The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17780
Title: Теоретичні і методичні аспекти фінансового обліку і контролю короткострокових зобов'язань підприємств
Authors: Малащук Тетяна Олександрівна
Keywords: облік, контроль, короткострокові зобов`язання, строк позовної давності, оцінка, пасив, звітність
Date of publication: 2018-11-12 12:17:01
Last changes: 2018-11-12 12:17:01
Year of publication: 2018
Summary: Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методично-організаційних та практичних аспектів обліку та контролю короткострокових зобов’язань підприємства, спрямованих на забезпечення керівників інформаці-єю для управління на мікро- та макрорівнях.
Об’єктом дослідження є процеси заготівель та збуту сільськогосподарсь-кої продукції і сировини, чинна система їх обліку на сільськогосподарському підприємстві ТОВ «Зерносвіт» м. Вінниці Вінницької області.
Мета дипломної роботи полягає у поглибленні теоретичних засад та роз-робці практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку та контролю коро-ткострокових зобов`язань підприємства. Для досягнення поставленої мети ви-значені та реалізовані наступні завдання: розкрити економічну сутність та зміст короткострокових зобов’язань, а також їх класифікації як об’єкта обліку та контролю; дослідити сучасний стан обліку та внутрішнього контролю коро-ткострокових зобов’язань; розробити практичні пропозиції з удосконалення обліку та контролю поточних зобов`язань підприємства через удосконалення документування як елементу методу бухгалтерського обліку, а також через ін-вентаризацію розрахунків з кредиторами як форми внутрішньогосподарського контролю.
За результатами дослідження розроблено та впроваджено рекомендації щодо вдосконалення діючої організації і методики обліку та контролю короткострокових зобов’язань підприємства з урахуванням національних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Одержані результати можуть бути використані в практичній діяльності сільськогосподарських підприємств

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/17780.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17780.pdf Size : 1257232 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska