The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 5604
Title: Методи оптимізації в економіці: Навчальний посібник.
Authors: Клочко О.В., Клочко В.І., Потапова Н.А.
Keywords:
Date of publication: 2013-02-05 14:40:00
Last changes: 2013-02-05 14:40:00
Year of publication: 2013
Summary: У посібнику викладено основи теорії та методів оптимізації. Зокрема
розглянуті концептуальні засади теорії оптимізації в економіці; історія розвитку
теорії оптимізації; основні поняття та постановка задачі оптимізації; умови
існування розв`язків оптимізаційних задач; приклади економічних оптимізаційних
задач та їх формалізація; основні класи оптимізаційних задач; класичний метод
пошуку екстремуму функції однієї змінної; дослідження функцій однієї змінної за
допомогою похідних; основні напрями використання класичного методу пошуку
екстремуму функції однієї змінної у економічних дослідженнях; класичний метод
пошуку екстремуму функції багатьох змінних; загальні положення теорії опуклого
програмування; чисельні методи оптимізації функцій однієї змінної; основні класи
чисельних методів оптимізації функції багатьох змінних; основні оптимізаційні
моделі економічних процесів і систем; прикладні теорії і методи оптимізації в
економіці: основи лінійного програмування, симплексний метод, транспортна
задача, цілочисельне програмування, задачі теорії ігор, метод множників
Лагранжа, методи оптимального управління, динамічного програмування,
стохастичного програмування, теорія графів, сіткове планування; розв’язування
оптимізаційних задач за допомогою комп’ютера.
Навчальний посібник призначено для студентів економічних спеціальностей
вищих навчальних закладів, і буде корисним викладачам, які читають курси
методів оптимізації, аспірантам, які займаються проблемами розв’язування
оптимізаційних задач та особливостями їх застосування в економіці
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/5604.pdf
Publication type: Навчальні посібники
In the collections : Навчальні посібники/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 5604.pdf Size : 1117613 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska