аудит. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня освіти Коваль О.В., Коваль Л.В. Нп 2021 4
29237 Організація праці облікового персоналу в бізнес середовищі. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Правдюк Н.Л., Бурко К.В. Нп 2021 8
29236 Бухгалтерський облік та фінансова звітність. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Коваль Л.В. Нп 2021 12
29235 Стратегічний управлінський облік в АПК. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни для виконання практичних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціаль Лепетан І.М. Мв 2021 14
29234 Стратегічний управлінський облік в АПК. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2021. 23 Лепетан І.М. Нп 2021 7
29177 Екологічна безпека як запорука ефективної екологічної та облікової політики в управлінні аграрним бізнесом. Лепетан І.М. Мвз 2021 272
29118 Інформаційне забезпечення стратегічного розвитку аграрних підприємств Правдюк Н. Л. Сун 2021 226
28594 Quality of Financial Reporting of the Enterprise: Evaluation Methodology Pravdiuk N., Bondarenko V., Pokynchereda V., Timchenko O. СScof 2021 316
28592 Growth of the mission of biological assets Koval O. Суз 2021 274
28573 Environmental disclosures in the management report: transparency, responsibility and communicationh Syrotenko N., Pravdiuk N., Slobodyanik Y., Holovatska S., Skrypko T. СWeof 2021 295
28568 Development of the function of accounting in modern management conditions. // Розвиток функції бухгалтерського обліку в сучасних умовах управління Burko K. V. Суз 2021 271
28547 Scientific approaches to the essence of environmental safety Lepetan I. Суз 2021 198
28482 Organization of contractual work in the conditions of fea of the enterprise Koval L. V. Суз 2021 313
28430 Бухгалтерський аутсорсинг як перспективний засіб забезпечення ефективного бізнесу Бурко К. В. Дк 2021 190
28429 Бухгалтерський аутсорсинг як перспективний засіб забезпечення ефективного бізнесу Бурко К. В. Тд 2021 494
28428 Управлінський облік в системі забезпечення якості виробництва продукції бджільництва Бурко К. В. Тд 2021 162
28288 Ієрархічні рівні екологічної безпеки та їх взаємозв'язок Лепетан І. М. Тд 2021 440
28179 Екологічна безпека як об'єкт обліково-інформаційного забезпечення стратегічного розвитку бізнесу Лепетан І. М. Тд 2021 360
28079 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Здирко Н.Г., Коваль Л.В. Пвф 2021 1
28061 Development of bioenergy as a priority direction of grain market activation in Ukraine. Pravdiuk, N., Kazmir, V. Суз 2021 300
28039 Аналітичне забезпечення управління процесом реалізації продукції галузі садівництва Правдюк Н. Л., Кожухар В. В. Сун 2021 312
27807 Формування системи обліку окремих видів діяльності на рівні підприємства. Коваль Л. В. Сун 2020 324
27385 Облік і контроль готової продукції та товарів : теорія, методика, практика Лучко Костянтин Сергійович Дрп 2020 14
27281 Процес ремонту основних засобів та його облікове забезпечення Березовська Анна Анатоліївна Дрп 2020 8
27250 Облікове забезпечення тактики управління витратами Правдюк Н. Л. Сун 2020 324
27249 Облікове забезпечення формування екологічних витрат Правдюк Н. Л. Сун 2020 265
27215 Облікове забезпечення управління запасами підприємства Вощінова Діана Олексіївна Дрп 2020 21
27201 Обліковий процес аграрного підприємства в умовах автоматизації. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магі-стерського) рівня освіти / Коваль О.В. – Коваль О.В. Нп 2020 25
27159 Облікове забезпечення управління кредиторською заборгованістю підприємства Рижук Юлія Олександрівна Дрп 2020 13
26962 Облікове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства Коваль Л. В. Тд 2020 273
26919 Бухгалтерський облік. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Лепетан І.М., Коваль Л.В. Мв 2020 19
26918 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Лепетан І.М. Нп 2020 4
26853 Облік і звітність в системі економічної безпеки сільськогосподарського підприємства Задерайко Каріна Володимирівна Дрп 2020 8
26795 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 041 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм», /О.В. Коваль - Вінниця: ВНАУ. 2020. 27 с. Коваль О.В. Нп 2020 5
26791 Методологія та організація наукових досліджень. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та Коваль Л.В., Машевська А.А. Мв 2020 37
26778 Концептуальні основи облікового відображення зовнішньоекономічної діяльності через призму облікової політики підприємства Коваль Л. В. Дк 2020 308
26777 Облікова політика щодо витрат майбутніх періодів Коваль Л. В. Тд 2020 200
26776 Нормативно-правове забезпечення облікової політики підприємства Коваль Л. В. Сун 2020 181
26716 Формування управлінської звітності в системі обліку сільськогосподарських підприємств Стельмащук Т.М. Дрп 2020 9
26694 Облікове забезпечення управління витратами на адміністративний персонал підприємства Корчун Дмитро Васильович Дрп 2020 13
26693 Обліково-аналітичне забезпечення управління кредиторською заборгованістю підприємств Дунаєвська Олена Максимівна Дрп 2020 10
26691 Теоретичні і методичні аспекти фінансового обліку оборотних активів підприємств Куцак Юлія Олександрівна Дрп 2020 12
26605 Облікове забезпечення управління підприємств. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і Коваль Л.В. Мв 2020 40
26596 Облікова політика підприємств:Методичні рекомендації для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Коваль Л.В., Бурко К.В. Мв 2020 297
26589 Бухгалтерський облік. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт та самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» та 2 Коваль О.В., Коваль Л.В., Бурко К.В. Мв 2020 68
26575 Глобальні принципи управлінського обліку та їх застосування на підприємствах Лепетан І. М. Сун 2020 407
26442 Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансового менеджменту підприємства Коваль Олена вікторівна Дрп 2020 13
26277 Обліково-аналітичне забезпечення управління ризиками аграрного бізнесу Стаховський Тарас Васильович Дрп 2020 8
26210 Фінансова політика підприємства : теорія та практика облікового забезпечення управління Зозуляк Світлана Ігорівна Дрп 2020 11
26209 Фінансові результати діяльності підприємства : організація обліково-аналітичного забезпечення управління Ципцюра Інна Олександрівна Дрп 2020 20
26139 Організація бухгалтерського обліку: Методичні вказівки до виконання практичних завдань для студентів другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». 2-ге вид., перероб. і Правдюк Н.Л., Бурко К.В. Мв 2020 2067
26138 Бухгалтерський облік. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт та самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка». 2-ге вид Коваль Л.В., Бурко К.В. Мв 2020 95
26137 Бухгалтерський облік. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт та самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська спр Коваль Л.В., Бурко К.В. Мв 2020 241
26136 Облікове забезпечення управління витратами: методичні вказівки до виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Лепетан І.М., Бурко К.В. Мв 2020 106
26135 Облікове забезпечення управління витратами: методичні вказівки до виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Лепетан І.М., Бурко К.В. Мв 2020 2
26134 Організація бухгалтерського обліку. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Правдюк Н.Л., Бурко К.В. Нп 2020 36
25817 Облікове забезпечення управління витратами. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Лепетан І.М. Нп 2020 16
25772 Бухгалтерський облік: методичні вказівки до виконання практичних завдань студентами першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Правдюк Н.Л., Бурко К.В. Мв 2020 318
25768 Управлінський облік: методичні вказівки для виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Лепетан І.М., Коваль О.В., Бурко К.В. Мв 2020 213
25767 Управлінський облік: робочий зошит для виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Лепетан І.М., Коваль О.В., Бурко К.В. Мв 2020 126
25719 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність» та 072 «Фінанси, банк Коваль Л.В. Нп 2020 51
25718 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведі- нкові науки» спеціальності 051 «Економіка» / Л.В. Коваль – Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2020. – 41с. Коваль Л.В. Нп 2020 22
25717 Методологія та організація наукових досліджень. Програма навчальної дисципліни для студентів другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Л.В. Коваль – Вінниц Коваль Л.В. Нп 2020 13
25716 Облікова політика підприємств. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Л.В. Коваль – Вінниця: ВНАУ, 2020. - Коваль Л.В. Нп 2020 48
25492 Взаємодія тактичного менеджменту з обліковою системою підприємства Бурко К. В. Суз 2020 395
25408 Тактичний та стратегічний менеджмент підприємств: обліковий аспект Правдюк Н. Л., Лепетан І. М., Бурко К. В. Мвв 2020 1734
25374 Збалансована система показників у системі стратегічного управлінського обліку Лепетан І. М. Дк 2020 244
25369 Обліково-аналітичний аспект забезпечення управління конкурентоспроможністю підприємств Правдюк Н. Л. Тд 2020 270
25339 Роль обліково-аналітичного забезпечення державної аграрної політики в умовах фінансових криз Правдюк Н. Л. Сун 2020 390
25169 Удосконалення організації обліку розрахунків із заробітної плати на сільськогосподарських підприємствах Машевська А. А. Тд 2019 349
25163 Wage payments in the world = Виплати заробітної плати у світі Mashevska A. Суз 2020 221
25162 Analysis and characteristics of the average wages = Аналіз та характеристика середньої заробітної плати Mashevska A. Суз 2020 289
25157 Діджиталізація облікових процесів в аграрному виробництві Бурко К. В. Тд 2020 442
25138 Управління економічною безпекою підприємства Ярославський А. О., Правдюк Н. Л. Суз 2020 239
25032 Комп’ютерна бухгалтерія: обліково-аналітичне забезпечення діяльності підприємств. Програма навчальної практики для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «бакалавр» денної фор Коваль О.В., Подолянчук О.А. Нп 2020 629
25017 Облік заробітної плати – організація обліку розрахунків та аналізу Машевська А. А. Тд 2020 293
24989 Модель збалансованого формування заробітної плати Машевська А. А. Суз 2020 426
24982 Облік і оподаткування. Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 Облік і оподаткування галузі знань 07 Управління та адміністрування Правдюк Н.Л., Метелиця В.М., Здирко Н.Г., Мулик Т.О., Подолянчук О.А., Лепетан І.М. Нп 2020 14
24981 Удосконалення обліково-інформаційного забезпечення управління кредиторською заборгованістю підприємства Любар О. О. Сун 2020 228
24978 Investment providing sustainable development of rural areas in Ukraine = Інвестиції, що забезпечують сталий розвиток сільської місцевості в Україні Savitska S., Zaika S., Svystun L., Koval L., Haibura Y. СWeof 2020 302
24866 Система облікового забезпечення управління підприємств. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для аспірантів (здобувачів) третього (освітньо-наукового) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і Правдюк Н.Л., Коваль Л.В. Мв 2020 22
24864 Особливості обліку і калькулювання за змінними витратами Лепетан І. М. Тд 2020 373
24745 Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку власного капіталу Любар О. О. Сун 2020 625
24655 Облікова політика підприємств Правдюк Н. Л., Коваль Л. В., Коваль О. В. Нп 2020 8286
24575 Облікова політика як один з інструментів оптимізації управлінського обліку на підприємстві Лепетан І. М., Грішина І. О. Сун 2019 784
24574 Визнання нематеріальних активів у обліковій політиці підприємства Лепетан І. М., Лаврова М. Р. Сун 2019 330
24487 Аналітичне забезпечення антикризового управління агроформувань Правдюк Н. Л. Сун 2020 310
24468 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 24 «Сфера обслугову-вання» спеціальності 242 «Туризм» / Любар О.О. – Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2020. – 35 с. О.О. Любар Нп 2020 4
24465 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» / Любар О.О. – Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2020. – 33 с. Любар О.О. Нп 2020 2
24416 Бухгалтерський облік в управлінні підприємством. Методичні вказівки до виконання практичних завдань студентами другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оп Коваль Л.В., Бурко К.В. Мв 2020 4
24371 Програма гармонізації організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформувань Правдюк Н. Л., Шинькович А. В. Сун 2020 374
24365 Ідентифікація фінансово-економічного стану кризових процесів агроформувань. Правдюк Н. Л., Шинькович А. В. Сун 2019 313
24342 Облікове забезпечення управління розрахунками з контрагентами за товарними операціями Любар О. О. Сун 2020 385
23889 Формування облікової політики підприємства Коваль Л. В. Дк 2019 301
23863 Організація та методика обліку орендних операцій у сільськогосподарських підприємствах Любар О. О., Іщенко Я. П. Сун 2018 2201
23862 Облікове забезпечення відтворення основних засобів та їх складової - земель сільськогосподарського призначення Любар О. О. Дк 2019 228
23858 Поняття та застосування інтегрованої звітності Коваль Л. В. Тд 2019 217
23852 Організація бухгалтерського обліку в умовах дії факторів впливу на економічну безпеку сільськогосподарських підприємств Бурко К. В. Дк 2019 290
23851 Організація бухгалтерського обліку в умовах розвитку ринку бухгалтерських послуг в Україні Бурко К. В. Дк 2019 328
23841 Поняття та застосування інтегрованої звітності Коваль Л. В. Дк 2019 320
23840 Поняття та класифікація біологічних активів Коваль Л. В. Тд 2019 216
23837 Поняття інвестиційної нерухомості Коваль Л. В. Дк 2019 272
23836 Страхування кредитів в діяльності сільськогосподарських підприємств Коваль Л. В. Дк 2019 308
23835 Імплементація міжнародної практики в облікову систему України Коваль Л. В. Дк 2019 289
23834 Бухгалтерський облік витрат в управлінні підприємством Коваль Л. В. Дк 2019 281
23833 Поняття та класифікація біологічних активів Коваль Л. В. Дк 2019 405
23819 Проблеми облікового забезпечення управління запасами на підприємстві Коваль О. В. Тд 2019 458
23595 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Здирко Н.Г., Коваль Л.В. Пвф 2020 0
23506 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки для виконання курсових робіт студентами першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Правдюк Н.Л., Коваль Л.В., Бурко К.В. Мв 2020 83
23505 Система облікового забезпечення управління підприємств. Методичні вказівки для проведення практичних занять для аспірантів (здобувачів) третього (освітньо-наукового) рівня освіти, галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і Правдюк Н.Л., Коваль Л.В. Мв 2020 28
23504 Система облікового забезпечення управління підприємств. Програма навчальної дисципліни для аспірантів (здобувачів) третього (освітньо-наукового) рівня освіти, галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Правдюк Н.Л., Коваль Л.В. Нп 2020 11
23482 Формування організаційно-економічного механізму управління економічною безпекою зернопереробних підприємств Правдюк Н. Л., Ярославський А. О. Сун 2019 560
23457 Бухгалтерський аутсорсинг як метод сучасного ведення бухгалтерії Бурко К. В. Сун 2019 899
23443 Organizational and methodical fundamentals of an enterprise environmental costs accounting Lepetan I. Сун 2019 270
23419 Облікове забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств Любар О. О. Сун 2019 394
23418 Зміст фінансової політики підприємства та обліково-аналітичне забезпечення її управління Правдюк Н. Л. Пк 2019 277
23393 Напрямки розвитку системи калькулювання собівартості продукції Бурко К. В. Тд 2019 312
23363 Програма ІІ Всеукраїн. наук.-практ. конф. "Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління", (м.Вінниця, 14-15 листоп. 2019 р.) Машевська А. А. Пк 2019 333
23323 Human capital of an enterprise: theory and assessment methodology Pravdiuk N., Pokynchereda V., Pravdiuk M. Суз 2019 237
23315 Mechanism of economic processes self-organization at the enterprise = Механізм самоорганізації економічних процесів на підприємстві Pravdiuk N., Usykova O., Skrypnyk M. СWeof 2019 973
23296 Організація обліку та аналізу виплат працівникам на підприємстві у галузі тваринництва Машевська А. А. Сун 2019 1294
23291 Формування фінансових потоків страхової компанії : Formation of insurance company financial flows Машевська А. А. Суз 2019 402
23290 Теоретичні основи обліку розрахунків з оплати праці та їх відображення в обліку Машевська А. А. С 2019 475
23289 Законодавче регулювання обліку розрахунків із заробітної плати Машевська А. А. Тд 2019 297
23288 Напрями вдосконалення організації обліку оплати праці на підприємстві Машевська А. А. С 2019 272
23287 Особливості нарахування єдиного соціального внеску Машевська А. А. С 2019 385
23260 Особливості формування джерел оновлення основних засобів підприємства та їх облікове забезпечення Любар О. О. Сун 2019 277
23238 Автоматизація бухгалтерського обліку на сільськогосподарському підприємстві в сучасних умовах Коваль О. В. Сун 2019 830
23223 Правове регулювання обліку оплати праці на підприємствах сільського господарства Машевська А. А. Сун 2017 1617
23215 Теоретичне підґрунтя організації оплати праці суб’єктів господарювання Машевська А. А. Сун 2019 941
23208 Бухгалтерський облік в системі засобів нейтралізації загрози економічної безпеки підприємства Бурко К. В. Тд 2019 450
23147 Вітчизняний та зарубіжний досвід нормативно-правового забезпечення обліку операцій на позабалансових рахунках Любар О. О. Сун 2019 398
23146 Облікове забезпечення управління фінансовими активами підприємства Любар О. О. Сун 2019 410
23122 Організація управлінського обліку за центами витрат у сільськогосподарських підприємствах Лепетан І. М. Сун 2019 458
23121 Роль мотивації праці в роботі облікових працівників Бурко К. В. Тд 2019 302
23118 Непрямі витрати в системі калькулювання собівартості продукції сільськогосподарських підприємств Бурко К. В. Тд 2019 368
23117 Напрямки розвитку системи калькулювання собівартості продукції Бурко К. В. Тд 2019 289
23113 Управлінський облік продукції буряківництва в умовах розвитку інноваційного виробництва Бурко К. В. Сун 2019 456
23112 Методи обліку витрат в обліковій політиці сільськогосподарських підприємств Бурко К. В. Сун 2019 566
23111 Information Aspects of Formation of the Social Insurance System for the Farmers of Ukraine Pravdiuk N., Timchenko O. Суз 2019 402
23104 Облік інноваційної діяльності Коваль Л. В. Сун 2019 439
23103 Рахунки бухгалтерського обліку: минуле та сьогодення Коваль Л. В. Сун 2019 476
23102 Актуальні проблеми сьогодення щодо організації облікової політики у закладах вищої освіти та шляхи їх подолання Коваль Л. В., Левчук М. С. Сун 2019 255
23068 Автоматизована система управління в сільському господарстві. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та ад-міністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магіс-терського) рівня освіти / Коваль О.В. – В Коваль О.В. Нп 2019 7
23009 Облікова політика щодо витрат на оплату праці Бурко К. В., Буткалюк А. М. Сун 2019 397
22990 Організація обліку та контролю матеріальних витрат сільськогосподарських підприємстві Бурко К. В. Сун 2019 264
22925 Методологічні підходи до обліку орендних операцій Лепетан І. М., Рязанцева Ю. І. Сун 2019 438
22919 Обліково-аналітичний супровід стратегії сталого розвитку підприємництва Правдюк Н. Л. Сун 2019 567
22860 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність» Любар О.О., Машевська А.А. Мв 2019 14
22857 Облікове забезпечення управління підприємств. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Коваль Л.В. Нп 2019 31
22854 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність» О.О. Любар Нп 2019 2
22798 Організація бухгалтерського обліку в умовах дії факторів впливу на економічну безпеку сільськогосподарських підприємств Бурко К. В. Тд 2019 322
22615 Біологічні активи у звітності: проблемні аспекти Коваль О. В. Сун 2019 571
22591 Облікове забезпечення управління дебіторською заборгованістю підприємства Андрійченко Олександр Сергійович Дрп 2019 12
22497 Облікове забезпечення управління необоротними активами підприємства Ваколюк Руслан Анатолійович Дрп 2019 17
22432 Організація обліку орендних операцій Рязанцева Ю.І. Дрп 2019 10
22376 Організація обліку оборотного капіталу сільськогосподарського виробництва Харчук Руслан Олегович Дрп 2019 8
22357 Облікове забезпечення управління розрахунками з контрагенатами за товарними операціями Сидоренко Ірина Миколаївна Дрп 2019 9
22326 Облікове забезпечення управління виробництвом продукції зернових культур Попадинець Наталія Петрівна Дрп 2019 11
22315 Управління грошовими потоками: обліково-аналітичне забезпечення Стаднік Анастасія Федорівна Дрп 2019 16
22198 Бухгалтерський облік. Програма навчальної практики з елементами набуття практичних навиків професійної розмовної англійської мови для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «б Коваль Л.В., Бурко К.В. Нп 2019 98
22196 Облікове забезпечення управління підприємств. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студенті першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Коваль Л.В., Машевська А.А. Мв 2019 118
22195 Бухгалтерський облік. Методичні рекомендації та завдання для проведення навчальної практики з елементами набуття практичних навиків професійної розмовної англійської мови для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та Коваль Л.В., Бурко К.В. Мв 2019 133
22194 Програма виробничої практики для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання другого (магістерського) освітнього рівня. Здирко Н.Г., Правдюк Н.Л., Гуцаленко О.О., Томчук О.Ф., Коваль Л.В., Гудзенко Н.М. Нп 2019 56
22086 Інвентаризація основних засобів та облік розрахунків по відшкодуванню матеріальних збитків Шоломіцька Іванна Андріївна Дрп 2019 8
22057 Екологічна політика підприємства та її облікове забезпечення Іванішин П.Ю. Дрп 2019 8
21981 Організація та методика обліку і контролю нематеріальних активів підприємства Московчук Л.О. Дрп 2019 7
21980 Облікове забезпечення управління оборотним капіталом підприємства Бакус Василь Сергійович Дрп 2019 6
21979 Організація обліку операційних витрат сільськогосподарських підприємств Левченко Людмила Володимирівна Дрп 2019 5
21953 Облікове забезпечення управління дебіторською заборгованістю підприємств Слободянюк Аліна Русланівна Дрп 2019 8
21894 Організація обліково-аналітичного забезпечення управління конкурентною спроможністю підприємства Федас Костянтин Ігоревич Дрп 2019 7
21893 Облікове забезпечення управління трудовими ресурсами підприємства Білас Роман Васильович Дрп 2019 5
21886 Організація обліку залученого капіталу і цільового фінансування Змієвець Анастасія Михайлівна Дрп 2019 5
21852 Процес ремонту основних засобів підприємства та його облікове забезпечення Олійник Альона Юріївна Дрп 2019 7
21850 Організаційно-методичні аспекти системи фінансової звітності суб’єктів підприємницької діяльності Переменко А.О. Дрп 2019 3
21788 Облік і контроль швидколіквідних активів Ліхоткіна В.Ю. Дрп 2019 9
21783 Бюджетування як інструмент планування та управління діяльністю підприємства Асаулко В.С. Дрп 2019 10
21782 Інвентаризація виробничих запасів та облік по відшкодуванню завданих збитків Балаба В.В. Дрп 2019 6
21771 Теоретичні і методичні аспекти фінансового обліку короткострокових зобов’язань підприємств Стецюк Надія Сергіївна Дрп 2019 5
21770 Облікове забезпечення управління позиковим капіталом підприємства Сніховська Олена Миколаївна Дрп 2019 4
21744 Звітність про людський капітал як елемент підвищення його цінності Правдюк Н. Л. Тд 2019 263
21717 облікове забезпечення управління запасами підприємства Глушко Ольга Сергіївна Дрп 2019 16
21621 Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовою політикою підприємства Правдюк Н. Л. Тд 2019 441
21618 Регулювання фінансового механізму агросектору на базі принципів соціекономіки Правдюк Н. Л., Тімченко О. Л. С 2019 358
21610 Облікове забезпечення управління власним капіталом підприємства Жадан Марина Юріївна Дрп 2019 9
21601 Облікове забезпечення управління довгостроковими зобов’язаннями підприємства Поліщук Сергій Васильович Дрп 2019 5
21598 Облікове забезпечення управління біологічними активами рослинництва Мацан Аліна Миколаївна Дрп 2019 6
21573 Обліково-аналітичне забезпечення управління платіжною спроможністю підприємства Правдюк Н. Л. Тд 2019 444
21529 Організація бухгалтерського обліку. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів другого (магістерського) освітнього рівня га-лузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування Правдюк Н.Л., Любар О.О., Бурко К.В Мв 2019 18
21527 Програма виробничої практики для студентів магістратури другого року навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) освітнього рівня. Здирко Н.Г., Правдюк Н.Л., Мулик Т.О., Коваль Л.В., Гудзенко Н.М. Нп 2019 21
21482 Процес оновлення основних засобів підприємства та його облікове забезпечення Садовнік Наталія Володимирівна Дрп 2019 11
21479 Організація обліку екологічних зобов'язань Лепетан І. М. Тд 2019 519
21395 Зовнішньоекономічна діяльність підприємств агропромислового виробництва: теоретичні та практичні аспекти обліку і контролю Данилюк Марина Василівна Дрп 2019 5
21310 Автоматизована система бухгалтерського обліку. Методичні вказівки для виконання лабораторних занять для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня освіти / Коваль О.В Коваль О.В. Мв 2019 945
21309 1С: Підприємство. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємст-во, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня освіти / Коваль О.В. – Вінниця; ВЦ ВНАУ, 2019. Коваль О.В. Нп 2019 27
21308 Облікове забезпечення управління інвестиційним процесом на підприємстві Придеус Анастасія Ігорівна Дрп 2019 8
21306 Автоматизована система бухгалтерського обліку. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня освіти / Коваль О.В. – Вінниця; ВЦ ВНАУ, Коваль О.В. Нп 2019 229
21284 Особливості формування облікової політики закладів вищої освіти (на прикладі вінницького національного агарного університету) Левчук Марина Сергіївна Дрп 2019 15
21283 Облікове забезпечення управління необоротними активами підприємства Казибрід Уляна Михайлівна Дрп 2019 11
21265 Позабалансові рахунки: теорія, методика та практика обліку Городницька Ольга Степанівна Дрп 2019 4
21223 Обліково-аналітичне забезпечення управління розрахунковим процесом за поточними зобов’язаннями підприємства Чабан Олександр Вікторович Дрп 2019 14
21207 Облікове забезпечення управління маркетинговою стратегією підприємства Правдюк Н. Л. Сун 2019 929
21196 Обліково-аналітичне забезпечення управління амортизаційним процесом на підприємстві Медик Тарас Олексійович Дрп 2019 13
21188 Обліково-аналітичне забезпечення управління договірною політикою підприємства Шелковська Катерина Володимирівна Дрп 2019 14
21174 Обліково-аналітичне забезпечення управління екологічною безпекою підприємства Никитюк Руслан Анатолійович Дрп 2019 9
21164 Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовими результатами від реалізації Гаврищук Ярослав Олександрович Дрп 2019 9
21163 Облікове забезпечення управління економічною ефективністю виробництва продукції зернових культур Зелінський Сергій Андрійович Дрп 2019 6
21162 Документування в бухгалтерському обліку аграрних підприємств: стан та перспективи розвитку Вдовиченко Віталій Євгенійович Дрп 2019 15
21157 Облікове забезпечення управління витратами на персонал підприємства Білявський Ігор Вікторович Дрп 2019 14
21156 Облікове забезпечення управління платіжною спроможністю підприємств Білявський Вадим Вікторович Дрп 2019 10
21155 Обліково-інформаційне забезпечення управління фінансовою політикою підприємства Король Юлія Романівна Дрп 2019 13
21147 Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту підприємства Никитюк Ярослав Анатолійович Дрп 2019 14
21142 Обліково-аналітичне забезпечення управління інвестиційно - інноваційною діяльністю підприємства Шмайлюк Інна Вадимівна Дрп 2019 18
21141 Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовим станом підприємства Сидорук Катерина Анатоліївна Дрп 2019 11
21128 Наукові та теоретичні аспекти рефлормування оплати праці Машевська А. А. С 2019 438
21064 Управлінський облік. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Лепетан І.М., Бурко К.В. Нп 2019 75
21063 Стратегічний управлінський облік в АПК. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Лепетан І.М., Бурко К.В. Нп 2019 8
20907 Особливості стратегічного управлінського обліку в Україні Бурко К. В., Бельдій А. М. Тд 2018 335
20906 Облікові аспекти регулювання земельних відносин Бурко К. В. Тд 2019 286
20904 Первинний облік в сучасному процесі формування облікової інформації суб’єкта господарювання Бурко К. В. Тд 2019 296
20900 Особливості організації бухгалтерського обліку в агрохолдингах Любар О. О., Цуркан А. О. С 2018 542
20899 Організаційні основи побудови обліку витрат операційної діяльності на підприємстві Любар О. О., Григораш М. В. С 2018 620
20878 Організація обліку довгострокових інвестицій та джерел їх фінансування Любар О. О. С 2019 523
20877 Бухгалтерський облік як основне джерело інформації про прийняття управлінських рішень Любар О. О., Ващілова Н. В., Домбровська В. В. С 2019 937
20876 Власний капітал та його вплив на розвиток вітчизняної науки Любар О. О., Болехівська В. В., Сімаков О. О. С 2019 548
20868 Рентабельність операційної діяльності підприємств обліково-аналітичний аспект Правдюк Н. Л. С 2018 2167
20856 Бухгалтерський облік активів підприємства: екологічний вектор Лепетан І. М. Сун 2019 372
20826 Особливості формування облікової політики в бюджетних установах Коваль Л. В., Левчук М. С. Сун 2019 534
20825 Облік в управлінні земельними ресурсами Коваль Л. В., Домбровська В. В. С 2019 436
20824 Бухгалтерський облік власного капіталу в управлінні підприємством Коваль Л. В., Болехівська В. В. Сун 2019 388
20823 Облікова політика в управлінні підприємством Коваль Л. В. С 2019 680
20457 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання Н.Л. Правдюк, К.В. Бурко Мв 2019 322
20456 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів ОКР «Бакалавр» Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Освітній ступень: бак Любар О.О., Машевська А.А. Мв 2019 61
20452 Організація бухгалтерського обліку. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 07 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «Магістр» Правдюк Н.Л., Любар О.О. Нп 2019 23
20451 Організація бухгалтерського обліку. Методичні вказівки з виконання самостійної ро-боти для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 07 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «Магістр» Правдюк Н.Л., Любар О.О. Мв 2019 35
20450 Автоматизована система управління в сільському господарстві: Методичні вказівки для виконання лабораторних занять з дисципліни «Автоматизована система управління в сільському господарстві» для підготовки студентів другого (магістерського) рівня вищої осві Коваль О.В. Мв 2019 71
20310 Облікове забезпечення управління економічною безпекою підприємств: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Л. Коваль Л.В. Мв 2019 9
20286 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка та економічна кібернетика» Правдюк Н.Л., Бурко К.В. Мв 2019 42
20115 Облікова політика підприємств: метод. реком. до викон. практ. занять студентами освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Л.В. Коваль; Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця: ВНАУ, 201 Коваль Л.В. Мв 2019 172
19730 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Здирко Н.Г., Коваль Л.В. Пвф 2019 6
19532 Наукова парадигма інформаційного забезпечення управління розвитком біоенергетики в Україні Правдюк Н.Л., Алєксєєнко С.А. С 2018 491
19033 Формування ринку біоенергетики в Україні та його інформаційно-аналітичне забезпечення Правдюк Н.Л., Томчук О.В. С 2018 759
18779 Посилення нормативів якості облікової інформації та її ролі в управлінні земельними ресурсами Правдюк Н.Л., Правдюк А.Л С 2018 656
18759 Проблеми формування облікової політики підприємства та її вплив на показники фінансової звітності Ревега Дмитро Сергійович Дрп 2018 9
18750 Облікове забезпечення управління біологічними активами рослинництва Глевчук Аліна Ігорівна Дрп 2018 9
18739 Розробка базових, теоретичних засад якості облікової інформації Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф. С 2017 365
18710 Облік і аудит. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 1401«Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140103 «Туризм» ОКР «Бакалавр». – Вінниця: ВНАУ, 2017, – 27 с. Любар О.О. Мв 2018 10
18685 Організація облікового забезпечення управління процесом постачання на підприємствах аграрного сектору економіки Полішевська Аліна Сергіївна Дрп 2018 5
18613 Особливості формування облікової політики у фермерських господарствах Коваль Л.В. С 2018 755
18596 Процес постачання та організація його облікового відображення на підприємстві Хміль Лілія Олександрівна Дрп 2018 8
18512 Цінова політика підприємства та її облікове забезпечення Пойда Наталія Вікторівна Дрп 2018 7
18456 Тенденції та перспективи розвитку обліку в Україні Кушнір Людмила Сергіївна Дрп 2018 5
18392 1 С: Підприємство: Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Коваль О.В. Нп 2018 24
18340 Облікове забезпечення управління витратами на маркетинг Білоус Вікторія Вікторівна Дрп 2018 9
18314 Організаційно-методологічні аспекти системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб’єктів підприємницької діяльності Гловюк Альона Сергіївна Дрп 2018 20
18313 Організація обліку довгострокових інвестицій та джерел їх фінансування Ковальчук Ірина Віталіївна Дрп 2018 16
18312 Організаційно-методологічні аспекти системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб`єктів підприємницької діяльності Дацюк Юлія Іванівна Дрп 2018 9
18255 Система калькулювання собівартості продукції в управлінні виробництвом: організаційно-обліковий аспект Ходор Олександр Сергійович Дрп 2018 8
18202 Архітектоніка системи транспарентної фінансової звітності: основа інформаційного забезпечення управління Немеш Ганна Станіславівна Дрп 2018 9
18172 Процес оновлення основних засобів підприємства та його облікове забезпечення Горбачова Анна Дмитрівна Дрп 2018 9
18171 Облікове забезпечення управління доходами підприємства від реалізації Попик Т.О. Дрп 2018 21
18166 Дослідження організаційно-правових та обліково-звітних аспектів функціонування суб’єктів малого підприємництва Волятицька Вікторія Вікторівна Дрп 2018 16
18165 Організація обліку та контролю природоохоронних витрат підприємства Загородня Аліна Юріївна Дрп 2018 7
18104 Облікове забезпечення управління дебіторською заборгованістю Суперсон Т.В. Дрп 2018 16
18098 Вітчизняні та зарубіжні обліково-аналітичні системи: стан та перспективи розвитку Волянський Володимир Сергійович Дрп 2018 8
18080 Організація обліку та оцінка стану дебіторської заборгованості Гладкова Тетяна Костянтинівна Дрп 2018 14
18034 Облікове забезпечення управління економічною політикою підприємства Доценко наталія Валентинівна Дрп 2018 9
18029 Сучасна облікова політика суб’єктів господарювання: теорія, методика і практика впровадження Святоха Н.О. Дрп 2018 10
18028 Облікове забезпечення управління запасами підприємства Мельник Людмила Олександрівна Дрп 2018 25
18026 Управління грошовими потоками підприємства: обліково-аналітичне забезпечення Притика К.П. Дрп 2018 17
18025 Облікове забезпечення управління біологічними активами рослинництва Стрілецька Ю.С. Дрп 2018 7
18024 Методика обліку та аналізу трансакційних витрат підприємства Василець М.В. Дрп 2018 34
17978 Облікове забезпечення управління фінансовим станом підприємства Завальнюк Тетяна Володимирівна Дрп 2018 6
17968 Методика обліку та аналізу трансакційних витрат на підприємстві Кузьмик Лілія Вікторівна Дрп 2018 3
17967 Управлінський облік і контроль як підсистеми сучасного менеджменту Дригант Альона Миколаївна Дрп 2018 6
17965 Внутрішньогосподарський облік та контроль витрат виробництва і фінансових результатів Малаховська Наталія Василівна Дрп 2018 5
17962 Облікове забезпечення управління довгостроковими зобов`язаннями підприємства Навитанюк Ольга Вікторівна Дрп 2018 5
17961 Бухгалтерський облік як інструмент управління підприємством: організаційний аспект Глотка Світлана Вікторівна Дрп 2018 6
17922 Організація і шляхи вдосконалення обліку витрат і доходів основної діяльності підприємства Єшану Наталія Степанівна Дрп 2018 10
17910 Методика управлінського обліку та аналізу маркетингової діяльності підприємства Бондарчук Дарина Олегівна Дрп 2018 4
17909 Облікове забезпечення управління кредиторською заборгованістю підприємства Мусій Ольга Станіславівна Дрп 2018 11
17907 Проблеми формування облікової політики підприємства та її вплив на показники фінансової звітності Мельник Яна Миколаївна Дрп 2018 5
17881 Дослідження стану обліку і ефективності використання земельних ресурсів Деркач Ярослава Володимирівна Дрп 2018 22
17877 Діяльність суб'єктів малого підприємництва: ведення обліку, здійснення аналізу, проведення аудиту Шевчук Інна Петрівна Дрп 2018 7
17793 Облікове забезпечення управління витратами маркетингової діяльності підприємства Куцак Вікторія Олександрівна Дрп 2018 12
17785 Організація обліку лізингових операцій: методологія, практика та правове забезпечення Ткачук Ольга Віталіївна Дрп 2018 10
17784 Облікове забезпечення управління амортизаційним процесом на підприємстві Бичок Анна Олексіївна Дрп 2018 2
17773 Балансове узагальнення: сутність і методика виконання при складанні звітності підприємств Хромова Надія Володимирівна Дрп 2018 4
17726 Організація та методика обліку і контролю не матеріальних активів підприємства Вознюк О.М. Дрп 2018 6
17724 Теоретичні і методичні аспекти фінансового обліку короткострокових зобов'язань підприємства Рабоконь Ярослава Володимирівна Дрп 2018 5
17708 Облікове забезпечення управління витратами на персонал підприємства Подоба Любов Вікторівна Дрп 2018 11
17694 Облікове забезпечення управління власним капіталом підприємства Бондарчук Вадим Сергійович Дрп 2018 4
17689 Договірна політика пілприємства та її облікове забезпечення Ткач Алла Володимирівна Дрп 2018 9
17688 Система рахунків бухгалтерського обліку: стан та перспективи розвитку Корнійчук Yаталія Jлександрівна Дрп 2018 11
17460 Облікове забезпечення управління маркетинговими витратами підприємства Буцвін Ірина Анатоліївна Дрп 2018 9
17380 Облікове забезпечення управління ціновою політикою підприємства Жук Анастасія Анатоліївна Дрп 2018 17
17379 Обліково-аналітичне забезпечення управління розвитком підприємства Ялина Ольга Олександрівна Дрп 2018 8
17378 Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту Семенюк Ірина Олександрівна Дрп 2018 13
17339 Облікове забезпечення управління рентабельністю підприємства Лошак Андрій Миколайович Дрп 2018 32
17338 Соціальна політика підприємства та її облікове забезпечення Заїчко Ольга Сергіївна Дрп 2018 17
17336 Збутова політика підприємств та її облікове забезпечення Коба Катерина Сергіївна Дрп 2018 14
17335 Облікове забезпечення управління прибутком підприємства Вовк Лілія Володимирівна Дрп 2018 12
17334 Облікове забезпечення управління політикою збуту готової продукції(робіт, послуг) підприємства Андрусенко Вероніка Олександрівна Дрп 2018 13
17326 Облікове забезпечення управління виробничими запасами підприємства Григориця Наталія Миколаївна Дрп 2018 19
17217 Environmental activities of agricultural enterprises: accounting and analytical support = Екологічна діяльність сільськогосподарських підприємств: бухгалтерський та аналітичний супровід (Web of Science) Tomchuk O., Lepetan I., Zdyrko N., Vasa L. СSc 2018 747
16899 Особливості організації управлінського обліку витрат основної діяльності при переробці плодоовочевої продукції Лепетан І.М., Цуркан А.О. С 2017 355
16764 Передумови виникнення та ведення екологічного обліку Лепетан І.М. С 2018 900
16763 Статистична звітність як джерело інформаційного забезпечення вирощування енергетичних культур в Україні Лепетан І.М., Здирко Н.Г. С 2018 505
16719 Облік генно-модифікованих біологічних активів Коваль О.В. С 2018 558
16715 Біологічні активи з ГМО – нові об’єкти обліку в сільському господарстві Коваль О.В. С 2014 630
16706 Зростання функціональної значимості біологічних активів Коваль О.В., Лепетан І.М. С 2013 388
16705 Біологічні активи – основа виробництва біопалива Коваль О. В. С 2013 493
16578 Інноваційні технології навчання у підготовці фахівців з бухгалтерського обліку Бурко К.В. С 2018 544
16534 Цінова політика щодо готової продукції підприємства: обліково-аналітичний аспект Правдюк Н.Л. С 2017 1207
16532 Необхідність оцінки якості фінансової звітності Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф. С 2017 749
16531 Облікова концепція товарно-матеріальних цінностей в умовах постіндустріальної економіки Правдюк Н.Л. С 2017 896
16514 Соціальні аспекти бухгалтерського обліку Правдюк Н.Л. С 2017 1368
16465 Облікова політика щодо запасів Коваль Л.В. С 2018 5608
16464 Облік земель сільськогосподарського призначення через призму чинної методології Коваль Л.В. С 2017 1434
16462 Облік земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств в Україні Коваль Л.В., Заболотчук А.В. С 2018 854
16261 Облікове забезпечення управління витратами сільськогосподарських підприємств Любуня Юліана Олегівна Дрп 2018 17
16218 Формування облікової політики як складової системи управління обліковою інформацією підприємства Басараба Світлана Анатоліївна Дрп 2018 6
16140 Організація облікового забезпечення управління збутовою діяльністю підприємства аграрного сектора економіки Синенко О.В. Дрп 2018 14
16108 Наскрізна програма практики першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Томчук О.В., Лепетан І.М., Китайчук Т.Г., Любар О.О., Іщенко Я.П., Томчук О.Ф., Здирко Н.Г. Нп 2018 45
16107 Наскрізна програма практики другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Томчук О.В., Правдюк Н.Л., Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О., Подолянчук О.А., Михальчишина Л.Г., Коваль Л.В. Нп 2018 25
15933 Облікова політика підприємств: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і опода-ткування» заочної форми навчання Коваль Л.В. Мв 2018 113
15931 Програма виробничої практики для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання освітнього ступеня бакалавра Томчук О.В., Мулик Т.О., Томчук О.Ф., Лепетан І.М., Плахтій Т.Ф., Здирко Н.Г. Нп 2018 62
15903 Облікове забезпечення управління земельними ресурсами в сільскогосподарському підприємстві Заболотчук Аліна Віталіївна Дрп 2018 33
15792 Облікове забезпечення управління екологічною безпекою підприємства аграрного сектору економіки Атаман Вероніка Валентинівна Дрп 2018 13
15780 Облікова оцінка очікуваних витрат для прогнозування та прийняття управлінських рішень: стан та перспективи удосконалення на підприємствах аграрного сектора економіки Кульчицька Вікторія Володимирівна Дрп 2018 10
15742 Програма переддипломної практики для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр. Правдюк Н.Л., Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О., Михальчишина Л.Г., Коваль Л.В. Нп 2018 141
15741 Введення в спеціальність. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня бакалавра денної та заочної форм навчання Прутська Т.Ю. Нп 2018 8
15740 Облікова політика підприємств. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Коваль Л.В. Нп 2018 33
15739 Облікова політика підприємств: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і опода-ткування» денної форми навчання Коваль Л.В. Мв 2018 115
15737 Бухгалтерський облік. Програма навачальної практики для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» ,спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ,освітній ступінь бакалавр Прутська Т.Ю., Яремчук Н.Ф., Бурко К.В. Нп 2018 36
15736 Програма виробничої практики для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня магістр Правдюк Н.Л., Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О., Михальчишина Л.Г., Коваль Л.В. Нп 2018 152
15716 Введення в спеціальність. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «Бакалавр» денної та заочної форм навчання Прутська Т.Ю., Лепетан І.М. Мв 2018 14
15715 1 С: Підприємство. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів галу-зі знань – 0305 «Економіка і підприємництво», напряму підготовки – 6.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Коваль О.В. Нп 2018 38
15714 1 С: Підприємство. Методичні вказівки для виконання лабораторних занять з дисципліни «1 С: Підприємство» для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», напряму підготовки – 6.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форми н Коваль О.В., Машевська А.А. Мв 2018 1551
15557 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для студентів факультету обліку та аудиту зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», освітній ступінь «Бакалавр» денної та заочної ф.н. Яремчук Н.Ф. Нп 2018 124
15215 Розрахунки з підприємницької діяльності на підприємствах аграрного сектора економіки: організаційний та обліковий аспект Поліщук Віта Віталіївна Дрп 2018 13
15162 Формування облікової політики як складової системи управління обліковою інформацією підприємства Білецький Тарас Дмитрович Дрп 2018 11
15134 Організаційно-методичні аспекти управлінського обліку: міжнародний досвід та практика застосування в Україні Цимбалюк Назарій Олександрович Дрп 2018 14
15066 Програма вступного фахового випробування до аспірантури за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування», за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Правдюк Н.Л., Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О., Подолянчук О.А. Пвф 2018 11
14962 Обліково-аналітичне забезпечення управління виробничими запасами сільськогосподарських підприємств Пацар Ольга Григорівна Дрп 2018 55
14928 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форми навчання Любар О.О., Бурко К.В. Мв 2017 32
14926 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «Магістр» денної Томчук О.В., Прутська Т.Ю. Нп 2017 24
14925 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 1401«Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ОКР «Бакалавр» Любар О.О. Нп 2017 13
14891 Організація обліку екологічної діяльності підприємства Чайка Святослав Михайлович Дрп 2018 18
14809 Облікове забезпечення управління маркетинговою політикою підприємств аграрного сектору економіки Прадід Володимир Васильович Дрп 2017 32
14572 Стратегічний управлінський облік в АПК. Методичні рекомендації для виконання практичних та самостійних робіт для студентів галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" освітнього ступеня "Магістр" денної та зао Лепетан І.М., Бурко К.В. Мв 2017 16
14326 Організація бухгалтерського обліку. Методичні вказівки для виконання курсових робіт студентами галузі знань – 07 «Управління та адміністрування» спеціальності – 071 «Облік і оподаткування» освітнього рівня − «Магістр» денної та заочної форми навчання Правдюк Н.Л., Любар О.О., Прутська Т.Ю., Бурко К.В., Мельник О.С. Мв 2017 160
13874 Документування товарних операцій на підприємствах аграрного сектору економіки: обліково-організаційний аспект Наумова Юлія Валеріївна Дрп 2017 11
13844 Бухгалтерська звітність в управлінні підприємством аграрного сектору економіки Радіонова Олена Юріївна Дрп 2017 16
13838 Організація обліку витрат на виробництво і калькуляція собівартості продукції Яковенко Дмитро Петрович Дрп 2017 28
13812 Організація облікового забезпечення управління необоротними активами Камінська Вікторія Миколаївна Дрп 2017 11
13811 Управлінський облік і контроль витрат виробництва продукції (робіт, послуг) Рудий Дмитро Павлович Дрп 2017 14
13810 формування облікової політики як складової системи управління обліковою інформацією підприємства Горбатюк Олександр Сергійович Дрп 2017 8
13808 Організація облікового забезпечення управління загальновиробничими витратами на сільськогосподарських підприємствах Кондратюк К.В. Дрп 2017 10
13802 Організація обліку та контролю предметів та продуктів праці на підприємствах аграрного сектору економіки Дмитришена Антоніна Олександрівна Дрп 2017 5
13783 Облікова політика підприємств: теоретичні та практичні аспекти Довга Ю.С. Дрп 2017 19
13779 Позабалансові рахунки: організаційний та обліковий аспект на підприємствах аграрного сектору економіки Дашківська Лідія Іванівна Дрп 2017 8
13737 Бухгалтерський облік як інструмент управління підприємством Бабчук М.М. Дрп 2017 11
13736 Бухгалтерська звітність в управлінні підприємством аграрного сектору економіки Лупінова Л.В. Дрп 2017 11
13727 Організація облікового забезпечення управління засобами праці на підприємствах аграрного сектору економіки Годомська Любов Петрівна Дрп 2017 5
13725 Працівники облікової служби: наукова організація та облік трудової діяльності на підприємствах аграрного сектору економіки Ростулько Ольга Анатоліївна Дрп 2017 5
13713 Інформаційне забезпечення управління прибутком підприємства: теорія та практика Пилипишина Ольга Олександрівна Дрп 2017 9
13712 Документування господарських операцій стану та руху грошових коштів підприємств: обліково-організаційний аспект Косенко А. Дрп 2017 13
13702 Організація обліку та контролю малоцінних предметів на підприємствах аграрного сектору економіки Кокиза Віталіна Йосипівна Дрп 2017 6
13701 Організація облікового забезпечення управління лізинговими операціями на підприємствах аграрного сектору економіки Бойко Марина Ростиславівна Дрп 2017 15
13688 Організація та методика управлінського обліку на підприємстві як інструмента контрольно-інформаційної системи Лянко Я.І. Дрп 2017 8
13685 Організація обліку та контролю розрахунків за виплатами з працівниками підприємства: питання теорії та практики Островська Анастасія Юріївна Дрп 2017 13
13684 Облікове забезпечення управління витратами сільськогосподарських підприємств Пасєка ІринаМиколаївна Дрп 2017 7
13679 Система рахунків бухгалтерського обліку та особливості її формування на підприємствах аграрного сектору економіки Вжещ Віталій Вікторович Дрп 2017 10
13665 Організація облікового забезпечення управління операційною діяльністю підприємств аграрного сектора економіки Кравчук О.Г. Дрп 2017 5
13654 Система калькулювання собівартості продукції та її застосівання в сільському господарстві Миронова Г.В. Дрп 2017 11
13653 Витрати діяльності підприємства: організація обліку та контролю Ковальчук С.А. Дрп 2017 11
13652 Організація управлінського обліку та внутрішня управлінська звітність підприємств Данильчук Н.О. Дрп 2017 12
13635 Розрахунки з підприємницької діяльності на підприємствах аграрного сектора економіки: організаційний та обліковий аспект Дмитренко Л.С. Дрп 2017 9
13629 Документування господарських операцій процесу виробництва продукції: обліково-організаційний аспект Королюк М.О. Дрп 2017 17
13621 Документування господарських операцій, повязаних з рухом необоротних активів на підприємствах аграрного сектору економіки: обліково-організаційний аспект Мельник Ю.В. Дрп 2017 15
13614 Організація облікового забезпечення управління процесом виробництва на підприємствах аграрного сектору економіки Шараєнко Ірина Валеріївна Дрп 2017 21
13613 Облікова політика щодо доходів, витрат та фінансових результатів підприємства аграрного сектору економіки Максименко М.П. Дрп 2017 18
13608 Документування господарських операцій стану та руху виробничих запасів підприємства: обліково-організаційний аспект Балега С.А. Дрп 2017 18
13605 Організація облікового забезпечення управління витратами загальновиробничого характеру на підприємствах аграрного сектору економіки Плаксій Тетяна Олександрівна Дрп 2017 20
13600 Облікове забезпечення управління доходами підприємств Сітніков Д.О. Дрп 2017 12
13598 Облік та контроль довгострокових зобов"язань підприємства аграрного сектору економіки Куценко А.М. Дрп 2017 11
13595 Організація формування показників та порядку подання фінансової звітності підприємствами аграрного сектору економіки Шимкович К.П. Дрп 2017 17
13594 Організація облікового забезпечення управління активами підприємства Кушнір І.Ю. Дрп 2017 12
13593 Обліково-аналітичне забезпечення власного капіталу аграрних підприємств Лісова Н.М. Дрп 2017 17
13592 Форми організації облікового процесу та їх застосування на підприємствах аграрного сектору економіки Лойшин Вікторія Віталіївна Дрп 2017 10
13576 Організація облікового забезпечення управління маркетинговою політикою підприємства аграрного сектору економіки Мороз Ірина Іллівна Дрп 2017 12
13575 Організація облікового забезпечення управління процесом постачання на підприємствах аграрного сектору економіки Мельник Олена Василівна Дрп 2017 17
13501 Організація облікового забезпечення управління процесом реалізації на підприємствах аграрного сектору економіки Зикова Альона Василівна Дрп 2017 13
13485 Організація облікового забезпечення управління ціновою політикою підприємства аграрного сектора економіки Балюк Дар’я Геннадіївна Дрп 2017 7
13420 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів ОКР «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і оподат Томчук О.В., Прутська Т.Ю. Мв 2017 55
13419 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів ОКР «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і оподатку Томчук О.В., Прутська Т.Ю. Мв 2017 75
13392 Організація облікового забезпечення управління адміністративними витратами підприємств аграрного сектору економіки Гаврилюк Тетяна Олександрівна Дрп 2017 8
13374 Якість облікової інформації : оцінка здатності задоволення інформаційної потреби управління Янушевич Інна Сергіівна Дрп 2017 6
13342 Концептуальні засади удосконалення інституційного забезпечення підприємницької діяльності в аграрній сфері Прутська Т. Ю. Тд 2015 733
13196 Бухгалтерський облік. Методичні рекомендації та завдання для проведення навчальної практики студентами галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» за ОКР «Бакалавр» денної форми навчання Яремчук Н.Ф., Прутська Т.Ю., Бурко К.В. Мв 2017 44
13195 Управлінський облік. Методичні вказівки і завдання для виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” за напрямом підготовки 6.030509 “Облік і аудит”. – 2-ге вид., перероб. і доп. / І Лепетан І. М., Бурко К.В. Мв 2017 173
13194 Бухгалтерський облік. Робочий зошит для проведення навчальної практики студентами галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» за ОКР «Бакалавр» денної форми навчання Яремчук Н.Ф., Прутська Т.Ю. , Бурко К.В Рз 2017 84
13113 Організація обліку і контролю податкових розрахунків на підприємствах аграрного сектору економіки Костюк Тетяна Анатоліївна Дрп 2017 6
13098 Організація обліку основних засобів підприємств аграрного сектора економіки Комар Є.В. Дрп 2017 14
13097 Організація облікового забезпечення управління власним капіталом підприємства Палананиця Т. Дрп 2017 9
13096 Організація облікового забезпечення управління екологічною безпекою підприємства аграрного сектору економіки Поступайло Аліна Валеріїна Дрп 2017 8
13095 Організація технології обліково-аналітичного процесу на підприємствах аграрного сектору економіки Сторожук Олесь Вікторович Дрп 2017 6
13094 Форми організації бухгалтерського облікового процесу та їх застосування на підприємствах аграрного сектору економіки Грусевич Артем Олександрович Дрп 2017 7
12972 Облік і аудит. Методичні вказівки до виконання практичних завдань для студентів галузі знань – 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки – 6.140103 «Туризм» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форми навчання Любар О.О., Бурко К.В. Мв 2017 17
12971 Облік і аудит. Робочий зошит для виконання практичних занять для студентів галузі знань – 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки – 6.140103 Туризм» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форми навчання / Любар.О.О., Бурко К.В.– Вінниця: ВНАУ, 2017, – 80 Любар.О.О., Бурко К.В. Мв 2017 18
12955 Документування господарських операцій стану та руху основних засобів аграрних підприємств : обліково-організаційний аспект Заверуха Тетяна Юріївна Дрп 2017 5
12645 Введення в спеціальність. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня бакалавра денної та заочної форм навчання Лепетан І.М. Нп 2017 15
12630 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю «Облік і оподаткування» Томчук О.В., Лепетан І.М. Пвф 2017 4
12599 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю/напрямом 071 «Облік і оподаткування» 6.030509 «Облік і аудит» Томчук О.В., Гуцаленко Л.В., Правдюк Н.Л., Прутська О.О., Подолянчук О.А., Мулик Т.О. Пвф 2017 9
12598 Програма вступного фахового випробування до аспірантури за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування», за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Правдюк Н.Л., Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О. Подолянчук О.А. Пвф 2017 3
12597 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Лепетан І.М., Гуцаленко Л.В., Правдюк Н.Л., Подолянчук О.А., Мулик Т.О., Іщенко Я.П., Федоришина Л.І. Пвф 2017 9
12596 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Лепетан І.М., Правдюк Н.Л., Гудзенко Н.М., Китайчук Т.Г., Пвф 2017 536
12540 Концептуальні засади інноваційного розвитку підприємництва в аграрному секторі Калетнік Г.М., Прутська Т.Ю. Тд 2015 429
12433 Modern state and prospects of development of the personal peasant economies in Ukraine Прутська Т.Ю. Суз 2016 458
12341 Облікове забезпечення управлння витратами сільськогосподарських підприємств Павленко Олена Юріївна Дрп 2017 12
12298 Особливості організації обліку в бюджетних установах Колісник Лілія Олегівна Дрп 2017 12
12290 Облік оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів Грушелевич Олена Анатоліївна Дрп 2017 22
12246 Біологічні активи тваринництва: обліково – аналітичний аспект Свистун і. а. Дрп 2017 21
12218 Організація обліку та контролю розрахунків за виплатами працівникам підприємства Лукашенко Олександр Анатолійович Дрп 2017 14
12217 Обліково-аналітичне забезпечення управління ліквідністю підприємства Комасюк Олександр Володимирович Дрп 2017 16
12209 1 С: Підприємство. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», ступінь «Магістр» Коваль О.В. Мв 2016 23
12208 Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОКР «Магістр» денної та заочної форми Любар О.О., Бурко К.В. Мв 2016 5
12207 Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОКР «Магістр». Любар О.О. Нп 2016 5
12205 Бухгалтерський облік в управлінні підприємством. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», ступінь «Магістр». Правдюк Н.Л., Коваль Л.В. Мв 2016 26
12193 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни (типова) для студентів факультету обліку та аудиту галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», ступінь «Бакалавр» Яремчук Н.Ф. Нп 2016 10
12192 Облікове забезпечення управління економічною безпекою підприємств. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», ступі Правдюк Н.Л., Коваль Л.В., Коваль О.В. Мв 2016 16
12191 Облікове забезпечення управління економічною безпекою підприємств. Програма навчальної дисципліни (типова) для студентів факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», ступінь «Магіс Правдюк Н.Л., Коваль Л.В. Нп 2016 14
11991 1 С Підприємство. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів галузі знань – 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності – 8.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Коваль О.В. Мв 2016 31
11846 Інтеграційні процеси та сучасні тенденції розвитку системи бухгалтерського обліку Бурко К.В. Тд 2016 393
11844 Функції управлінського обліку в рамках системи управління витратами сільськогосподарських підприємств Бурко К.В. Тд 2015 337
11796 Бухгалтерський облік в управлінні підприємством. Програма навчальної дисципліни (типова) для студентів факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», ступінь «Магістр». Правдюк Н.Л., Коваль Л.В. Нп 2016 21
11795 Бухгалтерський облік в управлінні підприємством. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», ступінь «Магістр» денн Правдюк Н.Л., Коваль Л.В. Мв 2016 103
11435 Облік відтворення основних засобів та аналіз ефективності їх використання Цюрпіта Яна Василівна Дрп 2016 8
11421 Облік і контроль вибуття основних засобів Свистун Маргарита Леонідівна Дрп 2016 5
11407 Облік та контроль довгострокових зобов’язань Сидун Ліна Миколаївна Дрп 2016 12
11404 Облік та аудит розрахунків за податками на сільськогосподарських підприємствах Марчук Ніна Леонідівна Дрп 2016 14
11395 Облік та аналіз кредиторської заборгованості в умовах антикризового регулювання стану сільськогосподарських підприємств Тарасенко юлія григорівна Дрп 2016 10
11393 Облік та контроль об'єктів права інтелектуальної власності Гук Євгеній Сергійович Дрп 2016 4
11383 Облік та відображення в звітності грошових потоків Поліщук Ольга Юріївна Дрп 2016 4
11380 Облік реальних інвестицій сільськогосподарських підприємств Ревуцька Юлія Євгенівна Дрп 2016 4
11369 Грошові кошти підприємства: організація обліку та контролю Гусонька Юлія Петрівна Дрп 2016 13
11365 Внутрішня звітність у системі управлінського обліку витрат підприємства Бондар Тетяна Сергіївна Дрп 2016 5
11364 Облік та контроль основних засобів в системі управління суб'єктами господарювання Новак Світлана Федорівна Дрп 2016 3
11338 Облік та аналіз власного капіталу аграрних підприємств: теорія та практика Романчук Віталія Сергіївна Дрп 2016 3542
11337 Матеріальні витрати в системі бухгалтерського обліку: теорія, методика, практика Садова Галина Леонідівна Дрп 2016 5
11334 Облік та контроль витрат за елементами сільськогосподарських підприємств Соболь Ірина Володимирівна Дрп 2016 5
11317 Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовими результатами підприємства Хацановська Юлія Ігорівна Дрп 2016 3
11300 Організація агробізнесу та його обліку в умовах ринкової економіки Резнік Наталія Вікторівна Дрп 2016 11
11299 Облік операцій з основними засобами: теорія, методика, практика Федоренко Михайло Валерійович Дрп 2016 3
11290 Організація обліку зобов’язань, як складової частини пасивів підприємства Побережнюк Оксана Миколаївна Дрп 2016 8
11289 Власний капітал підприємства: теорія, методика та практика обліку Ганай Оксана Олександрівна Дрп 2016 15
11281 Контроль збереження товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів та облікове відображення результатів інвентаризації Гончарук Віталіна Віталіївна Дрп 2016 4
11280 Облік та аналіз дебіторської заборгованості в умовах антикризового регулювання стану сільськогосподарських підприємств Тихолаз Вікторія Василівна Дрп 2016 4
11267 Облік та контроль розрахунків підприємства з контрагентами за операціями нетоварного характеру Тимощук Юлія Миколаївна Дрп 2016 4
11266 Організація обліку в фермерських господарствах Літинська Марина Леонідівна Дрп 2016 13
11254 Оцінка та калькуляція в сучасній системі обліку Залозна Павлина Юріївна Дрп 2016 5
11249 Формування складових облікової політики та їх відображення в розпорядчому документі Баран Наталія Андріївна Дрп 2016 3
11248 Організація обліку та контролю активів підприємства Джевжик Анжеліка Анатоліївна Дрп 2016 3
11246 Система оподаткування та облік розрахунків з бюджетом сільськогосподарських підприємств Кривцун В'ячеслав Олександрович Дрп 2016 7
11237 Витрати періоду: теорія, методика, практика обліку Шленськова Марина Олександрівна Дрп 2016 5
11232 Облік та контроль поточних біологічних активів Левчук Катерина Володимирівна Дрп 2016 10
11227 Витрати діяльності підприємства: організація обліку та контролю Крижанівська Марина Олександрівна Дрп 2016 4
11226 Облік виробничих запасів: теорія, методика, практика Олексієнко Богдан Анатолійович Дрп 2016 13
11213 Організація обліку та аналіз запасів субєкта господарювання в системі управління оборотними активами Фесюк М.В. Дрп 2016 3
11212 облік і контроль результатів операційної діяльності сільськогосподарських формувань Процько Іванна Костянтинівна Дрп 2016 3
11209 Облік та контроль витрат підприємства: управлінський аспект Накорнєєва Альона Геннадіївна Дрп 2016 6
11203 Облік оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів М’ЯРКОВСЬКА Маріанна Рудиківна Дрп 2016 4
11197 Облік витрат в системі управління операційною діяльністю підприємства Мащук Ірина Вікторівна Дрп 2016 7
11196 Облік залучення землі та майна сільськогосподарськими підприємствами Мартинчик Н.І. Дрп 2016 5
11195 Валютні операції підприємств: організаційно-обліковий аспект Ковтун С.В. Дрп 2016 5
11194 ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ Чубатюк Л.В. Дрп 2016 14
11189 Облікова політика малих підприємств агропромислового виробництва Задачіна Ірина Олегівна Дрп 2016 10
11188 Організація системи управлінського обліку на підприємствах Олійник Леся Вікторівна Дрп 2016 8
11115 Витрати діяльності підприємства: організація обліку та контролю Сікліцька Марина Олександрівна Дрп 2016 4
11076 Планування перспективного бухгалтерського обліку : питання теорії та практики Штойко Сергій Миколайович Дрп 2016 4
11075 Інвентаризація, як елемент методу обліку та контролю Ковальчук Марія Михайлівна Дрп 2016 5
11050 Облік відтворення основних засобів та аналіз ефективності їх використання Плахотна Юлія Миколаївна Дрп 2016 5
11049 Фінансоова звітність підприємств: порядок складання та подання Шмоняк Марія Дмитрівна Дрп 2016 8
10895 Облікове забезпечення управління амортизаційним процесом при використанні необоротних активів підприємств Стукальська Юлія Володимирівна Дрп 2016 5
10742 1 С Підприємство. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів галузі знань – 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності – 8.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Коваль О.В. Гуцаленко О.О. Мв 2016 1094
10735 Організація обліку. Методичні вказівки з виконання самостійної роботи для студентів економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 7.030509.01 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» заочної форми навчання Любар О.О., Новодворська В.В. Мв 2016 3
10732 Організація обліку та аналіз запасів суб’єкта господарювання в системі управління оборотними активами Блоха Алла Михайлівна Дрп 2016 4
10725 Облік в банках. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Правдюк Н.Л., Корпанюк Т.М. Мв 2016 129
10723 Фінансовий облік І. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Правдюк Н.Л., Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф. Нп 2016 29
10722 Фінансовий облік І. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи для студентів 3 курсу економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «бакалавр» / Н.Л.Правдюк, Я.П. Іщенко, Т. Правдюк, Н.Л.; Іщенко, Я.П.; Плахтій, Т.Ф. Мв 2016 80
10711 Обліково—аналітичне забезпечення управління довгостроковими біологічними активами Гончарук Мар’яна Іванівна Дрп 2016 3
10710 Облік реальних інвестицій у сільському господарстві: теорія, методика, практика Каглян Дмитро Валерійович Дрп 2016 5
10699 Інструментарій бухгалтерського обліку та звітності в управлінні підприємством Лаврова Людмила Володимирівна Дрп 2016 5
10698 Організація обліку розрахунків з підприємницької діяльності сільськогосподарських підприємств Кістаєва Галина Олександрівна Дрп 2016 6
10697 Предмети та продукти праці : організаційний та обліковий аспект Гнатик Валентина Степанівна Дрп 2016 4
10696 Розрахунки з покупцями та замовниками: обліково-аналітичне забезпечення Мухіна Ольга Сергіївна Дрп 2016 12
10688 Облік операцій з основними засобами: теорія, методика, практика Радіонова Олена Юріївна Дрп 2016 6
10682 Обліково-аналітичне забезпечення управління оборотними активами Хацьола Ярослав Олександрович Дрп 2016 10
10681 Облікова політика підприємств: теоретичні та практичні аспекти Баланюк Олександр Іванович Дрп 2016 9
10676 Фінансові активи: організаційний та обліковий аспект Нечепуренко Алла Пилипівна Дрп 2016 20
10675 Облік витрат на біологічні перетворення: теорія, методика, практика Бещук Вікторія Іванівна Дрп 2016 8
10674 Інформаційне забезпечення управління підприємством: теоретичні та практичні аспекти Василевська Олеся Владиславівна Дрп 2016 7
10673 Облікове забезпечення управління витратами виробництва галузі рослинництва Пеньківська Леся Володимирівна Дрп 2016 6
10672 Облікове забезпечення управління екологічною діяльністю та прийняття екологічних рішень Предоляк Г.П. Дрп 2016 4
10671 Організаційно-облікове забезпечення прийняття соціологічних рішень Чіканчі А.К. Дрп 2016 4
10656 «облік в бюджетних установах» Методичні вказівки для проведення практичних занять для підготовки бакалаврів напряму 6.030509 Облік і аудит Яремчук Н. Ф., Прутська Т. Ю. Мв 2016 219
10636 Витрати на виробницво і калькулювання собівартості продукції: обліково-аналітичне забезпечення Лобур Аліна Олексіївна Дрп 2016 14
10623 Облікове забезпечення управління витратами на виробництво сільськогосподарської продукції Пальчук Олена Василівна Дрп 2016 5
10622 Грошові кошти підприємства: організація обліку та контролю Деляновська Юлія Сергіївна Дрп 2016 12
10618 Економічна політика підприємства : теоретичний та практичний аспект Залешина Наталія Петрівна Дрп 2016 3
10614 Організація обліку – складова частина системи управління підприємством Вихристюк Ніна Іванівна Дрп 2016 7
10613 Організація діловодства та документування господарських операцій на підприємстві Волощак Ольга Анатоліївна Дрп 2016 17
10612 Облікове забезпечення управління фінансовою безпекою підприємства Бабина Людмила Вікторівна Дрп 2016 4
10611 Облiкове забезпечення управління витратами галузi рослинництва Черниш Гнат Богданович Дрп 2016 6
10583 Управлінський облік. Методичні вказівки для проведення навчальної практики для студентів 4 курсу економічного факультету денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Правдюк Н.Л., Лепетан І.М., Бурко К.В. Мв 2016 11
10485 Методичнфі рекомендації щодо підготовки і проведення комплексного державного іспиту за фахом для слухачів перепідготовки ОКР "Спеціаліст спеціальності 7.03050901 "Облік і аудит"" Правдюк Н.Л., Гуцаленко Л.В., Подолянчук О.А., Лепетан І.М., Коваль Н.І., Томчук О.Ф., Тітаренко О.М., Кубіцька І.В. Мв 2016 0
10475 Програма додаткового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Лепетан І.М., Правдюк Н.Л., Подолянчук О.А., Китайчук Т.Г., Пвф 2016 1
10470 Програма додаткового вступно го випробування для здобуття ступеня м агістр а на основі освітньо - кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування » Лепетан І.М., Правдюк Н.Л., Китайчук Т.Г., Гудзенко Н.М. Пвф 2016 1
10301 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра на основі ОКР "Бакалавр" за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" Лепетан І.М., Гуцаленко Л.В., Правдюк Н.Л., Подолянчук О.А., Мулик Т.О., Іщенко Я.П., Федоришина Л.І. Пвф 2016 2
10300 Програма вступного фахового випробування для здобуття ОКР "Спеціаліст" на основі ОКР "Бакалавр" за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" Лепетан І.М., Гуцаленко Л.В., Правдюк Н.Л., Подолянчук О.А., Мулик Т.О., Іщенко Я.П., Федоришина Л.І. Пвф 2016 1
10299 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР "Молодший спеціаліст" за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит" Лепетан І.М., Гуцаленко Л.В., Правдюк Н.Л., Прутська О.О., Подолянчук О.А., Іщенко Я.П., Федоришина Л.І., Михальчишина Л.Г. Пвф 2016 2
10298 Програма вступного фахового випробування для перепідготовки спеціалістів за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" Марценюк-Розарьонова О.В., Гуцаленко Л.В., Подолянчук О.А., Мулик Т.О., Лепетан І.М., Іщенко Я.П., Федоришина Л.І., Левчук К.І.,Тимкова В.А. Пвф 2016 3
10115 Організація обліку та контролю витрат і калькулювання собівартості продукції біоенергетичних культур (технічні культури) Горобчук Богдан Костянтинович Дрп 2016 11
10083 Облік витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції біоенергетичних культур Маловічко Лілія Вікторівна Дрп 2016 17
10078 Oблік, кoнтрoль та аналіз фінансoвих результатів діяльнoсті підприємств при вирoщуванні біoенергетичних культур Усенко Наталія Юріївна, керівник Коваль Олена Вікторівна Дрп 2016 5
10067 Облік та контроль інвестицій у виробництві біопалива Ковальська Галина Анатоліївна Дрп 2016 5
10061 Оцінка в системі обліку та управлінні в підприємствах зайнятих вирощуванням біоенергетичних культур Подунай В.В. Дрп 2016 5
10059 Обліково-аналітичне забезпечення операцій, пов'язаних з оборотними активами у підприємствах при вирощуванні біоенергетичних культур Коцюруба Ірина Юріївна Дрп 2016 7
10058 Бухгалтерський облік основних засобів, що беруть участь у виробництві біоенергетичних культур та їх відтворення Яцкова Діна Василівна Дрп 2016 12
10056 Oблiк земельних реcурciв при вирoщувaннi бioенергетичних культур Кoзoрiз Іринa Сергiївнa Дрп 2016 6
10055 Облік виробництва біоенергетичних культур в контексті стратегії розвитку АПК України Маркевич Людмила Станіславівна Дрп 2016 6
10046 Облік та аналіз дебіторської заборгованості в умовах антикризового регулювання стану сільськогосподарських підприємств Колісниченко Віта Степанівна Дрп 2016 6
10043 Обліково-аналітичне забезпечення операцій, пов’язаних з необоротними активами у підприємствах при вирощуванні біоенергетичних культур Паламарюк Ольга Олександрівна Дрп 2016 5
10042 Облік та контроль фінансових результатів у сільськогосподарських підприємствах Кочмар Інна Юріївна Дрп 2016 7
10011 Формування облікової політики підприємства щодо обліку розрахунків за податками в сільськогосподарських підприємствах Плахтій Т.Ф. С 2012 689
9954 Облікова політика підприємств . Методичні вказівки по проведенню практичних занять для студентів економічного факультету г а- лузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання. Коваль Л.В. Мв 2015 11
9949 Управлінський облік. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" спеціальності 8.03050801 "Фінанси і кредит" ОКР "Магістр" денної та заочної форми навчання Лепетан І.М. Нп 2016 8
9896 Облік розрахунків за податком на додану вартість Іщенко Яна, Загородня Аліна С 2015 606
9877 Функції управлінського обліку та управлінськького аналізу Бурко К.В. Тд 2015 488
9875 Взаємозв’язок функцій обліку та його завдань в контексті потеб управління Іщенко Я.П. Тд 2015 467
9874 Conceptual approaches of corporate accounting business structures in agricultural sector Ishchenko Yana С 2015 398
9630 Вдосконалення обліку дебіторської заборгованості Т.Ф. Плахтій, В.С. Колісніченко Тд 2015 331
9619 Якісний підхід в розвитку системи бухгалтерського обліку Плахтій Т.Ф. Тд 2015 318
9618 Підвищення якості облікової інформації як основна ціль наукових досліджень в сфері обліку Плахтій Т.Ф. Тд 2015 344
9617 Комунікаційний підхід до розуміння сутності якості облікової інформації Плахтій Т.Ф. Тд 2015 283
9616 Якісний підхід в бухгалтерському обліку Плахтій Т.Ф. С 2015 627
9615 Порядок відображення в обліку розрахунків за обов’язковими утриманнями із доходів фізичних осі, Плахтій Т.Ф. С 2015 294
9361 Проблеми та перспективи формування фінансової звітності відповідно до вимог міжнародних стандартів Коваль Олена Вікторівна, Лебєдєва Катерина Федорівна С 2014 771
9356 Переваги і недоліки впровадження електронної податкової звітності з ПДВ Правдюк Н.Л. Тд 2013 404
9306 Realities and prospects of abnormal risk management at agricultural enterprises of Ukraine Pravdvuk N. L., Nastenko M. M. С 2013 334
9305 Investments in human capital. Accounting aspect Правдюк Н.Л., Настенко М.М. Суз 2015 430
9304 Кількісний і якісний аналіз стану трудових ресурсів олійно-жировиї галузі України Правдюк Н.Л. , Покиньчереда В.В. С 2015 572
9303 Гармонізація важелів та механізмів управління конкурентоспроможністю сільскогосподарських підприємств Правдюк Н.Л., Рижмань Л.Д. Тд 2013 368
9291 Фінансова звітність та її адаптація до міжнародних стандартів Новодворська В.В., Бондарєва О. Тд 2015 534
9171 Інноваційне підприємництво в агропродовольчій сфері Прутська Т.Ю. Тд 2014 431
9156 Роль держави у розвитку підприємництва в аграрному секторі Прутська Т.Ю. С 2014 1234
9155 Проблеми розвитку малого підприємництва в аграрній сфері Прутська Т.Ю. Тд 2014 1275
9154 Трансакційні витрати підприємницької діяльності в агробізнесі Калетнік Г.М., Прутська Т.Ю. С 2014 930
9153 Неформальні інститути як чинник розвитку підприємництв Прутська Т.Ю. С 2014 869
9146 Аналіз складових балансу підприємства Китайчук Т.Г. С 2015 907
9142 Інституційне забезпечення розвитку підприємництва в аграрній сфері Прутська Т.Ю. С 2015 1024
9130 Управлінський облік в системі стратегічного управління Лепетан І.М. С 2014 1831
9129 Методи обліку витрат: вітчизняний та зарубіжний досвід Лепетан Інна С 2014 1799
9122 Підвищення ролі фінансової інформації в управлінні енерговикористанням сільськогосподарських підприємств Правдюк Н.Л. Тд 2014 299
9121 Звітність спільної діяльності без створення юридичної особи: організаційно-методичні положення Правдюк Н.Л. С 2014 322
9120 Деякі аспекти управлінського обліку в умовах комп’ютерної системи бухгалтерського обліку Правдюк Н.Л. С 2014 443
9119 «Спроби законотворців-2015» щодо врегулювання питання зменшення навантаження на роботодавців з нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Плахтій Т.Ф. Тд 2015 344
9118 Оцінка біологічних активів Плахтій Т.Ф. Тд 2014 442
9117 Фінансові інвестиції: методика обліку Плахтій Т.Ф. Тд 2014 309
9116 Порядок відображення в обліку операцій з фінансовими інвестиціями Плахтій Т.Ф. С 2014 293
9115 Огляд шляхів розвитку теорії бухгалтерського України у контексті міжнародного досвіду Правдюк Н.Л. С 2014 375
9087 Застосування елементів управлінського обліку в системі управління виробництвом біопалива Іщенко Я.П., Бурко К.В. Тд 2014 524
9086 Первинні документи в оперативному управлінні процесами на підприємстві Бурко К.В. Тд 2014 1417
9085 Практичні можливості застосування елементів управлінського обліку в процесі виробництва біопалива Бурко К. Тд 2014 1535
9084 Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання Китайчук Т.Г., Душкевич В.Г., Яремчук Н.Ф. Мв 2015 275
9083 Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання. Китайчук Т.Г., Душкевич В.Г., Яремчук Н.Ф. Рз 2015 62
9080 Фінансовий облік ІІ. Опорний конспект лекцій у схемах і таблицях для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Правдюк Н.Л., Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф. Окл 2015 14
9079 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» Любар О.О., Новодворська В.В., Прутська Т.Ю. Нп 2015 48
9078 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» Любар О.О., Новодворська В.В., Бурко К.В., Прутська Т.Ю. Мв 2015 50
9077 1 С: Підприємство Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів галузі знань – 0305 «Економіка і підприємництво»,спеціальності – 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Коваль О. В., Гуцаленко О. О. Нп 2015 5
9075 1 С: Підприємство. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань – 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності– 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Коваль О. В., Гуцаленко О. О. Мв 2015 7
9061 Елементи системи управлінського обліку в управлінні виробництвом біопалива Іщенко Я.П., Бурко К.В. С 2014 1433
9021 Методичні рекомендації до підготовки і проведення комплексного державного екзамену за фахом для студентів ОКР "Бакалавр" галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної та заочної форм навчання Правдюк Н.Л., Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О., Лепетан І.М., Коваль Н.І. Мв 2015 1
9018 Управлінський облік. Методичні вказівки для виконання практичних завдань для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" Правдюк Н.Л., Лепетан І.М., Бурко К.В., Коваль О.В. Мв 2015 35
9016 Управлінський облік. Робочий зошит для виконання практичних завдань для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" Правдюк Н.Л., Лепетан І.М., Бурко К.В., Коваль О.В. Рз 2015 35
9003 Управлінський облік як складова системи бухгалтерського обліку та його впровадження в аграрному секторі України Бурко К.В. Тд 2015 419
9002 Організація та впровадження управлінського обліку в сільськогосподарській діяльності Бурко К.В. Тд 2015 4044
9001 Розвиток та організація системи управлінського обліку відповідно до сучасних вимог управління Ч.2. – С.145-147. Бурко К.В. Тд 2015 1672
8837 Облік трудових ресурсів: проблеми та шляхи їх вирішення Покиньчереда В.В. С 2014 734
8836 Облікове забезпечення управління трудовими ресурсами олійно-жирових підприємств Покиньчереда В.В. С 2014 814
8640 Трудові ресурси: обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством Правдюк Н. Л., Покиньчереда В. В. Мвв 2015 26
8512 Програма виробничої практики з фахових дисциплін для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Коваль Л.В., Настенко М.М., Томчук О.Ф., Подолянчук О.А. Нп 2015 7
8511 Програма переддипломної практики для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Коваль Л.В., Настенко М.М., Федоришина Л.І., Подолянчук О.А. Нп 2015 0
8510 Програма виробничої практики з фахових дисциплін для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» складено відпові-дно освітньо-професійної програми для Коваль Л.В., Настенко М.М., Томчук О.Ф., Подолянчук О.А. Нп 2015 6
8215 Бухгалтерський облік в галузях народного господарства. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Новодворська В.В., Душкевич В.Г. Мв 2015 34
8185 Облік інвестиційної і інноваційної діяльності. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів ОКР «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Новодворська В.В., Любар О.О. Мв 2015 4
8162 Управління регіональною продовольчою безпекою в умовах економічної нестабільності Калетнік Г. М., Козловський С. В., Кірєєва Е. А., Підвальна О. Г. Мвв 2015 27
8043 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» ОКР «Бакалавр» Коваль Л. В., Томчук В.В. Мв 2014 6
7864 Облік у бюджетних установах. Методичні вказівки та завдання до виконання самостійних робіт для студентів денної і заочної форми навчання спеці-альності 6.030509 Янчук Г.В., Музичук М.М., Янчук О.В. Мв 2014 27
7732 Сучасні тенденції, новації та перспективи розвитку фінансового механізму та обліково-аналітичного забезпечення економічного розвитку діяльності суб’єктів господарювання: теорія, методика, практика за ред. Н. Л. Правдюк Мвв 2014 6
7673 Облік та аудит розрахунків по страхуванню у сільськогосподарських підприємства Коваль Л. В. Мвв 2014 3
7672 Фінансово-економічна діагностика сільськогосподарських підприємств Правдюк Н. Л., Корпанюк Т. М. Мвв 2014 12
7661 Облікова політика. Методичні рекомендації з виконання самостійної роботи для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» заочної форми навчання Дем’яненко М.Я., Коваль Л.В. Мв 2014 1
7429 Фінансовий облік. Програма навчальної практики для студентів факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф., Гура О.О. Нп 2013 6
7428 Фінансовий облік. Робочий зошит для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф., Правдюк О.Л., Гуцаленко О.О., Гура О.О. Мв 2013 10
7427 Професійна практика Програма професійної практики для слухачів Центру післядипломної освіти та дорадництва галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Плахтій Т.Ф., Коваль Л.В. Нп 2013 1
7426 Фінансовий облік. Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф., Гуцаленко О.О,, Гура О.О. Мв 2013 6
7425 Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни "Облік і аудит" для студентів галузі знань – 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки – 6.030601 «Менеджмент» ОКР «Бакалавр» Правдюк Н.Л., Коваль О.В., Фабіянська В.Ю. Д 2013 3
7421 Звітність підприємств. Методичні рекомендації для виконання практичних завдань для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.030509.01 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Гудзенко Н.М., Настенко М.М. Мв 2013 4
7420 Фінансовий облік. Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф., Гуцаленко О.О., Гура О.О. Мв 2013 1
7419 Фінансовий облік. Програма навчальної практики для студентів факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф., Гура О.О. Нп 2013 1
7418 Професійна практика Програма професійної практики для слухачів Центру післядипломної освіти та дорадництва галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Плахтій Т.Ф., Коваль Л.В. Нп 2013 1
7327 Програма навчальної практики по дисципліні «Звітність підприємств» для підготовки спеціалістів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст»/ Настенко М.М., Гудзенко Н.М.Корпанюк Т.М.. Нп 2013 0
7326 Звітність підприємств. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.030509 01 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Гудзенко Н.М., Настенко М.М., Нп 2013 3
7322 Організація обліку. Методичні рекомендації для проведення навчальної практики для студентів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Любар О.О., Коваль Л.В., Новодворська В.В. Мв 2013 1
7321 Організація обліку. Програма навчальної практики для студентів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Любар О.О., Коваль Л.В., Новодворська В.В. Нп 2013 1
7319 Професійна практика. Методичні рекомендації для проведення професійної практики для слухачів Центру післядипломної освіти та дорадництва галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Коваль Л.В., Плахтій Т.Ф. Мв 2013 0
7287 Стратегічний управлінський облік в АПК. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Лепетан І.М., Соловйова М.М. Мв 2013 3
7283 Бухгалтерський облік (загальна теорія). Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр». Китайчук Т.Г., Правдюк О.Л., Душкевича В.Г., Яремчук Н.Ф. Мв 2013 94
7282 Бухгалтерський облік (загальна теорія). Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр». Китайчук Т.Г., Правдюк О.Л., Душкевича В.Г., Яремчук Н.Ф. Мв 2013 87
7281 Звітність підприємств. Методичні рекомендації для виконання практичних завдань для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Гудзенко Н.М., Настенко М.М., Корпанюк Т.М. Мв 2013 53
7261 Стратегічний управлінський облік в АПК. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Лепетан І.М., Соловйова М.О. Мв 2013 2
7260 Організація обліку. Методичні рекомендації по виконанню курсових робіт для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.030509.01 «Облік і аудит» ОКР «Магістр». Новодворська В.В., Любар О.О. Мв 2013 3
7259 Програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях народного господарства» призначена для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». Новодворська В.В., Душкевич В.Г., Покиньчереда В.В. Нп 2013 11
7258 Бухгалтерський облік в галузях народного господарства. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», ОКР «Бакалавр» Новодворська В.В., Душкевич В.Г., Покиньчереда В.В., Козаченко А.Ю. Мв 2013 34
7257 Організація обліку. Методичні рекомендації по проведенню практичних занять для студентів магістратури галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» Новодворська В.В., Любар О.О. Мв 2013 28
7252 Управлінський облік. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» денної та заочної форм навчання Лепетан І.М., Коваль О.В., Бурко К.В. Нп 2013 4
7251 Стратегічний управлінський облік в АПК. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Правдюк Н.Л.,Лепетан І.М. Нп 2013 6
6995 Організація обліку. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» Новодворська В.В., Любар О.О. Нп 2013 21
6994 Облік в банках. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» ОКР «Бакалавр» Настенко М. М., Корпанюк Т. М. Нп 2013 2
6993 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр» Плахтій Т.Ф., Гуцаленко О.О. Мв 2013 1
6991 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр» Плахтій Т.Ф., Правдюк О.Л. Нп 2013 1
6977 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи для студентів фінансово-економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр». Плахтій Т.Ф., Гуцаленко О.О. Мв 2013 1
6974 Облік в банках. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» ОКР «Бакалавр» Настенко М. М., Корпанюк Т. М Мв 2013 4
6973 Облік біологічних активів Коваль О. В. Мвв 2013 15
6972 Кредитна політика банків при обслуговуванні агроформувань Любар О. О. Мвв 2013 3
6971 Організація обліку. Методичні рекомендації по виконанню курсових робіт для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.030509.01 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст». Любар О.О., Коваль Л.В., Правдюк А.Л. Мв 2013 0
6967 Облік в банках. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» ОКР «Бакалавр» Настенко М. М., Корпанюк Т. М. Мв 2013 3
6707 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» ОКР «Бакалавр» Коваль Л. В., Бурко К.В. Мв 2013 0
6265 Управлінські аспекти визначення та обліку ефективності використання біогазових технологій в птахівництві М. Ф. Огійчук, С. О. Децюра С 2012 453
6212 Управлінський облік як система бухгалтерського обліку В. М. Андрусяк С 2012 1414
6165 Влияние международных стандартов бухгалтерского учета на формирование информации в финансовой отчетности предприятий Украины Л. В. Гуцаленко С 2012 538
6152 Наукова концепція управлінської звітності: системний підхід до побудови та розвитку К. Є. Нагірська С 2012 566
6151 Ефективність застосування нормативного методу обліку витрат та калькулювання у системі управління сільськогосподарським підприємством М. А. Проданчук С 2012 463
6150 Класифікація калькуляційних одиниць та періодів у рослинництві С. В. Стендер С 2012 364
6104 Програма виробничої (переддипломної) практики за фахом освітньо-кваліфікаційний рівень магістр галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальність 8.030509 «Облік і аудит» Правдюк Н.Л., Гуцаленко Л.В.,Мулик Т.О.,Михальчишина Л.Г., Новодворська В.В. Нп 2013 8
6040 Бухгалтерський облік. Робочий зошит для проведення навчальної практики студентами фінансово-економічного факультету денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» за ОКР «Бакалавр» Любар О.О., Новодворська В.В., Бурко К.В. Рз 2013 0
6039 Бухгалтерський облік. Методичні рекомендації та завдання для проведення навчальної практики студентами фінансово-економічного факультету денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» з Любар О.О., Новодворська В.В., Бурко К.В. Мв 2013 0
6038 Бухгалтерський облік. Програма навчальної практики для студентів фінансово-економічного факультету денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» за ОКР «Бакалавр» Любар О.О., Новодворська В.В., Бурко К.В. Нп 2013 0
6037 Облікова політика. Методичні рекомендації з виконання самостійної роботи для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» на- пряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» денної форми навчання Правдюк Н.Л., Коваль Л.В., Покиньчереда В.В. Мв 2013 2
6035 Облік і аудит. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань – 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки – 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ОКР «Бакалавр» Правдюк Н.Л., Коваль О.В., Фабіянська В.Ю. Мв 2013 1
6034 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» Любар О.О., Новодворська В.В., Бурко К.В. Нп 2013 1
5788 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит» Гуцаленко Л.В.,Правдюк Н.Л., Іщенко Я.П., Федоришина Л.І., Томчук О.Ф., Подолянчук О.А., Пвф 2013 1
5744 Лекція: Облік депозитних операцій банку к.е.н., доц. Настенко М.М. П 2013 2056
5690 Стратегічний управлінський облік в АПК. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 8.030509 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Правдюк Н.Л., Лепетан І.М. Нп 2013 2
5689 Стратегічний управлінський облік в АПК. Методичні рекомендації з виконання курсових робіт для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 8.030509 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Правдюк Н.Л., Лепетан І.М. Мв 2013 1
5602 Програма виробничої практики з фахових дисциплін для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання ОКР «Бакалавр» Лепетан І.М.,Плахтій Т.Ф.,Томчук О.Ф.,Михальчишина Л.Г., Фабіянська В.Ю. Нп 2013 0
5601 Програма виробничої практики з фахових дисциплін для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Коваль Л.В., Настенко М.М., Федоришина Л.І., Шевчук О.Д., Подолянчук О.А. Нп 2013 0
5519 Фінансовий облік. Програма навчальної практики для студентів факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф., Китайчук Т.Г., Нп 2012 1
5518 Управлінський облік. Програма навчальної практики для студентів факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр». Лепетан І.М.,Коваль О.В., Бурко К.В. Нп 2012 2
5517 Фінансовий облік. Управлінський облік. Робочий зошит для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Китайчук Т.Г., Коваль О.В., Лепетан І.М., Плахтій Т.Ф., Правдюк А.Л., Бурко К.В. Мв 2012 1
5515 Фінансовий облік - ІІ. Методичні рекомендації до виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр». Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф., Китайчук Т.Г., Гуцаленко О.О. Мв 2012 9
5514 Фінансовий облік. Методичні рекомендації по виконанню курсових робіт для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Плахтій Т.Ф., Китайчук Т.Г., Правдюк О.Л., Гуцаленко О.О. Мв 2012 1
5506 Облік і звітність за міжнародними стандартами. Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» Гудзенко Н.М., Настенко М.М., Правдюк А.Л. Нп 2012 1
5504 Організація обліку. Методичні вказівки по виробничій практиці для студентів напряму підготовки 7.03050901 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» ОКР «Спеціаліст» денної (заочної) форми навчання Дем’яненко М.Я., Любар О.О., Коваль Л.В. Мв 2012 0
5503 Організація обліку. Програма виробничої практики для студентів напряму підготовки 7.03050901 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» ОКР «Спеціаліст» денної (заочної) форми навчання Правдюк Н.Л., Любар О.О., Коваль Л.В. Нп 2012 0
5500 Звітність підприємств. Методичні вказівки з виробничої практики для студентів напряму підготовки 7.03050901 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» ОКР «Спеціаліст» денної (заочної) форми навчання Гудзенко Н. М., Настенко М. М., Корпанюк Т. М. Мв 2012 2
5499 Звітність підприємств. Програма з виробничої практики для студентів напряму підготовки 7.03050901 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» ОКР «Спеціаліст» денної (заочної) форми навчання Гудзенко Н. М., Настенко М. М., Корпанюк Т. М. Нп 2012 0
5377 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» ОКР «Бакалавр» Любар О.О., Новодворська В.В., Бурко К.В., Гуцаленко О.О. Мв 2012 0
5376 Облік інвестиційної і інноваційної діяльності. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" Правдюк Н.Л., Новодворська В.В., Любар О.О. Нп 2012 1
4857 Фінансовий облік 1. Робочий зошит для виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво напряму підготовки 6.030509 - Облік і аудит ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Китайчук Т.Г., Плахтій Т.Ф., Правдюк О.Л., Гуцаленко О.О. Рз 2012 9
4848 Організація обліку. Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 7.03050901 «Облік і аудит» Демяненко М.Я., Любар О.О., Коваль Л.В. Нп 2012 0
4693 Фінансовий облік 1 Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво напряму підготовки 6.030509 - Облік і аудит ОКР «Бакалавр» Іщенко Я.П., Китайчук Т.Г., Плахтій Т.Ф., Правдюк О.Л., Гуцаленко О.О. Мв 2012 4
4383 Організація обліку щоденник-звіт з виробничої практики студента 5 (6) курсу навчально-наукового інституту аграрної економіки напряму підготовки 7.03050901 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» ОКР «Спеціаліст» Правдюк Н.Л., Любар О.О., Новодворська В.В., Коваль Л.В. Мв 2012 3
4311 Обліково-аналітичне та фінансове забезпечення управління підприємством кол. кафедри під ред. Правдюк Н. Л. Мвв 2012 8
4310 Облік та аудит розрахунків за податками на сільськогосподарських підприємствах : теорія, методика та практика. Плахтій Т. Ф. Мвв 2012 31
4307 Управлінський облік додатки до щоденника-звіту з виробничої практики Лепетан І.М., Бурко К.В., Коваль О.В. Мв 2012 0
4306 Управлінський облік щоденник-звіт з виробничої практики Лепетан І.М., Бурко К.В., Коваль О.В. Мв 2012 5
4258 Облік у банках. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.050100 “Облік і аудит” Настенко М.М., Шарко Т.М., Яремчук Н.Ф. Мв 2012 0
4257 Облік в банках. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів денної форми навчання спеціальності 6.050100 “Облік і аудит” Настенко М.М., Шарко Т.М., Яремчук Н.Ф. Мв 2012 1
4174 Облік в банках. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Настенко М.М., Шарко Т.М. Нп 2011 0
4172 Управлінський облік Робочий зошит з виробничої практики для студентів 4 курсу Навчально-наукового інституту аграрної економіки напрямку підготовки 6.030509 спеціальності «Облік і аудит» денної форми навчання Лепетан І.М., Бурко К.В., Коваль О.В., Правдюк А.Л. Рз 2011 2
4165 Контроль і ревізія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Бралатан В.П., Михальчишина Л.Г. Нп 2011 0
4157 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр». Правдюк О.Л., Плахтій Т.Ф. Мв 2011 0
4156 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр» Правдюк О.Л., Плахтій Т.Ф. Мв 2011 0
4103 Фінансовий облік. Методичні рекомендації по виконанню курсових робіт для студентів спеціальності 6.050100 “Облік і аудит” Дудка К.П., Іщенко Я.П., Китайчук Т.Г., Плахтій Т.Ф., Настенко М. М. Мв 2009 2722
4102 Роль фінансового планування на підприємстві в умовах ринкового господарювання Ю. В. Ставська, О. А. Рєпкіна С 2012 232
4101 Фінансовий облік 1. Методичні рекомендації для виконання практичних завдань для студентів 3 курсу денної форми навчання факультету обліку та аудиту Іщенко Я.П., Китайчук Т.Г., Плахтій Т.Ф., Правдюк О.Л., Гуцаленко О.О. Мв 2012 1392
4070 Право. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030.601 «Менеджмент» (спеціальність «Менеджмент організацій») у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України О.Ф. Мельничук, А.Л Правдюк Нп 2012 0
3992 Особливості облікової політики державних підприємств Коваль Л.В. П 2011 359
3991 Основи побудови системи управлінського обліку на підприємстві Коваль Л.В. П 2011 422
3990 Методичні складові облікової політики щодо окремих об'єктів обліку Коваль Л.В. П 2011 506
3989 Організаційно-технічна складова облікової політики Коваль Л.В. П 2011 877
3988 Основи облікової політики підприємства Коваль Л.В. П 2011 632
3946 Презентація тема: облік витрат і обчислення собівартості продукції Бурко К.В. П 2011 4648
3940 Призентація лекції на тему: "Мета, зміст та організація управлінського обліку" Лепетан І.М. П 2011 1440
3939 Призентація лекції на тему "Класифікація і поведінка витрат" Лепетан І.М. П 2011 431
3895 Призентація лекції на тему: "Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку" Лепетан І.М. П 2011 363
3894 Облік інших необоротних активів Іщенко Я.П. П 0000 519
3893 Облік основних засобів Іщенко Я.П. П 0000 426
3892 Облік біологічних активів Іщенко Я.П. П 0000 1149
3891 Основи побудови фінансового обліку Іщенко Я.П. П 0000 421
3890 ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ ТА КОРОСТОКОСТРОКОВИХ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ Іщенко Я.П. П 0000 934
3814 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Китайчук Т.Г., Радченко О.Д. Нп 2011 69
3468 Розвиток методів обліку витрат відповідно до вимог управління виробництвом біопалива Н. Л. Правдюк, Я.П. Іщенко С 2011 450
3057 Теоретико-методичні основи формування зведеної звітної інформації Г. В. Янчук, В. І. Янчук С 2011 289
3005 Удосконалення статистичної звітності суб’єктів малого бізнесу у сільському господарстві Т. І. Яворська С 2011 311
3002 Перспективи удосконалення обліку оплати праці в сучасних умовах господарювання І. В. Шепель С 2011 279
3001 Особливості організації складського обліку кормів Ю. А. Шевченко С 2011 279
2999 Обґрунтування комплексу критеріїв виділення статей калькуляції в обліку галузі тваринництва Н. І. Чепіль С 2011 266
2998 Аналітичний облік непрямих витрат підприємств аграрної сфери: проблеми та шляхи їх подолання Ю. О. Часник С 2011 248
2997 Облікове забезпечення амортизаційної політики підприємств Ю. С. Цал-Цалко С 2011 272
2996 Обгрунтування структури статей калькуляції та її вплив на формування зовнішньої звітності сільськогосподарських товаровиробників Л. А. Суліменко, Ю. В. Золотницька С 2011 272
2995 Первинна облікова документація як головне джерело економічної інформації А. М. Собченко С 2011 323
2994 Становлення управлінського обліку: критичний аналіз публікацій та авторефератів дисертацій за напрямом “управлінський облік” в період 1949-2010 рр. М. І. Скрипник С 2011 272
2985 Особливості формування облікової політики аграрних підприємств у сучасних умовах Є. С. Подаков С 2011 274
2982 Організація бухгалтерського обліку як основа ефективної діяльності суб’єкта господарювання В. В. Новодворська, С. В. Присяжнюк С 2011 266
2979 Актуальні аспекти вдосконалення обліку формування фінансових результатів діяльності аграрних підприємств та відображення їх у звітності В. М. Лисиганич, Л. С. Кравчук С 2011 276
2941 Аналітична оцінка складу та ефективності використання виробничих запасів птахівничих підприємств Лопотан Л. В. С 2011 250
2820 Організація обліку. Методичні вказівки з виконання самостійної роботи для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 7.050 106 „Облік і аудит” денної форми навчання Правдюк Н.Л., Любар О.О., Коваль Л.В. Мв 2009 1
2668 Облік витрат за центрами відповідальності І. В. Гончарук, В. В. Новодворська С 2011 486
2653 Формування та вдосконалення облікової політики О. П. Наконечна, Н. М. Гудзенко С 2011 566
2418 Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання ННІ «Аграрної економіки», факультету обліку і аудиту спеціальності 6.050.100 "Облік і аудит" О.Д. Радченко , В.Г. Душкевич Мв 2010 1
2417 Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів 2 курсу денної форми навчання факультету обліку і аудиту спеціальності 6.050.100 "Облік і аудит" О.Д. Радченко , В.Г. Душкевич Мв 2010 0
2414 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки для виконання практичних занять для студентів факультету менеджменту спеціальності 6.030601 «Менеджмент організацій» денної форми навчання Н.Л. Правдюк , О.О. Любар , Т.Ф. Плахтій Мв 2010 4
2413 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки для виконання практичних занять для студентів факультету менеджменту спеціальності 6.030601 «Менеджмент організацій» денної форми навчання Н.Л. Правдюк , О.О. Любар , Т.Ф. Плахтій Мв 2010 1
2330 Методичні вказівки для виконання практичних робіт для спеціальності 6.050100 “Облік і аудит” з дисципліни "Управлінський облік" Правдюк Н.Л., Лепетан І. М., Бурко К.В., Остапчук О.В. Мв 2010 8
2315 Робочий зошит для проведення практичних занять з дисципліни “Управлінський облік” Правдюк Н.Л., Лепетан І. М., Бурко К.В., Остапчук О.В. Рз 2010 3
2008 Організація обліку. Методичні вказівки з виконання самостійної роботи для студентів магістратури факультету економіки і підприємництва, спеціальності 8.050106 „Облік і аудит” денної форми навчання Новодворська В.В., Присяжнюк С.В. Мв 2010 17
2007 Організація обліку. Методичні вказівки з виконання самостійної роботи для студентів магістратури факультету економіки і підприємництва, спеціальності 8.050106 „Облік і аудит” заочної форми навчання Новодворська В.В., Присяжнюк С.В. Мв 2010 8
1735 Управлінський облік. Тимчасова навчальна програма для студентів спеціальності 6.050100 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання Правдюк Н.Л. Лепетан І.М. Тп 2010 0
1686 Облік зовнішньоекономічної діяльності. Методичні вказівки з виконання самостійної роботи для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 8.050 106 «Облік і аудит» денної форми навчання Гудзенко Н.М., Коваль Л.В. Мв 2010 0
1419 Програма виробничої переддипломної практики для студентів магістеріуму денної та заочної форми навчання зі спеціальності 8.050106 “Облік і аудит”, спеціалізації 8.05010601 „Облік та аудит в підприємництві” Н.Л.Правдюк, Л.В.Гуцаленко, В.В.Новодворська, О.Ф.Томчук, Л.Г.Михальчишина, Мв 2008 1
1403 Організація обліку. Методичні рекомендації по виконанню курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки і підприємництва зі спеціальності 8.050106 “Облік і аудит” Н.Л. Правдюк, , В.В. Новодворська В.В., О.О. Любар. Мв 2008 0
1364 Методичні вказівки та завдання на навчальну практику по курсу “Бухгалтерський облік” для студентів 2 курсу денної форми навчання факультету економіки та підприємництва спеціальності 6.030509 “Облік і аудит ” Гудзенко Н.М., Бурко К.В., Душкевич В.Г. Мв 2010 1
1358 Організація обліку. Методичні вказівки з виконання самостійної роботи для студентів магістратури факультету економіки і підприємництва, спеціальності 8.050106 „Облік і аудит” денної форми навчання Новодворська В.В., Присяжнюк С.В. Мв 2010 1
1357 Організація обліку. Методичні вказівки з виконання самостійної роботи для студентів магістратури факультету економіки і підприємництва, спеціальності 8.050106 „Облік і аудит” заочної форми навчання Новодворська В.В., Присяжнюк С.В. Мв 2010 0
1340 Методичні рекомендації для виконання практичних завдань з курсу “Бухгалтерський облік” для студентів 3 курсу денної форми навчання факультету економіки та підприємництва спеціальності 6.030502 “Економічна кібернетика” Правдюк Н.Л., Китайчук Т.Г. Мв 2010 1
1314 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки з виконання самостійної роботи для студентів факультету менеджменту спеціальності 6.030 601 „Менеджмент” заочної форми навчання Правдюк Н.Л., Любар О.О., Плахтій Т.Ф. Мв 2008 3
1311 Облік зовнішньоекономічної діяльності. Методичні вказівки з виконання самостійної роботи для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 7.050 106 «Облік і аудит» заочної форми навчання Гудзенко Н.М., Коваль Л.В. Мв 2010 0
1307 Фінансовий облік - 1. Методичні вказівки з виконання самостійної роботи для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 6.050106 «Облік і аудит» заочної форми навчання Правдюк Н.Л., Іщенко Я.П., Китайчук Т.Г., Плахтій Т.Ф., Настенко М.М. Мв 2010 0
1306 Фінансовий облік - 2. Методичні вказівки з виконання самостійної роботи для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 6.050106 “Облік і аудит” заочної форми навчання Правдюк Н.Л., Іщенко Я.П., Китайчук Т.Г., Плахтій Т.Ф., Настенко М.М. Мв 2010 2
1303 Методичні вказівки до виконання магістерської роботи за спеціальністю 8.050106 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр, напряму підготовки – економіка і підприємництво Правдюк Н.Л., Мулик Т.О., Гудзенко Н.М., Новодворська В.В., Томчук О.Ф. Мв 2009 3
1298 Методичні вказівки та завдання для проведення професійної практики слухачам ІПО та дорадництва факультету економіки та підприємництва спеціальності 7. 050100 “Облік і аудит” Правдюк Н.Л., Бурко К.В., Китайчук Т. Г., Душкевич В.Г. Мв 2007 1
1229 Методичні вказівки до виконання магістерської роботи за спеціальністю 8.050106 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр, напряму підготовки – економіка і підприємництво Правдюк Н.Л., Мулик Т.О., Гудзенко Н.М., Новодворська В.В., Томчук О.Ф. Мв 2009 2
1169 Бухгалтерський облік в галузях народного господарства для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 6. 030.509 - "Облік і аудит" денної та заочної форми навчання освітньо-професійної програми підготовки бакалавра Новодворська В.В., Душкевич В.Г., Китайчук Т.Г. Тп 2009 25
1149 Тестові завдання за темами модулів з курсу «Облік в банках» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.050.106 Янчук Г.В., Музичук М.М. Мв 2008 2
1147 Звітність підприємств Тимчасова навчальна програма для студентів факультету економіки і підприємництва із спеціальності 8.050 106 денної та заочної форми навчання Гудзенко Н.М. Тп 2008 0
1146 Облік зовнішньоекономічної діяльності. Тимчасова навчальна програма для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 7.050 106 «Облік і аудит» Гудзенко Н.М. Тп 2008 0
1144 Звітність підприємств. Тимчасова навчальна програма для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 7.050 106 «Облік і аудит» Гудзенко Н.М. Тп 2008 1
1129 Облік зовнішньоекономічної діяльності. Методичні вказівки для самостійного роботи та модульно–рейтингового оцінювання знань студентів ФЕП Гудзенко Н.М., Коваль Л.В. Мв 2008 0
1111 Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 6.050100 “Облік і аудит” Правдюк Н.Л., Бурко К.В., Остапчук О.В. Мв 2008 2
1104 Організація обліку. Тимчасова навчальна програма для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 7.050 106 «Облік і аудит» Правдюк Н.Л., Любар О.О., Коваль Л.В. Тп 2008 0
1101 Бухгалтерський облік в галузях народного господарства , Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для студентів факультету економіки і підприємництва спеціальності 6.050100 "Облік і аудит" форма навчання: (денна, заочна) Новодворська В.В., Душкевич В.Г., Китайчук Т.Г. Мв 2008 29
1094 Організація обліку. Тимчасова навчальна програма для студентів магістратури факультету економіки та підприємництва спеціальності 8.050106 «Облік і аудит» Правдюк Н.Л., Новодворська В.В. Тп 2008 0


Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська