The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18023
Title: Аудиторська оцінка фінансового стану підприємства
Authors: Козоріз Юлія Георгіївна
Keywords: Ключові слова: аналіз, аудит, аудиторська оцінка, фінансовий стан, ліквідність, рентабельність, оцінка платоспроможності, баланс, фінансова звітність
Date of publication: 2018-11-21 08:36:59
Last changes: 2018-11-21 08:36:59
Year of publication: 2018
Summary: Предметом дослідження у магістерській роботі на тему «Аудиторська оцінка фінансового стану підприємства» є сукупність теоретико-методичних, організаційних та практичних аспектів аудиту фінансового стану підприємства, спрямованих на забезпечення керівників інформацією для ефективного управління підприємством та максимізації прибутків.
Об’єктом дослідження є процес обліку, контролю та аудиту фінансового стану діяльності на сільськогосподарському підприємстві Вінницької області СТОВ «Дружба», с. Ульянівка Липовецького району.
Метою дипломної роботи є поглиблення теоретичних знань та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку, аналізу та аудиту фінансового стану підприємства, пошук резервів його підвищення у ринкових умовах господарювання. Для досягнення поставленої мети необхідним є виконання наступних завдань: розкрити економічну сутність фінансового стану підприємства та фактори , які на нього впливають; висвітлити мету, завдання та джерела аудиту фінансового стану підприємства; охарактеризувати зарубіжний досвід оцінки фінансового стану; дослідити сучасний стан аудиту фінансового стану підприємства з метою визначення напрямів покращення та удосконалення, надати практичні рекомендації з удосконалення методики аудиторської оцінки фінансового стану підприємства.
За результатами дослідження розроблено та впроваджено рекомендації щодо вдосконалення діючої методики аудиту фінансового стану на підприємствах з урахуванням національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Одержані результати можуть бути застосовані у практичній діяльності вітчизняних сільськогосподарських підприємств.

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/18023.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18023.pdf Size : 2601321 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska