The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25443
Title: Мікробіологія харчових виробництв
Authors: Соломон А. М., Казмірук Н. М., Тузова С. Д.
Keywords: біфідобактерії, молочнокислі бактерії, біостимулятори, дріжджі
Date of publication: 2020-08-10 12:00:45
Last changes: 2020-08-10 12:00:45
Year of publication: 2020
Summary: У навчальному посібнику викладено теоретичний матеріал із дисциплін «Мікробіологія м`ясної та молочної галузі», «Мікробіологія молока і молочних про-дуктів», «Мікробіологія м`яса і м`ясопродуктів», «Мікробіологія хлібопекарного ви-робництва» які є одними з базових для фахової підготовки бакалаврів та фахових молодших бакалаврів із технологій харчових виробництв. Наведено закономірності життєдіяльності мікроорганізмів, які використовуються в окремих харчових виро-бництвах. Показані джерела інфекції та основні контамінуючі мікроорганізми си-ровини, напівфабрикатів та готової продукції.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/25443.pdf
Publication type: Підручники
Publication: навч. посіб. для студ. напряму підготовки «Харчові технології». - Вінниця : РВВ ВНАУ, 2020. - 312 с. / Рек. ВР ВНАУ (Протокол № 13 від 26.06.2020 року).
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25443.pdf Size : 2714469 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska