The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16889
Title: Залежність обліку та аудиту невиробничих витрат від організаційних і технологічних особливостей підприємств цукрової галузі
Authors: Козаченко А.Ю.
Keywords: невиробничі витрати, облік, аудит, центри відповідальності, місця ви3 никнення витрат, підприємства цукрової галузі
Date of publication: 2018-08-06 14:08:55
Last changes: 2018-08-06 14:08:55
Year of publication: 2018
Summary: Досліджено залежність обліку та ефективність аудиторської перевірки невиробничих витрат від: 1) організаційно< правової форми господарювання, згідно з якою прийняття управлінських рішення неможливо без повноти інформацій< ного забезпечення, періодичності отримання інформації та оперативної обробки відповідно до організаційної структу< ри управління; 2) організаційної структури управління, згідно з якою виникає потреба в дослідженні місць виникнення невиробничих витрат (із урахуванням горизонтального та вертикального поділів праці) як на різних ланках управлін< ня, так і в структурних підрозділах з метою формування інформації й узагальнення даних за кожним центром відпові< дальності та місцем виникнення витрат — для аналітичного відображення в обліку, а отримання інформації про відхи< лення від запланованих параметрів — для оперативного контролю; 3) господарсько<технологічних особливостей підприємств цукрової галузі, які полягають в організації забезпечення сировиною за умов укладання договорів (залеж< но від категорій господарств) купівлі або доставки власної сировини на переробку, що безпосередньо пов`язано із ви< никненням невиробничих витрат; 4) особливостей сезонних коливань у маркетинговому періоді, в якому зміни неви< робничих витрат, гіпотетично, пов`язані із підготовкою до виробничого періоду, початком і кінцем операційного циклу виробництва цукру та періоду міжсезоння.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/16889.pdf
Publication type: Статті
Publication: Агросвіт. - 2018. - № 5. - С. 34-41.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16889.pdf Size : 302857 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska