The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8611
Title: Аудит. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форми навчання
Authors: Здирко Н.Г., Козаченко А.Ю.
Keywords: Аудит, перевірка, звітність, облік, аудиторський висновок, ризики, докази, методи аудиту
Date of publication: 2015-05-27 11:08:55
Last changes: 2015-05-27 11:08:55
Year of publication: 2015
Summary: Методичні вказівки призначені для самостійної роботи з дисципліни «Аудит» для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки «Міжнародна економіка». Згідно до робочого плану та структурно-модульної схеми, для кожної з тем висвітлено теоретичні питання для самостійного опрацювання, розроблені тестові завдання та сформовані контрольні питання для перевірки знань. Зазначене сприятиме покращенню вивчення дисципліни та підготовки до практичних занять, а також поглибленню теоретичних знань та оволодінню практичних навичок з питань аудиту.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/8611.pdf
Publication type: Методичні вказівки
Publication: Для самостійної роботи
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 8611.pdf Size : 309416 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska