The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11147
Title: Система фінансового контролю. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 "Облік і оподаткування"
Authors: Шевчук О.Д.
Keywords:
Date of publication: 2016-05-25 11:51:19
Last changes: 2016-05-25 11:51:19
Year of publication: 2016
Summary: Програма навчальної дисципліни визначає мету, місце і завдання дисципліни, її загальний зміст та вимоги до сформованості компетенцій, перелік тем лекцій, практичних занять, контрольних питань, рекомендованої літератури, інших методичних матеріалів. Програма підготовлена для здо¬бу¬вачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 07 «Управління та адмініс¬тру-вання» спеціальності 071 «Облік і оподат¬ку¬вання»
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/11147.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 11147.pdf Size : 346901 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska