The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18600
Title: Облік і контроль трансакційних витрат сільськогосподарського підприємства
Authors: Тименюк Денис Андрійович
Keywords: облік, контроль, трансакційні витрати, витрати на збут, адміністративні витрати, звітність підприємств
Date of publication: 2018-12-10 09:04:25
Last changes: 2018-12-10 09:04:25
Year of publication: 2018
Summary: Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методично-організаційних та практичних аспектів обліку і контролю трансакційних витрат сільськогосподарського підприємства.
Об’єктом дослідження є процес обліку і контролю трансакційних витрат сільськогосподарського підприємства Державного підприємства Дослідного го-сподарства «Артеміда» м. Калинівка Калинівського району Вінницької області.
Мета дипломної роботи полягає у поглибленні теоретичних засад та роз-робці практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку та контролю трансакційних витрат на підприємстві. Для досягнення поставленої мети ви-значені та реалізовані наступні завдання: розкрити економічну сутність та зна-чення трансакційних витрат на підприємстві, їх класифікацію для цілей обліку та контролю, а також особливості оцінки трансакційних витрат; здійснити оці-нку сучасного стану обліку трансакційних витрат підприємства; розкрити осо-бливості організації та методики внутрішнього контролю трансакційних витрат на підприємстві; розробити практичні пропозиції з удосконалення обліку та контролю трансакційних витрат на підприємстві.
За результатами дослідження розроблено та впроваджено рекомендації щодо вдосконалення обліку та контролю трансакційних витрат на підприємст-ві. Основні положення, пропозиції та висновки, викладені у магістерській дипломній роботі є результатом самостійного наукового дослідження, комплексом теоретичних і практичних питань, пов’язаних з обліком та контро-лем трансакційних витрат на підприємстві. Одержані результати можуть бути використані в практичній діяльності сільськогосподарських підприємств

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/18600.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18600.pdf Size : 1051724 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska